BSc (Anrh) mewn Rheoli Adeiladwaith (Atodol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  International
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Cod UCAS:
  K221
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi am symud ymlaen yn eich gyrfa yn y diwydiant adeiladwaith? Os ydych chi eisoes wedi cwblhau'r Radd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladwaith (neu debyg), mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn. Mae'r cwrs wedi'i ddyfeisio'n unol ag anghenion diwydiant lleol ac yn rhoi cyfle ichi wella eich opsiynau o ran gyrfa a chael dyrchafiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Deunyddiau ar gyfer astudio'n annibynnol, fel gliniadur neu gyfrifiadur pen desg
 • Gwerslyfrau sy'n cael eu hystyried yn ddarlleniad hanfodol
 • Ymweliadau allanol megis safleoedd adeiladu, canol dinasoedd, henebion, stadia, amgueddfeydd / orielau / arddangosfeydd.
 • Meddalwedd i allu gweithio gartref
 • Offer Amddiffyn Personol (PPE), amcangyfrif cyllideb £30 - £150
 • Cyfrifiannell Gwyddonol
 • Apiau sydd am ddim yn gyffredinol ond sydd â chostau ar gyfer fersiynau wedi'u huwchraddio

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Gwybodaeth am fodiwlau

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau i'w gweld yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol am y Campws / Gwybodaeth am y Cwrs.'

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Ieithyddol

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf, neu gymhwyster cyfwerth
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 6, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion Academaidd

Bydd dilyniant i lefel 6 yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Adeiladu neu Beirianneg Sifil yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus.

Bydd ymgeiswyr allanol ar gyfer y cwrs lefel 6 yn cael eu hystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM ynghylch trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi).

Yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM, byddwn yn fodlon ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a phrofiadau proffesiynol eraill gan fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd a nodir uchod. Bydd hyn ar sail cyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL).

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen:

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 ddiwrnod yr wythnos ( fel arfer 9am-5pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9am-5pm)

Cyswllt:

Dave Roberto (Rhaglen Arweinydd): robert1d@gllm.ac.uk

Sian Backhouse (Gweinyddiaeth): eckers1s@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolios unigol
 • Traethodau
 • Adroddiadau
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau
 • Traethawd hir

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Ar ol cwblhau'r radd BSc (Anrh) lawn, gallwch symud ymlaen at astudiaeth is-raddedig a phroffesiynol, gan ennill MSc neu ddod yn weithiwr Proffesiynol Siartredig. Gallech hefyd ofyn am fwy o gyfrifoldebau yn eich swydd bresennol.

Mae llawer o fyfyrwyr yn dilyn y cwrs hwn yn rhan amser tra'n gweithio o dan hyfforddiant gyda Rheolwr. Ar ôl cwblhau'r cwrs, medrant ddatblygu eu gyrfa a symud ymlaen at rôl llawn.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau presennol i roi cymhwyster academaidd gwerthfawr ichi. Mae'n ymdrin yn fanwl ag ystod o bynciau a chysyniadau a hefyd yn eich helpu i gymhwyso eich dysgu i sefyllfaoedd gwaith ymarferol.

Mae'r cwrs wedi'i ddyfeisio gyda chymorth gan grwpiau ffocws diwydiannol a'r prif gorff dyfarnu, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), felly mae cynnwys y cwrs a'r sgiliau a ddysgir wedi eu cymeradwyo gan ddiwydiant lleol a sefydliad rhyngwladol.

Mae'r diwydiant adeiladwaith wedi dechrau cyfuno rôl y Rheolwr Contractau gyda rôl y Syrfëwr Meintiau, sy'n golygu bod angen Rheolwyr Contractau gyda gwybodaeth ariannol gynhwysfawr. Mae'r cwrs hwn yn cyfuno'r ddwy elfen yma, ac yn rhoi cyfle ichi ennill y sgiliau i gwrdd ag anghenion y diwydiant.

Gwybodaeth Uned

Ar gyfer pob 10 credyd, dylai'r myfyrwyr gwblhau tua 100 o oriau dysgu tybiannol. Bydd tua 30% o hyn yn gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% yn ddysgu annibynnol.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Lefel 6

Traethawd estynedig (40 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddewis un o destunau'u cwrs israddedig ar gyfer traethawd ymchwil. (Cyflwyniad 20%, Traethawd Estynedig 80%)

Rheoli Cynhyrchu (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth gadarn o'r prosesau sydd ynghlwm â threfnu a rheoli adnoddau ar safleoedd adeiladu. (Cyflwyniad 25%, Adroddiad 75%)

Cynaliadwyedd ac Arloesi (20 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn y trafod y cysyniad o gynaliadwyedd a'r ffordd mae gwahanol randdeiliaid yn ei ddehongli. (Adroddiad x 2 80%, Poster ymchwil 20%)

Rheoli Cynhyrchu (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o'r agweddau ariannol ac economaidd sydd ynghlwm â'r amgylchedd adeiledig trwy ddadansoddi, cymharu a chyfiawnhau ystod o dechnegau rheoli, cyllido a rheoli cyllid. (Adroddiad 40%, Astudiaeth Achos 60%)

Rheoli Contractau (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw cymharu a chyferbynnu'r mathau gwahanol o gontractau a ddefnyddir mewn prosiectau adeiladu. Edrychir ar sut i reoli contractau ac ar wahanol gamau'r broses reoli ynghyd ag anghydfodau a all godi ynghylch contractau a sut i'w datrys. (Traethawd 50% Astudiaeth Achos)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu