Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon) (Atodol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn NEU Rhan-amser: 2 flynedd. Hefyd ar gael fel modiwlau.

 • Cod UCAS:
  CX61
Gwnewch gais
×

BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon) (Atodol)

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Ni allwch wneud cais am y cwrs hwn drwy UCAS.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych chi eisoes wedi cwblhau Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon) (neu debyg), mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Bydd y rhaglen hon yn caniatáu i chi:

 • Adeiladu ar brofiad Hyfforddi a Gwyddor Chwaraeon galwedigaethol, gan ddarparu fframwaith academaidd manylach
 • Cynyddu a chyfleu safbwyntiau newydd mewn gwyddoniaeth chwaraeon a hyfforddi, gan herio safbwyntiau blaenorol
 • Ymgymryd â dysgu annibynnol ac ymchwil academaidd ym maes chwaraeon
 • Datblygu dadansoddiad beirniadol o sgiliau gwyddor chwaraeon a hyfforddi chwaraeon mewn amrywiaeth o chwaraeon ac ar bob lefel o allu, gan gynnwys poblogaethau arbennig
 • Darparu sgiliau uwch a gwybodaeth i ddysgwyr i ddatblygu gyrfa o fewn y sector
 • Cynnig profiad dysgu unigryw a chefnogol

Mae modiwlau yn cynnwys:

 • Ffisioleg Uwch
 • Materion mewn Hyfforddiant a Hyfforddi Chwaraeon
 • Poblogaethau Arbennig
 • Seicoleg Chwaraeon i Hyfforddwyr

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Gofynion mynediad

Gofynion academaidd:

Ar ôl cwblhau Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon) neu gymhwyster cywerth, gan sicrhau teilyngdod o leiaf (sy'n gywerth â chanran gyffredinol o 60%), gall dysgwyr fynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd BSc (Anrh). Rhaid i ymgeiswyr a gafodd farc llwyddo da yn y radd sylfaen lwyddo mewn cyfweliad ac ni ddylai eu sgôr yn y modiwl ymchwilio ar Lefel 5 fod yn is na 50%.

Pan fo myfyrwyr wedi cael seibiant o'u hastudiaethau ar ôl cwblhau eu Gradd Sylfaen, dylid gwneud ceisiadau am fynediad uniongyrchol trwy'r broses Trosglwyddo Credydau.

Gofynion Iaith:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys a nodir uchod fod wedi'u dysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg/Saesneg
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 4: IELTS 5.5 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.0)
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 5: IELTS 6.0 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.5).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a sesiynau ymarferol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Darlithoedd Hunangyfeiriol
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

 • Llawn amser: 1 blwyddyn, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Ffioedd

Ewch i'n tudalen ffioedd cyrsiau i gael gwybodaeth am ffioedd ein cyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser.

Cymorth Ariannol

Ewch i'n tudalen cymorth ariannol i gael gwybodaeth am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael.

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Gwiriad DBS

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Cyswllt

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Steve Kehoe (Rhaglen Arweinydd): kehoe1s@gllm.ac.uk

Sian Backhouse (Gweinyddiaeth): backho1s@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolios unigol
 • Traethodau
 • Traethawd hir
 • Adroddiadau
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau
 • Profion yn y dosbarth (llyfr agored a chaeedig)
 • Adroddiadau grŵp
 • Cyflwyniadau grŵp

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Mae'r cwrs hwn yn cynnig nifer o opsiynau ar gyfer datblygiad proffesiynol ac addysgol ichi. Gallwch ddewis symud ymlaen at gymhwyster is-raddedig neu broffesiynol, gan gynnwys gradd Meistr neu Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Neu, gallai'r Radd Anrhydedd arwain ymlaen yn syth at swydd yn y sector cyhoeddus neu breifat. Gallwch weithio fel hyfforddwr neu reolwr hyfforddi, neu mewn rôl cymorth gwyddor chwaraeon neu ddatblygu chwaraeon. Gallech hefyd fynd i un o'r proffesiynau iechyd neu wyddonol cysylltiedig, lle bydd eich profiad ymchwil yn arbennig o berthnasol.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Gwybodaeth uned

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Lefel 6

Ffisioleg Uwch (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw ymchwilio i ffisioleg lludded mewn amgylchedd eithafol (gwres) a thechnegau ymarfer a gynlluniwyd yn benodol i dargedu addasiadau ffisiolegol allweddol, ynghyd â'r canfyddiadau anghyson a geir yn y deunyddiau. Bydd y myfyrwyr yn parhau hefyd i feithrin sgiliau hyfforddi drwy gael eu hasesu'n gwneud y gwaith. (Arholiad 50%, Cymhwysedd ymarfer 50%)

Traethawd Estynedig (40 credyd, gorfodol)
Pwrpas y modiwl hwn yw adeiladu ar y cynnig ymchwil a chwblhau darn o waith annibynnol. Cyn mynd ati i ymchwilio, rhaid i fyfyrwyr wneud cais a chael sêl bendith y pwyllgor moeseg. Mae gofyn i fyfyrwyr gasglu data gwreiddiol/eilaidd, ei ddadansoddi, a darparu casgliadau ysgrifenedig a seiliwyd ar ddeilliannau gwyddonol. (Traethawd hir annibynnol 100%)

Materion mewn Hyfforddiant a Hyfforddi Chwaraeon (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfoes sy'n ymwneud â hyfforddiant a hyfforddi. Bydd myfyrwyr yn archwilio dadleuon mewn ymchwil ar ffactorau aerobig ac anaerobig allweddol, y defnydd o dechnoleg o fewn yr amgylchedd hyfforddi a natur gymhleth y berthynas hyfforddwr-athletwr. (Beirniadaeth erthygl 50%, Cyflwyniad 50%)

Poblogaethau Arbennig (20 credyd, gorfodol)
Prif nod y modiwl hwn yw astudio ffisioleg athletwyr ifanc a rhai hŷn, ynghyd â'r modd y maent yn ymateb i ymarfer corff. Hefyd, sefydlir y cysylltiad rhwng hyn a pherfformiad. Edrychir ar ymarferion sy'n cael eu hargymell, ar sail tystiolaeth, ar gyfer cyflyrau a phoblogaethau penodol ac ar sut y mae'r rhain yn cyfrannu at raglenni hyfforddi sy'n gysylltiedig ag iechyd. (Traethawd ysgrifenedig 60%, Cyflwyniad poster and viva voce 40%)

Seicoleg Chwaraeon i Hyfforddwyr (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw addysgu dysgwyr ynghylch damcaniaethau a modelau gorbryder a'u perthynas â pherfformiad, a rhoi i ddysgwyr y sgiliau a'r wybodaeth sy'n gysylltiedig ag ymyrraeth effeithiol. Yn y modiwl hwn, edrychir ar sut i lunio a dethol damcaniaethau priodol er mwyn deall ymddygiad perfformiwr mewn cyd-destun cystadleuol. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o'r egwyddorion seicolegol sydd wrth wraidd ymddygiad athletwyr ac i ddatblygu ffyrdd o hybu perfformiad athletwyr drwy gyfrwng amrediad o ymyriadau sy'n gysylltiedig â seicoleg chwaraeon, gan roi theori seicoleg chwaraeon ar waith mewn sefyllfaoedd go iawn. (Traethawd ysgrifenedig 60%, Astudiaeth achos 40%)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 6

Maes rhaglen:

 • International
 • Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

n/a

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Myfyriwr yn chwarae rygbi

Sefydliad dyfarnu