Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  International
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Sefydliad dyfarnu:
  Edexcel
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio yn y diwydiant peirianneg, neu os oes gennych brofiad yn y maes bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol y gellir ei ddefnyddio i ddatblygu eich gyrfa neu i astudio ar lefel gradd.

Mae'n addas ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn peirianneg fecanyddol, peirianneg electronig a pheirianneg drydanol mewn meysydd megis dylunio systemau, gweithgynhyrchu a gwasanaethau technegol. Mae hefyd yn addas os ydych wedi cwblhau cymhwyster Lefel 3 ac yn dymuno datblygu eich sgiliau ymhellach er mwyn gweithio yn y diwydiant peirianneg.

Mae'r wyth uned gyntaf yn cynrychioli'r isafswm o gredydau sydd eu hangen i gael Tystysgrif Genedlaethol Uwch. Mae'r unedau hyn wedi'u rhannu'n gyfartal rhwng unedau craidd gorfodol, unedau Trydanol/Electronig ac unedau Peirianneg.

Er mwyn datblygu i fod yn Beiriannydd cyflawn, mae'r pedair uned arall sydd wedi'u rhestru wedi cael eu cynnwys i roi gwell profiad i'r myfyriwr o ran gwybodaeth Peirianneg a chyflawniad academaidd / ysgolheigaidd.

Er na fyddai'r unedau hyn ond yn cael eu cyflwyno pe bai yna ddigon o ddiddordeb, argymhellir yn gryf y dylai myfyrwyr eu cyflawni fel unedau ychwanegol dewisol gan dalu cost bresennol uned ychwanegol.

Ynghyd â llwybrau ychwanegol arbenigol (yn amodol ar y nifer o geisiadau):

Ar gael ar gampws Llangefni:

• HNC Peirianneg Gyffredinol

• HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig

• HNC Peirianneg Fecanyddol

Ar gael ar gampws Llandrillo-yn-Rhos:

• HNC Peirianneg Gyffredinol

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Teithio sy'n gysylltiedig â mynychu'r rhaglen a phrofiad gwaith, ymweliadau allanol, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith/lleoliad, argraffu ychwanegol dros lwfans, cof bach, costau eraill sy'n gysylltiedig â deunydd ysgrifennu.
 • Efallai y bydd hefyd yn fanteisiol, ond nid yn ofynnol, i brynu cynhyrchion meddalwedd amrywiol a ddefnyddir ar y cwrs. Bydd gofynion meddalwedd o'r fath yn cael eu trafod yn ystod y broses gyfweld.
 • Weithiau bydd ymweliadau allanol â chwmnïau, digwyddiadau / sioeau ac ati, a dylai'r myfyriwr gyllidebu ar gyfer hyn

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)

Gofynion academaidd:

O leiaf 32 pwynt UCAS, gydag o leiaf 16 pwynt yn dod o gymhwyster Lefel A llawn neu gymhwyster lefel 3 cyfwerth.

 • Cymhwyster Lefel 3 BTEC mewn pwnc perthnasol neu Lefel A Llawn mewn pwnc STEM angenrheidiol
 • Proffil TAG Safon Uwch sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG. Dylai'r proffil hwn gael ei gefnogi gan TGAU graddau A* - C (neu gyfwerth)
 • TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ar lefel gyfwerth. Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.
 • Cymwysterau Lefel 3 perthnasol eraill
 • Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch berthnasol gan sefydliad addysg bellach a gymeradwywyd
 • Profiad gwaith perthnasol
 • Cymhwyster rhyngwladol sy'n gyfwerth â'r uchod

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad safonol ond sydd â phrofiad perthnasol. Mewn achosion o'r fath caiff ymgeiswyr eu cyfweld, ac ystyrir teilyngdod pob cais yn unigol yn unol â pholisi Grŵp Llandrillo Menai.

Croesewir myfyrwyr aeddfed ac asesir addasrwydd yn y cam cyfweld.

Mewn rhai achosion bydd BTEC L3 mewn Peirianneg yn cael ei gynnig fel cwrs pontio am 1 flwyddyn academaidd.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Tiwtorialau
 • Gweithdai
 • Gwaith labordy
 • Dysgu myfyriwr ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer, yn y prynhawn a gyda'r nos)

Cyswllt:

Eurfon Davies (Rhaglen Arweinydd): davies2e@gllm.ac.uk

Emlyn Evans (Rhaglen Arweinydd): evans12e@gllm.ac.uk

Margaret Williams (Gweinyddiaeth): willia10m@gllm.ac.uk

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg
 • Cyflwyniadau
 • Aseiniadau ymarferol
 • Portffolio

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Datblygwyd Diplomau Cenedlaethol Uwch BTEC mewn Peirianneg Gyffredinol fel eu bod yn cynnig datblygiad gyrfaol ac yn cael eu cydnabod gan gyrff proffesiynol.

Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn cael y budd mwyaf o'u rhaglen astudio. Datblygwyd y cymhwyster ar sail trafodaethau/cyhoeddiadau perthnasol yr Enginneering Council UK (EC (UK)) a SEMTA (Science, Engineering and Manufacturing Technologies Alliance).

Gwybodaeth campws Dolgellau

Rhaglen astudio arbenigol yn gysylltiedig â byd gwaith yw'r cwrs HNC mewn Peirianneg Gyffredinol, ac mae'n ymdrin â'r wybodaeth allweddol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector peirianneg. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ganolbwyntio ar faes arbenigol drwy ddewis penodol o unedau. Fel arfer caiff y cymwysterau eu cwblhau gan ddysgwyr rhan-amser sy'n astudio dros gyfnod o ddwy flynedd. Mewn rhai sectorau ceir cyfleoedd i gwblhau rhaglen astudio ddwys dros gyfnod llai o amser. Ceir cyfleoedd ariannu eraill ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn cael eich cyflogi am dros 16 awr yr wythnos mewn lleoliad galwedigaethol perthnasol.

Mae Llangefni yn cynnig y teitl Peirianneg Gyffredinol i fyfyrwyr ond gydag unedau Trydanol neu Fecanyddol ar gael i'w dewis, yn dibynnu ar statws cyflogaeth.

Modiwlau Lefel 4

Dylunio ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Nod yr uned hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r drefn mae peirianwyr yn ei dilyn wrth greu cynhyrchion a phrosesau gweithredol; o friff dylunio i'r gwaith, a'r camau sy'n rhan o adnabod a chyfiawnhau datrysiad i angen peirianyddol. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Mathemateg ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Nod yr uned hon yw meithrin sgiliau myfyrwyr o ran yr egwyddorion a'r theorïau peirianyddol sy'n greiddiol i'r cwricwlwm peirianneg. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddulliau mathemategol a thechnegau ystadegol er mwyn gallu dadansoddi a datrys problemau yng nghyd-destun peirianneg. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg)

Gwyddoniaeth ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i ddeddfau a chymwysiadau sylfaenol y gwyddorau ffisegol mewn peirianneg a sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i ganfod datrysiadau i broblemau peirianegol.

Ymysg y pynciau sy'n rhan o'r uned hon mae: system ryngwladol o unedau, dehongli data, grymoedd statig a dynamig, mecaneg hylifol a thermodynameg, priodweddau a methiant deunyddiau, a theorïau cylchedau cerrynt eiledol/cerrynt union. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol (15 credyd, craidd) (pob safle)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r technegau a'r arferion gorau sydd eu hangen i greu a rheoli'n llwyddiannus brosiect peirianneg a fwriadwyd i adnabod a datrys angen peirianyddol. Wrth weithio ar y prosiect hwn bydd myfyrwyr yn ystyried rôl a swyddogaeth peirianneg yn ein cymdeithas, y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau proffesiynol sydd ar beirianwyr ynghyd â'r ymddygiadau sy'n gysylltiedig â'u gweithredoedd. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Egwyddorion Mecanyddol (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau) (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Nod yr uned hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r egwyddorion mecanyddol hanfodol sy'n gysylltiedig â gweithrediadau peirianyddol. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Systemau Electro, Niwmatig a Hydrolig (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a gwerthfawrogiad myfyrwyr o'r defnydd o systemau ynni hylifol mewn diwydiannau modern. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio ac yna'n dylunio systemau niwmatig, hydrolig, electro-niwmatig ac electro-hydrolig. Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio priodweddau cydrannau ynni hylifol ac i werthuso arferion seiliedig ar waith a'r ffordd mae'r systemau hyn yn cael eu defnyddio. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Systemau Trydanol a Chanfod Namau (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i briodweddau a pharamedrau gweithredol ystod o gydrannau systemau trydanol sy'n cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau; a sut i ganfod nam pan aiff pethau o chwith. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Trydanol ac Electronig (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)(Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae peirianneg drydanol yn ymwneud yn bennaf â symudiadau ynni a phŵer ar ffurf drydanol, a'r ffordd mae'n cael ei gynhyrchu a'i ddefnyddio. Mae electroneg yn ymwneud yn bennaf a'r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei thrin, a gall y wybodaeth hon gael ei chasglu, ei storio, ei phrosesu neu'i throsglwyddo ar ffurf drydanol. Mae'r ddau'n dibynnu ar yr un set o egwyddorion ffisegol, er bod eu cymwysiadau'n wahanol iawn. Mae astudio peirianneg drydanol neu electronig yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar yr egwyddorion creiddiol hyn; dyma sylfaen unrhyw gymhwyster yn y maes a dyna hefyd sylfaen yr uned hon. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Digidol (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno dwy brif gangen electroneg ddigidol sef cyfunol a dilyniannol. Felly mae myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag elfennau sylfaenol cylchedau digidol, yn bennaf y gwahanol fathau o adwyon rhesymeg a deusadau. Mae'r technegau ar gyfer dadansoddi cylchedau o'r fath yn cael eu cyflwyno a'u cymhwyso, yn cynnwys Gwirlenni, Algebra Boole, Mapiau Karnaugh a Diagramau Amseru. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg)

Cylchedau a Dyfeisiau Electronig (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r defnydd o ddata electroneg gweithgynhyrchwyr i ddadansoddi perfformiad cylchedau a dyfeisiau, priodweddau gweithredol cylchedau mwyaduron, y mathau o adborth a'r effeithiau ar berfformiad cylchedau a gweithrediad a chymhwysiad osgiliaduron. Byddant hefyd yn cael eu cyflwyno i sut mae cymhwyso gweithdrefnau profi i ddyfeisiau a chylchedau electronig, a sut i ddefnyddio canfyddiadau profion i werthuso eu gweithrediad. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Trydanol, Electronig a Digidol Pellach (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Bydd pwyslais yr uned hon ar ddatblygu dulliau strwythuredig o ddadansoddi cylchedweithiau ynni cerrynt eiledol sengl a thri cham. Bydd hyn yn helpu i gael y datrysiad mwyaf effeithiol, a'r tebygolrwydd mwyaf o fod yn gywir. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r defnydd cynyddol o gyfrifiaduron, ac yn defnyddio meddalwedd arbenigol i ddatrys cylchedau trydanol, electronig a digidol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu hyder a gallu mewn pedwar maes allweddol sef technegau mathemategol, dadansoddi cylchedau, efelychu cylchedau a gwaith ymarferol mewn labordy. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur / Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD/CAM) (Llwybr Mecanyddol, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i holl gamau'r broses CAD/CAM ac i'r broses o fodelu cydrannau gan ddefnyddio meddalwedd CAD sy'n addas i'w drosglwyddo i feddalwedd CAM. Ymysg y pynciau sy'n rhan o'r uned hon mae: dulliau rhaglennu, gosod cydrannau, offeru, modelu solet, trin geometreg, lluniadu cydrannau, mewnosod modelau solid, efelychiadau gweithgynhyrchu, trosglwyddo data, mathau o beiriannau CNC ac archwiliadau. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Portffolio)

Deunyddiau, Priodweddau a Phrofi (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i strwythur atomig deunyddiau a'r ffordd mae'n effeithio ar briodweddau, natur ffisegol a nodweddion perfformio deunyddiau gweithgynhyrchu cyffredin; sut mae'r priodweddau hyn yn cael eu profi, a'u haddasu gan wahanol driniaethau prosesu; a'r problemau a all achosi i ddeunyddiau fethu. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Peirianneg Cynhyrchu ar gyfer Gweithgynhyrchu (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Mae'r holl gynhyrchion wedi'u gweithgynhyrchu a ddefnyddiwn yn feunyddiol, o fwyd wedi'i brosesu i ddillad a cheir, yn ganlyniad i beirianneg cynhyrchu. Rhaid i beirianwyr cynhyrchu wrth wybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o'r holl dechnolegau cynhyrchu sydd ar gael, eu manteision a'u hanfanteision, gofynion a gweithrediad y system gynhyrchu a'r rhyngweithio sy'n digwydd rhwng cydrannau amrywiol y system gynhyrchu. Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r broses gynhyrchu ar gyfer mathau allweddol o ddeunyddiau; y mathau amrywiol o beiriannau a ddefnyddir i gynhyrchu cynnyrch a'r gwahanol ffyrdd o drefnu systemau cynhyrchu i wneud y defnydd gorau posibl o'r broses gynhyrchu; ystyriaeth i sut mae mesur effeithlonrwydd system gynhyrchu yng nghyd-destun cyffredinol y system weithgynhyrchu; ac archwiliad o sut mae peirianneg cynhyrchu'n cyfrannu at sicrhau diogelwch a dibynadwyedd mewn gweithgynhyrchu. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Gwybodaeth campws Llangefni

Rhaglen astudio arbenigol yn gysylltiedig â byd gwaith yw'r cwrs HNC mewn Peirianneg Gyffredinol, ac mae'n ymdrin â'r wybodaeth allweddol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector peirianneg. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ganolbwyntio ar faes arbenigol drwy ddewis penodol o unedau. Fel arfer caiff y cymwysterau eu cwblhau gan ddysgwyr rhan-amser sy'n astudio dros gyfnod o ddwy flynedd. Mewn rhai sectorau ceir cyfleoedd i gwblhau rhaglen astudio ddwys dros gyfnod llai o amser. Ceir cyfleoedd ariannu eraill ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn cael eich cyflogi am dros 16 awr yr wythnos mewn lleoliad galwedigaethol perthnasol.

Mae Llangefni yn cynnig y teitl Peirianneg Gyffredinol i fyfyrwyr ond gydag unedau Trydanol neu Fecanyddol ar gael i'w dewis, yn dibynnu ar statws cyflogaeth.

Modiwlau Lefel 4

Dylunio ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Nod yr uned hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r drefn mae peirianwyr yn ei dilyn wrth greu cynhyrchion a phrosesau gweithredol; o friff dylunio i'r gwaith, a'r camau sy'n rhan o adnabod a chyfiawnhau datrysiad i angen peirianyddol. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Mathemateg ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Nod yr uned hon yw meithrin sgiliau myfyrwyr o ran yr egwyddorion a'r theorïau peirianyddol sy'n greiddiol i'r cwricwlwm peirianneg. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddulliau mathemategol a thechnegau ystadegol er mwyn gallu dadansoddi a datrys problemau yng nghyd-destun peirianneg. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg)

Gwyddoniaeth ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i ddeddfau a chymwysiadau sylfaenol y gwyddorau ffisegol mewn peirianneg a sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i ganfod datrysiadau i broblemau peirianegol.

Ymysg y pynciau sy'n rhan o'r uned hon mae: system ryngwladol o unedau, dehongli data, grymoedd statig a dynamig, mecaneg hylifol a thermodynameg, priodweddau a methiant deunyddiau, a theorïau cylchedau cerrynt eiledol/cerrynt union. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol (15 credyd, craidd) (pob safle)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r technegau a'r arferion gorau sydd eu hangen i greu a rheoli'n llwyddiannus brosiect peirianneg a fwriadwyd i adnabod a datrys angen peirianyddol. Wrth weithio ar y prosiect hwn bydd myfyrwyr yn ystyried rôl a swyddogaeth peirianneg yn ein cymdeithas, y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau proffesiynol sydd ar beirianwyr ynghyd â'r ymddygiadau sy'n gysylltiedig â'u gweithredoedd. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Egwyddorion Mecanyddol (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau) (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Nod yr uned hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r egwyddorion mecanyddol hanfodol sy'n gysylltiedig â gweithrediadau peirianyddol. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Systemau Electro, Niwmatig a Hydrolig (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a gwerthfawrogiad myfyrwyr o'r defnydd o systemau ynni hylifol mewn diwydiannau modern. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio ac yna'n dylunio systemau niwmatig, hydrolig, electro-niwmatig ac electro-hydrolig. Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio priodweddau cydrannau ynni hylifol ac i werthuso arferion seiliedig ar waith a'r ffordd mae'r systemau hyn yn cael eu defnyddio. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Systemau Trydanol a Chanfod Namau (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i briodweddau a pharamedrau gweithredol ystod o gydrannau systemau trydanol sy'n cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau; a sut i ganfod nam pan aiff pethau o chwith. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Trydanol ac Electronig (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)(Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae peirianneg drydanol yn ymwneud yn bennaf â symudiadau ynni a phŵer ar ffurf drydanol, a'r ffordd mae'n cael ei gynhyrchu a'i ddefnyddio. Mae electroneg yn ymwneud yn bennaf a'r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei thrin, a gall y wybodaeth hon gael ei chasglu, ei storio, ei phrosesu neu'i throsglwyddo ar ffurf drydanol. Mae'r ddau'n dibynnu ar yr un set o egwyddorion ffisegol, er bod eu cymwysiadau'n wahanol iawn. Mae astudio peirianneg drydanol neu electronig yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar yr egwyddorion creiddiol hyn; dyma sylfaen unrhyw gymhwyster yn y maes a dyna hefyd sylfaen yr uned hon. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Digidol (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno dwy brif gangen electroneg ddigidol sef cyfunol a dilyniannol. Felly mae myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag elfennau sylfaenol cylchedau digidol, yn bennaf y gwahanol fathau o adwyon rhesymeg a deusadau. Mae'r technegau ar gyfer dadansoddi cylchedau o'r fath yn cael eu cyflwyno a'u cymhwyso, yn cynnwys Gwirlenni, Algebra Boole, Mapiau Karnaugh a Diagramau Amseru. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg)

Cylchedau a Dyfeisiau Electronig (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r defnydd o ddata electroneg gweithgynhyrchwyr i ddadansoddi perfformiad cylchedau a dyfeisiau, priodweddau gweithredol cylchedau mwyaduron, y mathau o adborth a'r effeithiau ar berfformiad cylchedau a gweithrediad a chymhwysiad osgiliaduron. Byddant hefyd yn cael eu cyflwyno i sut mae cymhwyso gweithdrefnau profi i ddyfeisiau a chylchedau electronig, a sut i ddefnyddio canfyddiadau profion i werthuso eu gweithrediad. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Trydanol, Electronig a Digidol Pellach (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Bydd pwyslais yr uned hon ar ddatblygu dulliau strwythuredig o ddadansoddi cylchedweithiau ynni cerrynt eiledol sengl a thri cham. Bydd hyn yn helpu i gael y datrysiad mwyaf effeithiol, a'r tebygolrwydd mwyaf o fod yn gywir. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r defnydd cynyddol o gyfrifiaduron, ac yn defnyddio meddalwedd arbenigol i ddatrys cylchedau trydanol, electronig a digidol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu hyder a gallu mewn pedwar maes allweddol sef technegau mathemategol, dadansoddi cylchedau, efelychu cylchedau a gwaith ymarferol mewn labordy. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur / Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD/CAM) (Llwybr Mecanyddol, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i holl gamau'r broses CAD/CAM ac i'r broses o fodelu cydrannau gan ddefnyddio meddalwedd CAD sy'n addas i'w drosglwyddo i feddalwedd CAM. Ymysg y pynciau sy'n rhan o'r uned hon mae: dulliau rhaglennu, gosod cydrannau, offeru, modelu solet, trin geometreg, lluniadu cydrannau, mewnosod modelau solid, efelychiadau gweithgynhyrchu, trosglwyddo data, mathau o beiriannau CNC ac archwiliadau. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Portffolio)

Deunyddiau, Priodweddau a Phrofi (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i strwythur atomig deunyddiau a'r ffordd mae'n effeithio ar briodweddau, natur ffisegol a nodweddion perfformio deunyddiau gweithgynhyrchu cyffredin; sut mae'r priodweddau hyn yn cael eu profi, a'u haddasu gan wahanol driniaethau prosesu; a'r problemau a all achosi i ddeunyddiau fethu. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Peirianneg Cynhyrchu ar gyfer Gweithgynhyrchu (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Mae'r holl gynhyrchion wedi'u gweithgynhyrchu a ddefnyddiwn yn feunyddiol, o fwyd wedi'i brosesu i ddillad a cheir, yn ganlyniad i beirianneg cynhyrchu. Rhaid i beirianwyr cynhyrchu wrth wybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o'r holl dechnolegau cynhyrchu sydd ar gael, eu manteision a'u hanfanteision, gofynion a gweithrediad y system gynhyrchu a'r rhyngweithio sy'n digwydd rhwng cydrannau amrywiol y system gynhyrchu. Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r broses gynhyrchu ar gyfer mathau allweddol o ddeunyddiau; y mathau amrywiol o beiriannau a ddefnyddir i gynhyrchu cynnyrch a'r gwahanol ffyrdd o drefnu systemau cynhyrchu i wneud y defnydd gorau posibl o'r broses gynhyrchu; ystyriaeth i sut mae mesur effeithlonrwydd system gynhyrchu yng nghyd-destun cyffredinol y system weithgynhyrchu; ac archwiliad o sut mae peirianneg cynhyrchu'n cyfrannu at sicrhau diogelwch a dibynadwyedd mewn gweithgynhyrchu. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Rhaglen astudio arbenigol yn gysylltiedig â byd gwaith yw'r cwrs HNC mewn Peirianneg Gyffredinol, ac mae'n ymdrin â'r wybodaeth allweddol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector peirianneg. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ganolbwyntio ar faes arbenigol drwy ddewis penodol o unedau. Fel arfer caiff y cymwysterau eu cwblhau gan ddysgwyr rhan-amser sy'n astudio dros gyfnod o ddwy flynedd. Mewn rhai sectorau ceir cyfleoedd i gwblhau rhaglen astudio ddwys dros gyfnod llai o amser. Ceir cyfleoedd ariannu eraill ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn cael eich cyflogi am dros 16 awr yr wythnos mewn lleoliad galwedigaethol perthnasol.

Mae Llangefni yn cynnig y teitl Peirianneg Gyffredinol i fyfyrwyr ond gydag unedau Trydanol neu Fecanyddol ar gael i'w dewis, yn dibynnu ar statws cyflogaeth.

Modiwlau Lefel 4

Dylunio ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Nod yr uned hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r drefn mae peirianwyr yn ei dilyn wrth greu cynhyrchion a phrosesau gweithredol; o friff dylunio i'r gwaith, a'r camau sy'n rhan o adnabod a chyfiawnhau datrysiad i angen peirianyddol. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Mathemateg ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Nod yr uned hon yw meithrin sgiliau myfyrwyr o ran yr egwyddorion a'r theorïau peirianyddol sy'n greiddiol i'r cwricwlwm peirianneg. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddulliau mathemategol a thechnegau ystadegol er mwyn gallu dadansoddi a datrys problemau yng nghyd-destun peirianneg. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg)

Gwyddoniaeth ym maes Peirianneg (15 credyd, craidd) (pob safle)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i ddeddfau a chymwysiadau sylfaenol y gwyddorau ffisegol mewn peirianneg a sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i ganfod datrysiadau i broblemau peirianegol.

Ymysg y pynciau sy'n rhan o'r uned hon mae: system ryngwladol o unedau, dehongli data, grymoedd statig a dynamig, mecaneg hylifol a thermodynameg, priodweddau a methiant deunyddiau, a theorïau cylchedau cerrynt eiledol/cerrynt union. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol (15 credyd, craidd) (pob safle)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r technegau a'r arferion gorau sydd eu hangen i greu a rheoli'n llwyddiannus brosiect peirianneg a fwriadwyd i adnabod a datrys angen peirianyddol. Wrth weithio ar y prosiect hwn bydd myfyrwyr yn ystyried rôl a swyddogaeth peirianneg yn ein cymdeithas, y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau proffesiynol sydd ar beirianwyr ynghyd â'r ymddygiadau sy'n gysylltiedig â'u gweithredoedd. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol; Portffolio)

Egwyddorion Mecanyddol (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau) (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Nod yr uned hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r egwyddorion mecanyddol hanfodol sy'n gysylltiedig â gweithrediadau peirianyddol. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Systemau Electro, Niwmatig a Hydrolig (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a gwerthfawrogiad myfyrwyr o'r defnydd o systemau ynni hylifol mewn diwydiannau modern. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio ac yna'n dylunio systemau niwmatig, hydrolig, electro-niwmatig ac electro-hydrolig. Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio priodweddau cydrannau ynni hylifol ac i werthuso arferion seiliedig ar waith a'r ffordd mae'r systemau hyn yn cael eu defnyddio. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Systemau Trydanol a Chanfod Namau (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i briodweddau a pharamedrau gweithredol ystod o gydrannau systemau trydanol sy'n cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau; a sut i ganfod nam pan aiff pethau o chwith. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Trydanol ac Electronig (15 credyd, gorfodol) (Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau)(Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae peirianneg drydanol yn ymwneud yn bennaf â symudiadau ynni a phŵer ar ffurf drydanol, a'r ffordd mae'n cael ei gynhyrchu a'i ddefnyddio. Mae electroneg yn ymwneud yn bennaf a'r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei thrin, a gall y wybodaeth hon gael ei chasglu, ei storio, ei phrosesu neu'i throsglwyddo ar ffurf drydanol. Mae'r ddau'n dibynnu ar yr un set o egwyddorion ffisegol, er bod eu cymwysiadau'n wahanol iawn. Mae astudio peirianneg drydanol neu electronig yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar yr egwyddorion creiddiol hyn; dyma sylfaen unrhyw gymhwyster yn y maes a dyna hefyd sylfaen yr uned hon. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Cyflwyniadau; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Digidol (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno dwy brif gangen electroneg ddigidol sef cyfunol a dilyniannol. Felly mae myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag elfennau sylfaenol cylchedau digidol, yn bennaf y gwahanol fathau o adwyon rhesymeg a deusadau. Mae'r technegau ar gyfer dadansoddi cylchedau o'r fath yn cael eu cyflwyno a'u cymhwyso, yn cynnwys Gwirlenni, Algebra Boole, Mapiau Karnaugh a Diagramau Amseru. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg)

Cylchedau a Dyfeisiau Electronig (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r defnydd o ddata electroneg gweithgynhyrchwyr i ddadansoddi perfformiad cylchedau a dyfeisiau, priodweddau gweithredol cylchedau mwyaduron, y mathau o adborth a'r effeithiau ar berfformiad cylchedau a gweithrediad a chymhwysiad osgiliaduron. Byddant hefyd yn cael eu cyflwyno i sut mae cymhwyso gweithdrefnau profi i ddyfeisiau a chylchedau electronig, a sut i ddefnyddio canfyddiadau profion i werthuso eu gweithrediad. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Egwyddorion Trydanol, Electronig a Digidol Pellach (Llwybr Trydanol/Electronig, Llangefni)

Bydd pwyslais yr uned hon ar ddatblygu dulliau strwythuredig o ddadansoddi cylchedweithiau ynni cerrynt eiledol sengl a thri cham. Bydd hyn yn helpu i gael y datrysiad mwyaf effeithiol, a'r tebygolrwydd mwyaf o fod yn gywir. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r defnydd cynyddol o gyfrifiaduron, ac yn defnyddio meddalwedd arbenigol i ddatrys cylchedau trydanol, electronig a digidol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu hyder a gallu mewn pedwar maes allweddol sef technegau mathemategol, dadansoddi cylchedau, efelychu cylchedau a gwaith ymarferol mewn labordy. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur / Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD/CAM) (Llwybr Mecanyddol, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i holl gamau'r broses CAD/CAM ac i'r broses o fodelu cydrannau gan ddefnyddio meddalwedd CAD sy'n addas i'w drosglwyddo i feddalwedd CAM. Ymysg y pynciau sy'n rhan o'r uned hon mae: dulliau rhaglennu, gosod cydrannau, offeru, modelu solet, trin geometreg, lluniadu cydrannau, mewnosod modelau solid, efelychiadau gweithgynhyrchu, trosglwyddo data, mathau o beiriannau CNC ac archwiliadau. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Portffolio)

Deunyddiau, Priodweddau a Phrofi (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i strwythur atomig deunyddiau a'r ffordd mae'n effeithio ar briodweddau, natur ffisegol a nodweddion perfformio deunyddiau gweithgynhyrchu cyffredin; sut mae'r priodweddau hyn yn cael eu profi, a'u haddasu gan wahanol driniaethau prosesu; a'r problemau a all achosi i ddeunyddiau fethu. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

Peirianneg Cynhyrchu ar gyfer Gweithgynhyrchu (Llwybr mecanyddol, Llangefni)

Mae'r holl gynhyrchion wedi'u gweithgynhyrchu a ddefnyddiwn yn feunyddiol, o fwyd wedi'i brosesu i ddillad a cheir, yn ganlyniad i beirianneg cynhyrchu. Rhaid i beirianwyr cynhyrchu wrth wybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o'r holl dechnolegau cynhyrchu sydd ar gael, eu manteision a'u hanfanteision, gofynion a gweithrediad y system gynhyrchu a'r rhyngweithio sy'n digwydd rhwng cydrannau amrywiol y system gynhyrchu. Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r broses gynhyrchu ar gyfer mathau allweddol o ddeunyddiau; y mathau amrywiol o beiriannau a ddefnyddir i gynhyrchu cynnyrch a'r gwahanol ffyrdd o drefnu systemau cynhyrchu i wneud y defnydd gorau posibl o'r broses gynhyrchu; ystyriaeth i sut mae mesur effeithlonrwydd system gynhyrchu yng nghyd-destun cyffredinol y system weithgynhyrchu; ac archwiliad o sut mae peirianneg cynhyrchu'n cyfrannu at sicrhau diogelwch a dibynadwyedd mewn gweithgynhyrchu. (Aseiniadau ar ffurf adroddiadau Peirianneg; Aseiniadau ymarferol)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos
Llangefni

Sefydliad dyfarnu