Gradd Sylfaen (FdA) Cyfryngau Creadigol a Chyfryngau Darlledu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes rhaglen:
  Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd:

  Llawn amser: 2 flynedd NEU Rhan-amser: 4 blynedd.

 • Cod UCAS:
  WP63
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cwrs ymarferol yn bennaf yw'r cwrs Gradd Sylfaen mewn Cyfryngau Creadigol a Chyfryngau Darlledu a bydd y pwyslais ar feithrin sgiliau sy'n berthnasol i ddiwydiant. Edrychir ar y sgiliau creiddiol sy'n ymwneud â gwaith camera, goleuo a sain o ran theori'n gyntaf cyn mynd ymlaen i wneud gwaith ymarferol yn ein stiwdio a'n galeri. Mae'r elfennau sy'n ymwneud â chyfryngau creadigol yn cynnwys animeiddio, ysgrifennu ar gyfer y sgrin a dylunio graffig. Caiff sgiliau darlledu eraill fel golygu fideo, golygu sain, ffilmio a chreu effeithiau gweledol eu haddysgu gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant. Mae'r cwrs hwn yn addas i gynhyrchwyr cynnwys amlgyfrwng, y rhai sydd â diddordeb mewn gwaith sain a goleuo ar ddigwyddiadau byw a'r rhai sydd am weithio yn y diwydiannau creadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • deunyddiau i astudio'n annibynnol
 • ymweliadau allanol, e.e. ag amgueddfeydd neu arddangosfeydd
 • meddalwedd i allu gweithio gartref
 • mynediad at ddeunyddiau i'w gwerthuso a'u dadansoddi

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion academaidd:

 • o leiaf 70 pwynt UCAS mewn prif gymhwyster lefel 3, gan amlaf yn cynnwys gradd llwyddo mewn o leiaf un pwnc perthnasol a allai gynnwys: Lefel A, BTEC, Bagloriaeth Ryngwladol, Mynediad i AU; neu NVQ Lefel 3; yn ogystal â'r pwnc perthnasol, derbynnir nifer o gymwysterau ychwanegol o Gymru, Lloegr a'r Alban i gefnogi'r pwyntiau UCAS, e.e. Bagloriaeth Cymru.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ar lefel gyfwerth. Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.
 • Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol
 • Gall ymgeiswyr ddewis cyflwyno portffolio i gefnogi eu cais

Yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM, byddwn yn fodlon ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a phrofiadau proffesiynol eraill gan fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd a nodir uchod. Bydd hyn ar sail cyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cyflwyniadau
 • Gwaith grwp
 • Sesiynau ymarferol
 • Seminarau
 • Darlithoedd
 • Traethodau fideo

Mae'r dysgu yn broses gyfranogol, anffurfiol ac yn llawn o gyfleoedd i'r unigolyn ymchwilio a bod yn greadigol. Gallai lleoliad yn y diwydiant hefyd fod yn rhan o'r cwrs.

Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu eu profiad gwaith eu hunain os yw'r rhan ofynnol o'u rhaglen, a byddant yn cael eu cefnogi gan dîm y cwrs.

Amserlen

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Chris Bainbridge (Rhaglen Arweinydd): bainbr1c@gllm.ac.uk

David Clarke (Gweinyddiaeth): clarke1d@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Asesir y cwrs trwy waith cwrs. Nid oes arholiadau.

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Gall myfyrwyr symud ymlaen ar y BA (Anrh) Cyfryngau Creadigol a Darlledu neu ProfGCE yng Ngrŵp Llandrillo Menai neu i gyrsiau Lefel 6 a Lefel 7 ym Mhrifysgol Salford, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr.

Mae cyfleoedd cyflogaeth posibl yn y diwydiant cyfryngau yn cynnwys gweithio i gwmnïau cynhyrchu a chorfforaethau (HBO, BBC, ITV, SycoTV, RDF Media), gweithio ar eich liwt eich hun neu sefydlu eich cwmnïau eich hun (TudnoTV, P4TV, Rivendell Media).

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r Radd Sylfaen mewn Cyfryngau Creadigol a Darlledu yn radd dan arweiniad ymarferol yn bennaf, gan ganolbwyntio ar sgiliau diwydiant perthnasol a gofynnol. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant cyfryngau.

Gwybodaeth uned

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Sgiliau Technegol Hanfodol (10 credyd, craidd)
Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o'r theorïau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n ymwneud â gosod a graddnodi offer. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dod i ddeall sut mae gweithio mewn amgylchedd proffesiynol. (Asesiad Ymarferol 100%)

Astudiaethau Cyd-destunol (10 credyd, gorfodol)
Nod yr uned hon yw cael y myfyrwyr i ddeall sut mae cyfryngau wedi datblygu, i ddangos dealltwriaeth o sut mae rhoi theorïau'n ymwneud â chyfryngau ar waith ac i egluro sut mae gwaith cynhyrchu cyfryngau'n gweithio'n ymarferol. (Cyflwyniad 40%, Asesiad Ymarferol 60%)

Dulliau Darlledu Proffesiynol (20 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyrwyr i ddeall yr egwyddorion sy'n ymwneud â chyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu. Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i gipio deunyddiau sain a fideo o ffynonellau digidol amrywiol, deall sut i ddefnyddio technegau cywasgu sain a fideo a sut i storio deunyddiau'n effeithiol. Yn ogystal, bydd y myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o sut mae dilyniannau sain a fideo'n cyfleu syniadau a gwybodaeth. (Portffolio 100%)

Astudiaethau Gweledol ac Animeiddio (20 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am dechnegau gweledol sylfaenol er mwyn i'r myfyrwyr allu dylunio a chreu animeiddiad ffisegol neu ddigidol. Bydd yn cynnwys egwyddorion animeiddio a dylunio graffig, ac yn galluogi'r myfyrwyr i ddefnyddio technegau, prosesau ac arferion penodol i gyfleu eu syniadau creadigol. (Asesiad Ysgrifenedig 10%, Asesiad Ymarferol 60%, Portffolio 30%)

Sgiliau Ymchwil ac Astudio (10 credyd, craidd)
Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau astudio'r myfyrwyr, gan alluogi cynhyrchu ysgrifennu academaidd cadarn, cyflwyno meddwl beirniadol a sgiliau ymchwil sylfaenol. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ysgrifennu academaidd, defnyddio confensiynau academaidd, ymchwil gwybodaeth, myfyrio a rheoli a threfnu eu gwaith. (Asesiad Ysgrifenedig 100%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 1 (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw galluogi dysgwyr i gyflawni nifer o dasgau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth, wedi'u negodi ar y cyd â chyflogwyr / cynrychiolwyr y diwydiant a staff yn y Grŵp. (Asesiad Ysgrifenedig 100%)

Cynhyrchu Aml-gamera (10 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i wneud gwaith aml-gamera, i weithio'n unol â chynllun ar gynhyrchiad aml-gamera sy'n bodloni briff penodol ac i adfyfyrio ar eu perfformiad eu hunain ac aelodau eraill o'r tîm cynhyrchu yn ogystal â'r cynnyrch terfynol. (Asesiad Ysgrifenedig 20%, Asesiad Ymarferol 80%)

Cyfryngau Creadigol (10 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o egwyddorion dweud stori, datblygu cymeriadau a chynllunio naratif. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu am fformatau byrddau stori a sgriptiau ffilm. (Portffolio 100%)

Cynhyrchu Sain (10 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o'r theorïau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n ymwneud â chynhyrchu sain. Byddant hefyd yn dysgu am egwyddorion recordio digidol, a sut i gipio, golygu a darlledu eu hallbwn o fewn fframwaith cynhyrchu cyfryngau. (Asesiad Ysgrifenedig 20%, Asesiad Ymarferol 60, Portffolio 20%)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Dulliau Ymchwilio a Sgiliau Astudio (20 credyd, craidd)
Nod y modiwl hwn yw cadarnhau, datblygu ymhellach ac ymestyn gallu'r myfyriwr i ddefnyddio amrediad o sgiliau academaidd yn gywir mewn disgyblaeth benodol. Bydd yn galluogi'r myfyrwyr i wella eu sgiliau ysgrifennu academaidd a'u sgiliau ymchwilio i ganfod gwybodaeth, i gyflwyno a rhoi amrediad o ddulliau ymchwilio ar waith ac i ddadlau ag argyhoeddiad. (Asesiad Ysgrifenedig 100%)

Prosiect Fideo Mawr (20 credyd, craidd)
Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a'r sgiliau sy'n angenrheidiol i gynllunio a rheoli prosiect cyfryngau. Bydd yn ceisio gwella sgiliau'r myfyrwyr mewn maes cynhyrchu arbenigol a'u gallu i gyfuno sgiliau o feysydd gwahanol i gynhyrchu un prosiect cydlynol. Yn ogystal, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i ddyfeisio a gweithredu'n unol ag amserlenni (y maent yn eu trefnu eu hunain ar y cyd â goruchwyliwr y prosiect), i reoli eu dysgu eu hunain ac i fynd ati'n ymarferol i ymateb i friff prosiect. (Cyflwyniad 20%, Asesiad Ysgrifenedig 10%, Asesiad Ymarferol 70%)

Entrepreneuriaeth a Hyrwyddo'ch Hun (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw dadansoddi sut mae pobl sy'n gweithio yn y cyfryngau yn marchnata a hyrwyddo eu hunain, ysgrifennu dogfennau busnes fel cynigion a chynlluniau busnes, dynodi amrediad o ystyriaethau ariannol a galluogi'r myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau o ran marchnata a hyrwyddo'u hunain. (Asesiad Ymarferol 40%, Portffolio 60%)

Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiadau (20 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am sut mae delweddau wedi'u cynhyrchu â chyfrifiadur a delweddau ffotorealistig yn cael eu creu ac yna'n cael eu cyfosod mewn golygfa ddi-dor. Edrychir ar sut mae asedau 2D a 3D yn gallu cael eu creu ac yna'u hanimeiddio'n ddigidol. Yn ogystal, bydd yn anelu at feithrin gallu ymarferol o ran creu cynnwys digidol i'w gyfosod ac at wella technegau digidol. Y bwriad yw galluogi'r myfyrwyr i adfyfyrio ar eu gwaith cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu eu hunain. (Cyflwyniad 40%, Asesiad Ysgrifenedig 10%, Asesiad Ymarferol 50%)

Astudiaethau Teledu (10 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw datblygu'r ffordd mae'r myfyrwyr yn mynd ati i gyflwyno canlyniadau eu hymchwil mewn ffurf briodol ac i ystyried goblygiadau'r ffurf maent yn ei dewis o ran arddull, strwythur a chonfensiynau cyflwyno perthnasol. (Cyflwyniad 30%, Asesiad Ymarferol 70%)

Cyflwyniad i Newyddiaduriaeth (10 credyd, gorfodol):
Nod y modiwl hwn yw eich dysgu sut i ymchwilio'n feirniadol a dadansoddi materion damcaniaethol a chysyniadol sy'n ganolog i newyddiaduraeth a gallu crynhoi a gwerthuso deunydd mewn dewis o wahanol gyfryngau cyflwyno.(Asesiad Ysgrifenedig 40%, Asesiad Ymarferol 60%)

Dysgu Seiliedig Ar Gyflogadwyedd 2: Adfyfyrio a Datblygiad Personol Proffesiynol (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i'r dysgwyr ddadansoddi gwerth eu dysgu mewn cyd-destunau galwedigaethol a gwaith-benodol. Wrth wneud hynny, bydd gofyn i'r dysgwyr adfyfyrio ar eu profiad dysgu, gan ystyried sut y mae wedi gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau academaidd a galwedigaethol, eu hunanhyder a'u cyflogadwyedd yn awr ac yn y dyfodol. Bydd hyn yn galluogi'r dysgwyr i weld y berthynas rhwng eu heffeithlonrwydd cynyddol yn yr amrywiol dasgau a wnânt yn y gweithle a'r wybodaeth a'r sgiliau y maent wedi'u meithrin.

Canolbwyntir ar ystyried y dyfodol er mwyn llunio cynllun datblygu personol a phroffesiynol cynhwysfawr sy'n berthnasol o safbwynt galwedigaethol. Gan nodi targedau cyraeddadwy sy'n ymwneud yn benodol â chyd-destunau gwaith a chyflogadwyedd bydd y cynllun yn cyfeirio at amryw o sgiliau academaidd a galwedigaethol y mae gofyn eu datblygu ar gyfer y dyfodol. Bydd y cynllun hefyd yn nodi a sefydlu sut y gellir mesur y cynnydd a wneir o ran cyrraedd y targedau a bennwyd. (Portffolio unigol 40%, Cynllun datblygu personol a phroffesiynol 20%, Dyddiadur adfyfyriol 40%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd.

Sefydliad dyfarnu

DiscoverUni

Cwrs llawn amser


Cwrs rhan amser