Tystysgrif AU mewn Arferion Gofal Iechyd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  Rhan-amser flwyddyn: un diwrnod yr wythnos (9yb-5yh).

  Gellir astudio 90 o'r credydau yn ystod y flwyddyn academaidd a rhaid cwblhau'r 30 credyd cysylltiedig â'r Ddogfen Asesu Gwaith Ymarferol sy'n weddill cyn diwedd Awst/Ionawr, yn dibynnu ar ba pryd ddechreuwyd y cwrs.

 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:

  Yn dibynnu ar y campws, mae'n bosib y gellir darparu rhai o'r deunyddiau dysgu'n ddwyieithog er mwyn i fyfyrwyr allu dilyn elfennau o'r rhaglen yn y Gymraeg a'r Saesneg.

  Cewch fanylion yn y cyfweliad.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dystysgrif AU mewn Arferion Gofal Iechyd yn addas i Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd sydd eisoes yn gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol neu'n gweithio i gyflogwr clinigol arall a gymeradwywyd.

Er mwyn cydymffurfio â Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) bydd gofyn i'r myfyrwyr wneud llawer iawn o waith i ddysgu cymwyseddau ymarferol yn ystod y rhaglen.

Nod y rhaglen yw codi safon sgiliau staff gofal iechyd fel eu bod yn gallu symud ymlaen i swyddi Band 4 neu statws Ymarferwr Cynorthwyol. Mae'r rhaglen hon yn cyfateb yn llawn i flwyddyn gyntaf y cwrs BN (Anrh.) mewn Nyrsio.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn rôl sylweddol a pharhaol ym maes gofal iechyd. Bydd gofyn i fyfyrwyr allu dynodi staff priodol yn eu gweithle i fod yn Asesydd Ymarfer ac yn Oruchwylydd Ymarfer drwy gydol y cwrs. I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi hyn a'r hyn sy'n ofynnol i fod yn oruchwyliwr neu'n asesydd ymarfer, cliciwch yma ac edrychwch yn benodol ar dudalennau 2 - 10

Am bob 10 credyd, dylai'r myfyrwyr gwblhau tua 100 o oriau dysgu tybiannol. Bydd tua 30% o hyn yn gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% yn ddysgu annibynnol.

Ceir gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs’

Costau

Wrth gynllunio'u hastudiaethau, bydd angen i fyfyrwyr ystyried y costau ychwanegol, nad ydynt wedi'u cynnwys yn y ffioedd dysgu, y gallent orfod eu hwynebu yn ystod y rhaglen.

Gall y rhain gynnwys costau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gofal plant, teithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ac i leoliadau profiad gwaith, ymweliadau allanol, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith/profiad gwaith, argraffu dros ben y lwfans (gallai hyn gynnwys costau argraffu a rhwymo traethodau hir), cofion bach, deunyddiau swyddfa a chostau'n gysylltiedig â'r seremoni raddio.

Dyddiad Cychwyn

Mis Medi, Ionawr

Gofynion mynediad

 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr a gyflogir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
  Cadwaladr feddu ar Ddiploma/NVQ Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd neu gymhwyster cyfatebol. Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi'u cyflogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu hystyried yn unigol. Bydd yn rhaid iddynt ddangos tystiolaeth o astudio'n llwyddiannus ar Lefel 3 yn flaenorol neu ddangos y gallu i astudio'n llwyddiannus ar Lefel 4 ar adeg dethol ymgeiswyr.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn maes perthnasol, gan gyflawni 767 o oriau ymarfer clinigol yn ystod y cwrs. Bydd hyn yn galluogi iddynt gyflawni elfen dysgu seiliedig ar waith y cymhwyster.
 • Cytundeb gan y cyflogwr (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel arfer) i gefnogi'r ymgeisydd tra bydd yn gwneud y cymhwyster ar y cyd â chefnogaeth gan y coleg i wneud yr elfen dysgu seiliedig ar waith. Mae hyn i gynnwys cefnogaeth Goruchwyliwr Ymarfer ac Asesydd Ymarfer

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Astudiaeth Achos
 • Cyflwyniad
 • Poster academaidd
 • Arholiad
 • Portffolio
 • Traethawd
 • Astudiaeth estynedig
 • Cynllun gofal
 • Efelychiad grŵp
 • Myfyrdod Rhestr gyfeirio anodedig

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Portffolios unigol
 • Aseiniad unigol
 • Traethodau unigol
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau unigol
 • Dyddlyfr adfyfyriol Cynllun gweithredu
 • Ymarferion gwirioneddol neu rai sy'n cael eu hefelychu yn y gweithle
 • Arholiad

Pan fo hynny'n berthnasol, caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol. Mae adborth effeithiol yn cynnwys gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gallant wella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i adfyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu gwella cyn eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r deilliannau dysgu.

Dilyniant

Mae graddedigion yn gymwys i wneud cais i symud ymlaen i ail flwyddyn (Lefel 5) cwrs Gradd Nyrsio (BN Anrh.) mewn amrywiol sefydliadau Addysg Uwch. Er enghraifft, mae Cydnabod Dysgu Ardystiedig/Uwch Sefyllfa eisoes ar waith yn achos Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Gall y Dystysgrif AU mewn Arferion Gofal Iechyd hefyd ganiatáu i raddedigion wneud cais am swyddi Band 4 neu statws Ymarferydd Cynorthwyol gyda byrddau iechyd y GIG a chyflogwyr eraill ym maes gofal iechyd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd.

Sefydliad dyfarnu