Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Parc Menai
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes rhaglen:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  Llawn Amser: 2 flynedd (3 diwrnod yr wythnos); Rhan-amser: 4 flynedd NEU'n fodiwlaidd

 • Cod UCAS:
  WW12
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi eisiau gyrfa yn un o'r disgyblaethau eang sy'n gysylltiedig â chelfyddyd gain, celf gymhwysol a dylunio? Ydych chi'n dyheu am fod yn artist neu'n ddylunydd, ac am ddatblygu eich ymarfer creadigol?

P'un ai yw eich ffocws ar eich gyrfa neu ar eich hoff-beth, bydd y Radd Sylfaen hon yn rhoi cyfle delfrydol ichi ddatblygu eich gwybodaeth artistig, eich hyder a'ch ochr greadigol. Byddwch yn ennill cymhwyster Addysg Uwch gwerthfawr, ac yn cael yr opsiwn o symud ymlaen at Lefel 6 i gwblhau gradd Anrhydedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Hysbysir yr holl gyfweleion am y ffi stiwdio o £ 100 y flwyddyn a disgwylir iddynt gymryd rhan mewn ymweliadau astudio ag orielau, amgueddfeydd a lleoliadau diwylliannol eraill a dylent gyllidebu tua £250 am hyn.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Ysgoloriaeth Cymhelliant Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, neu am gymorth i lenwi’r cais, mae croeso i chi gysylltu â Swyddogion Cangen Grŵp Llandrillo Menai ar – colegcymraeg@gllm.ac.uk

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu cyfweliad i roi y cyfle i chi drafod y cwrs.

Dewch â sampl o'ch portffolio i'r cyfweliad. Mae lleoedd ar y rhaglen yn destun cyfweliad a phortffolio.

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion academaidd:

 • O leiaf 64 pwynt UCAS mewn prif gymhwyster lefel 3, gan amlaf yn cynnwys gradd llwyddo mewn o leiaf un pwnc perthnasol a allai gynnwys: Lefel A, BTEC, Astudiaethau Sylfaen, Bagloriaeth Ryngwladol, Mynediad i AU; neu NVQ Lefel 3; yn ogystal â'r pwnc perthnasol, derbynnir nifer o gymwysterau ychwanegol o Gymru, Lloegr a'r Alban i gefnogi'r pwyntiau UCAS, e.e. Bagloriaeth Cymru.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ar lefel gyfwerth. Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol.

Yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM, byddwn yn fodlon ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a phrofiadau proffesiynol eraill gan fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd a nodir uchod. Bydd hyn ar sail cyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL).

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei gyfweld a gofynnir iddynt ddangos portffolio o'u gwaith. Bydd ymgeiswyr o dramor yn gallu cyflwyno portffolio electronig.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Seminarau
 • Sesiynau asesu beirniadol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr a darlithwyr gwadd

Byddwch yn gweithio mewn cyfleusterau pwrpasol, dan oruchwyliaeth tiwtoriaid sydd wedi cymhwyso'n uchel iawn, llawer ohonynt yn ymarferwyr. Drwy gydol y cwrs, bydd eich Tiwtor Personol yn adolygu eich cynnydd, yn eich helpu i gynllunio aseiniadau i'r dyfodol ac yn trafod datblygiad eich portffolio.

Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu eu profiad gwaith eu hunain os yw'r rhan ofynnol o'u rhaglen, a byddant yn cael eu cefnogi gan dîm y cwrs.

Amserlen

 • Llawn amser: 2 flynedd, 3 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 4.00 pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 4.00 pm)

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Miranda Meilleur (Rhaglen Arweinydd): meille1m@gllm.ac.uk

Sera Williams (Gweinyddiaeth): parry3j@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r asesu ffurfiannol yn cael ei wneud ar ffurf:

 • Tiwtorialau unigol/grŵp
 • Hunanasesu
 • Asesiad gan gyd-fyfyrwyr
 • Trafodaeth feirniadol mewn grŵp

Mae'r asesu crynodol yn cael ei wneud ar ffurf:

 • Portffolio
 • Dyddlyfr Adfyfyriol
 • Blog Adfyfyriol
 • Cyflwyniad
 • Prosiect Sefydlu
 • Llyfr Brasluniau
 • Darn terfynol
 • Ymchwil mewn llyfr brasluniau
 • Gwerthuso
 • Portffolio digidol
 • Cynigion ysgrifenedig
 • Fideo
 • Hunangyhoeddi llyfr

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch ddewis o sawl trywydd academaidd a phroffesiynol. Bydd llawer o fyfyrwyr yn dewis mynd ymlaen i astudio ar Lefel 6 er mwyn ennill gradd Anrhydedd. Mae'r opsiwn hwn ar gael ar gampws Grŵp Llandrillo Menai ym Mharc Menai, lle gall ymgeiswyr wneud cais am le ar y cwrs gradd BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain, a ddyfernir gan Brifysgol Bangor.

O ran datblygiad creadigol a phroffesiynol, gall y cwrs hwn arwain at amryw o opsiynau. Ar wahn i weithion annibynnol fel dylunydd neu artist, bydd gennych opsiynau gwaith ar draws y diwydiannau creadigol: er enghraifft, mewn hysbysebu, dylunio gwefannau, teledu, ffilm, cyhoeddi, darlunio, animeiddio neu ddylunio cynhyrchion. Mae cyfleoedd gyrfaol posibl eraill yn cynnwys addysg, gweithio mewn oriel neu amgueddfa, gwaith cysylltiedig theatr neu ŵyl, gwaith archifau neu yn y diwydiant argraffu.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i wneud cyfraniad pwysig at fywyd artistig a chreadigol y rhanbarth drwy gyfrwng arddangosfeydd, cysylltiadau cydweithredol a chyflogaeth.

Gwybodaeth campws Parc Menai

Disgrifiad cwrs

Mae'r Radd Sylfaen mewn Celf a Dylunio (FdA) yn gwrs Addysg Uwch dwy flynedd sydd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr i archwilio ystod eang o egwyddorion ac ymarfer Celf a Dylunio drwy ystod amrywiol o brofiadau dysgu gan gynnwys gweithdai arbenigol, seminarau, tiwtorialau a thripiau astudio.

Yn yr ail flwyddyn mae dysgwyr yn canolbwyntio ar ardal arbenigol o fewn Cyfathrebu Graffig, Celfyddyd Gymwysedig neu Celf Gain. Mae dysgwyr yn datblygu eu sgiliau cysylltiedig yn eu maes arbenigol dewisedig, gan adeiladu portffolio o waith. Mae cwrs yn cael ei redeg gydag ein partner Prifysgol Bangor ac mae dysgwyr llwyddiannus yn graddio gyda FdA wedi ei ddyfarnu gan Brifysgol Bangor.

Nodwedd allweddol o'r cwrs yw'r pwyslais ar Ddyfodol Creadigol, entrepreneuriaeth a lleoliad diwydiannol. Mae hyn yn ceisio atgyfnerthu theori a gwaith ymarferol o fewn cyd-destun ehangach diwydiannau creadigol. Mae cysylltiadau diwydiannol yn rhan bwysig o'r cwrs gyda dysgwyr yn gweithio ar friffiau byr wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr mewnamgylchedd dwyieithog, creadigol a chefnogol.

Gwybodaeth uned

Mae Celf a Dylunio yn cwmpasu ystod anferth o arbenigeddau yn amrywio o gerameg i ddylunio gwe, er enghraifft.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio ystod eang o gymwysiadau Celf a Dylunio a fydd yn rhoi sgiliau ymarferol i chi o fewn y meysydd eang o Gyfathrebu Gweledol, Dylunio Graffig, Dylunio Cymwysedig a Chelf Gain. Gan weithio gyda staff arbenigol o fewn meysydd pwnc mae myfyrwyr yn datblygu portffolio o waith addas ar gyfer dilyniant o fewn addysg neu ddiwydiant.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Cyd-destun Celf a Dylunio 1 (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno dysgwyr i natur hanesyddol a diwylliannol Celf a Dylunio drwy raglen o ddarlithoedd sy'n trafod Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Gweledol a Chelfyddydau Cymhwysol. Cysylltir gwaith theori a gwaith ymarferol i annog dysgwyr i feddwl am gyd-destun celf drwy ganolbwyntio ar y pynciau a'r gwrthrychau sy'n bwysig mewn Celf a Dylunio Modern. (Cyfnodolyn Myfyriol 15%, Blog Adweithiol 15%, Cyflwyniad 30%, Traethawd 40%)

Iaith Weledol (20 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn edrych ar ddulliau o ymdrin â deunyddiau, prosesau a thechnegau lluniadu arsylwadol mewn Celf a Dylunio. (Blog Adweithiol 10%, Prosiect 10%, Llyfr Braslun 10%, Portffolio 70%)

Celfyddydau Cymhwysol (20 credyd, gorfodol):

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddechrau ar lefel eithaf sylfaenol er mwyn helpu dysgwyr nad oes ganddynt lawer o brofiad o gelfyddydau cymhwysol. Er enghraifft, gweithio gyda cherameg, gwydr a thecstilau. (Cyflwyniad 30%, Darn / darnau terfynol 70%)

Dylunio a Darlunio Graffig (20 credyd, gorfodol):

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno dysgwyr i elfennau hanfodol Dylunio a Darlunio Graffig. Mae hefyd yn cynnwys cyflwyniad i feddalwedd dylunio graffig megis Adobe Photoshop, Illustrator ac InDesign. Bydd myfyrwyr yn meithrin sgiliau i ddefnyddio'r prif feddalwedd a ddefnyddir gan ddiwydiant. (Llyfr braslunio 10%, Darn (au) terfynol 60%, Tasg ysgrifenedig 20%, Gwerthusiad 10%)

Prosiect Mawr (20 credyd, gorfodol):

Yn y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn atgyfnerthu profiadau a gafwyd hyd yn hyn ac yn nodi maes diddordeb arbenigol i ganolbwyntio arno, naill ai mewn Celfyddyd Gain, Celfyddydau Cymhwysol neu Ddylunio Graffig. (Blog adfyfyriol 10%, Llyfr braslunio 30%, Darn(au) terfynol 40%, Cynnig ysgrifenedig 20%)

Y Fideo (10 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno dysgwyr i gynhyrchu cyfryngau a fideo wedi'u seilio ar amser. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i sgiliau hanfodol yn ymwneud â chynllunio fideo, defnyddio meddalwedd golygu fideo, a chipio, golygu a defnyddio effeithiau. (Blog Adweithiol 30%, Fideo 70%)

Ymarfer Proffesiynol 1 (10 credyd, gorfodol):

Yn y modiwl hwn bydd dysgwyr yn cyflwyno portffolio mowntiedig traddodiadol a phortffolio digidol fel ffordd o drefnu, archifo a chyflwyno eu gwaith. (Portffolio 50%, Portffolio wedi'i osod 50%)

Modiwlau Lefel 5 (Blwyddyn 2)

Cyd-destun Celf a Dylunio 2 (20 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw datblygu ac ymestyn dealltwriaeth y dysgwyr o brif symudiadau Celf a Dylunio a'u heffaith ar ddiwylliant ac ymarfer cyfoes. Bydd y rhaglen ddarlithoedd yn trafod Moderniaeth, Ôl-foderniaeth a themâu cyfoes mewn Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Gweledol a Chelfyddydau Cymhwysol. (Cyfnodolyn Myfyriol 15%, Blog Adweithiol 15%, Cyflwyniad 30%, Traethawd 40%)

Ymarfer Arbenigol (20 credyd, gorfodol):

Yn y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn nodi maes ar gyfer datblygiad posibl ac ymchwil ymarferol mewn meysydd pwnc fel Celfyddydau Cymhwysol, Dylunio Graffig neu Gelfyddyd Gain, gan gynhyrchu corff o waith o fewn yr arbenigedd hwnnw. (Blog Adfyfyriol 10%, Llyfr Braslun 40%, Portffolio 50%)

Ymarfer Proffesiynol 2 (20 credyd, gorfodol):

Yn y modiwl hwn, astudir nifer o ddulliau gwahanol o ddatblygu portffolios traddodiadol a digidol fel ffordd o drefnu, archifo a chyflwyno gwaith dysgwyr i gynulleidfa benodol. (Portffolio 50%, Portffolio Cefnogol 50%)

Diwydiant Creadigol (20 credyd, gorfodol):

Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn ymateb i friff byw neu gystadleuaeth sy'n berthnasol i'w harbenigedd. Nod y modiwl hwn yw creu ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfa yn y sector celf a rhoi blas i fyfyrwyr ar fywyd proffesiynol artistiaid a dylunwyr. ((Llyfr braslunio 70%, Cyfnodolyn 30%)

Yr Arddangosfa (40 credyd, Craidd):

Nod y modiwl hwn yw cynyddu natur hunan-gyfeiriedig myfyrwyr sy'n gweithio mewn arbenigedd pwnc. Mae myfyrwyr yn lleoli eu gwaith o fewn maes pwnc arbenigol o'r Celfyddydau Cymhwysol, Cyfathrebu Dylunio neu Gelfyddyd Gain, ac yn datblygu corff o waith sy'n cael ei arddangos i safonau proffesiynol. Y nod yw gwireddu bwriadau creadigol personol o fewn maes arbenigol, atgyfnerthu sgiliau arbenigol ac arddangos y rhain mewn cyd-destun arddangosfa yn hyderus ac yn uchelgeisiol. (Blog Adfyfyriol 10%, Llyfr Braslunio 10%, Cynnig Ysgrifenedig 10%, Arddangosfa Derfynol 70%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Parc Menai

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu