BA (Anrh) Rheoli Busnes (Atodol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn NEU Rhan-amser: 2 flynedd. Ar gael hefyd ar sail fodiwlaidd.

 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus yn y byd busnes? Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle cyffrous a heriol ichi ennill gwybodaeth a dealltwriaeth eang o Reoli Busnes, a dysgu sgiliau sy'n berthnasol i amryw o wahanol gyrff busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol: Yn ystod y rhaglen, gall myfyrwyr gael eu hannog i ymaelodi â chyrff proffesiynol a all olygu costau ychwanegol. Mae'n bosibl y bydd ymweliadau allanol yn cael eu cynnal yn ystod y rhaglen y bydd angen i fyfyrwyr gyfrannu'n ariannol tuag atynt. Dylai myfyrwyr gyllido tua £50 ar gyfer hyn. Amcangyfrif yn unig yw'r ffigur hwn, a gall y gost fod yn uwch yn dibynnu ar y cyfleoedd fydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

Bydd dilyniant i flwyddyn atodol y Radd BA (Anrh) lefel 6 hon yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Rheoli Busnes yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus. Bydd ymgeiswyr allanol ar gyfer y cwrs lefel 6 yn cael eu hystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM ynghylch trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 240 credyd, sef 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws ar lefel 4 a 5 (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu gefnogi eu cais drwy gyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL), yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM.

Pan fo myfyrwyr wedi cael seibiant o'u hastudiaethau ar ôl cwblhau eu Gradd Sylfaen, dylid gwneud ceisiadau am fynediad uniongyrchol trwy'r broses Trosglwyddo Credydau.

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 6 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

Llawn amser: 1 flwyddyn, gan astudio fel arfer am ddau ddiwrnod bob wythnos

Cysylltu

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Cyswllt (Coleg Meirion-Dwyfor):

Catrin Edwards (Rhaglen Arweinydd):edward4c@gllm.ac.uk

Iola Jones (Gweinyddiaeth): jones9i@gllm.ac.uk

Cyswllt (Coleg Llandrillo):

David Kirkby (Rhaglen Arweinydd): kirkby1d@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethawd Estynedig
 • Cynnig Ymchwil
 • Arholiad
 • Traethodau
 • Adroddiadau

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gyfleoedd gyrfaol mewn ystod eang o fusnesau. Bydd gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn o astudio ar gyfer cymwysterau pellach ar gyrsiau is-raddedig neu broffesiynol.

I'r rhai sy'n astudio i ddatblygu yn eu proffesiwn presennol, gall y cwrs hwn arwain at fwy o opsiynau gyrfa yn eich busnes neu faes.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Mae'r cwrs BA (Anrh) lefel 6 mewn Rheoli Busnes yn parhau i adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd ar lefel 4 a 5 y cwrs gradd sylfaen. Fe'i cynlluniwyd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr ym maes arferion rheoli busnes. O'r radd sylfaen i'r radd BA (Anrh), mae'r cwricwlwm eang yn ymdrin â'r holl brif ddisgyblaethau busnes ac yn canolbwyntio ar faterion cyfoes. Bydd y cwrs lefel 6 yn rhoi cyfleoedd priodol i chi barhau i feithrin sgiliau a hefyd i'w defnyddio i ddatrys y problemau amrywiol sy'n wynebu busnesau. Ymysg y sgiliau hyn mae'r gallu i ddadansoddi a dehongli a fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gyrfa neu astudiaethau pellach. Bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi a gwerthuso'r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael i sefydliadau, ac yn dod i ddeall y broses o greu strategaeth fusnes. Byddant yn ystyried y cyd-destun mae sefydliadu'n gweithio ynddo ac yn dod i werthfawrogi sut y gall ffactorau allanol ansicr effeithio ar gyfeiriad strategol busnesau. Wedi iddynt gwblhau'r cwrs bydd myfyrwyr wedi meithrin dealltwriaeth o'r broses o gynllunio a rheoli gweithgareddau busnes, a bydd ganddynt y gallu i gymhwyso medrau busnes i ystod eang o sefyllfaoedd a phroblemau. Modiwlau (Lefel 6) Traethawd Estynedig (40 credyd, gorfodol) Yn y traethawd estynedig, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i bwnc y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Ar ôl cynnig teitl a chynnal adolygiad llenyddol, bydd myfyrwyr yn llunio traethawd estynedig/prosiect ymchwil. (Cynnig Ymchwil 10%, Traethawd Estynedig 90%) Rheolaeth Strategol (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl hwn yw datblygu ymwybyddiaeth o'r materion amgylcheddol mewnol ac allanol sy'n dylanwadu ar benderfyniadau strategol sefydliadau yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd myfyrwyr yn astudio ac yn meithrin sgiliau gwerthuso wrth ddefnyddio fframweithiau'n arf i wneud penderfyniadau strategol mewn amgylcheddau busnes. (Cyflwyniad 50%, Traethawd 50%) Creu a Rheoli Mentrau Newydd (20 credyd, gorfodol) Bydd y modiwl hwn yn edrych ar sut mae diffinio busnesau bach ac ar eu cyfraniad economaidd a chymdeithasol. (Adroddiad 40%, Adroddiad 60%) Datblygu Pobl a Sefydliadau (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl hwn yw atgyfnerthu dealltwriaeth myfyrwyr o strwythurau ac ymddygiad sefydliadau, a'u hannog i feithrin dealltwriaeth o arwyddocâd datblygiad sefydliadol modern. (Traethawd 60%, Adroddiad 40%) Rheoli Gwybodaeth (20 credyd, gorfodol) Mae'r modiwl hwn yn gwerthuso sut rydym yn rheoli a defnyddio data. Y nod yw adnabod ac ystyried y materion rheoli sy'n codi yn sgil datblygu a rhoi dulliau cipio, casglu a rheoli data ar waith, a sut mae hyn yn llywio ac yn gwella prosesau cynllunio strategol ac yn rhoi mantais gystadleuol i sefydliadau. (Traethawd 50%, Adroddiad 50%)

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs BA (Anrh) lefel 6 mewn Rheoli Busnes yn parhau i adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd ar lefel 4 a 5 y cwrs gradd sylfaen. Fe'i cynlluniwyd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr ym maes arferion rheoli busnes. O'r radd sylfaen i'r radd BA (Anrh), mae'r cwricwlwm eang yn ymdrin â'r holl brif ddisgyblaethau busnes ac yn canolbwyntio ar faterion cyfoes. Bydd y cwrs lefel 6 yn rhoi cyfleoedd priodol i chi barhau i feithrin sgiliau a hefyd i'w defnyddio i ddatrys y problemau amrywiol sy'n wynebu busnesau. Ymysg y sgiliau hyn mae'r gallu i ddadansoddi a dehongli a fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gyrfa neu astudiaethau pellach. Bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi a gwerthuso'r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael i sefydliadau, ac yn dod i ddeall y broses o greu strategaeth fusnes. Byddant yn ystyried y cyd-destun mae sefydliadu'n gweithio ynddo ac yn dod i werthfawrogi sut y gall ffactorau allanol ansicr effeithio ar gyfeiriad strategol busnesau. Wedi iddynt gwblhau'r cwrs bydd myfyrwyr wedi meithrin dealltwriaeth o'r broses o gynllunio a rheoli gweithgareddau busnes, a bydd ganddynt y gallu i gymhwyso medrau busnes i ystod eang o sefyllfaoedd a phroblemau. Modiwlau (Lefel 6) Traethawd Estynedig (40 credyd, gorfodol) Yn y traethawd estynedig, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i bwnc y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Ar ôl cynnig teitl a chynnal adolygiad llenyddol, bydd myfyrwyr yn llunio traethawd estynedig/prosiect ymchwil. (Cynnig Ymchwil 10%, Traethawd Estynedig 90%) Rheolaeth Strategol (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl hwn yw datblygu ymwybyddiaeth o'r materion amgylcheddol mewnol ac allanol sy'n dylanwadu ar benderfyniadau strategol sefydliadau yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd myfyrwyr yn astudio ac yn meithrin sgiliau gwerthuso wrth ddefnyddio fframweithiau'n arf i wneud penderfyniadau strategol mewn amgylcheddau busnes. (Cyflwyniad 50%, Traethawd 50%) Creu a Rheoli Mentrau Newydd (20 credyd, gorfodol) Bydd y modiwl hwn yn edrych ar sut mae diffinio busnesau bach ac ar eu cyfraniad economaidd a chymdeithasol. (Adroddiad 40%, Adroddiad 60%) Datblygu Pobl a Sefydliadau (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl hwn yw atgyfnerthu dealltwriaeth myfyrwyr o strwythurau ac ymddygiad sefydliadau, a'u hannog i feithrin dealltwriaeth o arwyddocâd datblygiad sefydliadol modern. (Traethawd 60%, Adroddiad 40%) Rheoli Gwybodaeth (20 credyd, gorfodol) Mae'r modiwl hwn yn gwerthuso sut rydym yn rheoli a defnyddio data. Y nod yw adnabod ac ystyried y materion rheoli sy'n codi yn sgil datblygu a rhoi dulliau cipio, casglu a rheoli data ar waith, a sut mae hyn yn llywio ac yn gwella prosesau cynllunio strategol ac yn rhoi mantais gystadleuol i sefydliadau. (Traethawd 50%, Adroddiad 50%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos
Dolgellau

Sefydliad dyfarnu