Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Hyd:

  Llawn-amser: 2 flynedd NEU Rhan-amser: 4 blynedd. Hefyd ar gael ar sail fodiwlaidd.

 • Cod UCAS:
  G400
Gwnewch gais
×

Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa heriol ym maes cyfrifiadura?

Mae cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd yn rhan annatod o'n bywyd pob dydd ac o fyd busnes. Mae galw cynyddol am raglenwyr a datblygwyr medrus i greu'r rhaglenni meddalwedd yr ydym oll yn dibynnu arnynt. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi i fod yn un o'r arbenigwyr hynny, a bydd yn fodd i chi ymgymryd â nifer o swyddi yn y sector amrywiol hwn.

Os ydych wedi dilyn cwrs Lefel 3 (ddim o anghenraid ym maes Cyfrifiadura) ac os hoffech fynd ymlaen i gael gyrfa mewn maes fel rhaglennu, datblygu'r we a datblygu meddalwedd, mae'r cwrs hwn yn addas i chi.

Ar y cwrs hwn, cewch feithrin dealltwriaeth gadarn o amrywiaeth eang o sgiliau cyfrifiadurol, fel rhaglennu, graffeg, cronfeydd data, datblygu gwefannau, technolegau symudol a rheoli prosiectau.

Yn ogystal â'r sgiliau cyfrifiadurol arbenigol hyn, cewch hefyd ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, fel gweithio mewn tîm, rheoli'ch hun, ymwybyddiaeth o fyd busnes a datrys problemau, sy'n anhepgor yn yr oes brysur sydd ohoni heddiw.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn elwa ar amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf, y dechnoleg ddiweddaraf, cyfleusterau cyfrifiadurol mynediad agored a chefnogaeth wych gan diwtoriaid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

 • Systemau Cyfrifiadurol
 • Creu a Rheoli Gwefannau Hygyrch
 • Modelu Data
 • Dylunio a Rheoli Cronfeydd Data
 • Dylunio Gwefannau Hygyrch
 • Cyflogaeth yn y Diwydiant Cyfrifiadura
 • Cyflwyniad i Raglennu
 • Hanfodion Systemau Gweithredu

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

 • Prosiect Ymchwil yn gysylltiedig â'r Diwydiant Cyfrifiadura
 • Seiberddiogelwch a Thechnolegau'r Dyfodol
 • Datblygu Technoleg Symudol
 • Prosiect Cyflogadwyedd
 • Cyflwyniad i Ganolwedd
 • Rhaglennu Gwrthrych-gyfeiriadol
 • Rheoli Prosiectau i rai sy'n gweithio ym maes Cyfrifiaduron

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Gofynion mynediad

Gofynion academaidd:

 • o leiaf 72 pwynt UCAS mewn prif gymhwyster lefel 3, gan amlaf yn cynnwys gradd llwyddo mewn o leiaf un pwnc perthnasol a allai gynnwys: Lefel A, BTEC, Bagloriaeth Ryngwladol, Mynediad i AU; neu NVQ Lefel 3; yn ogystal â'r pwnc perthnasol, derbynnir nifer o gymwysterau ychwanegol o Gymru, Lloegr a'r Alban i gefnogi'r pwyntiau UCAS, e.e. Bagloriaeth Cymru.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ar lefel gyfwerth. Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.
 • Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol

Caiff y rhai nad oes ganddynt gymwysterau o'r fath eu hystyried ar sail unigol a gall amrediad eang o brofiadau blaenorol fod yn berthnasol. Fodd bynnag, ym mhob achos, bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi ymrwymo i ddysgu am faes cyfrifiadura a bod ganddynt ymwybyddiaeth realistig o'r maes.

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd rhyngweithiol
 • Gweithdai ymarferol
 • Trafodaethau / gweithgareddau grŵp
 • Siaradwyr Gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Byddwch yn dysgu mewn modd cyfranogol ac anffurfiol, gan gael digon o gyfle i archwilio ar eich liwt eich hun a bod yn greadigol. Mae'n bosibl hefyd y cewch brofiad gwaith yn y maes yn ystod y cwrs.

Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu eu profiad gwaith eu hunain os yw'r rhan ofynnol o'u rhaglen, a byddant yn cael eu cefnogi gan dîm y cwrs.

Amserlen

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Ffioedd

Ewch i'n tudalen ffioedd cyrsiau i gael gwybodaeth am ffioedd ein cyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser.

Cymorth Ariannol

Ewch i'n tudalen cymorth ariannol i gael gwybodaeth am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Inge Powell (Rhaglen Arweinydd): powell1i@gllm.ac.uk

David Clarke (Gweinyddiaeth): clarke1d@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau ymarferol ac aseiniadau wedi'u seilio ar theori
 • Asesiadau i'w gwneud mewn amser penodol
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Gweithio ar brosiect
 • Portffolios
 • Asesiad yn y gweithle
 • Aseiniadau grŵp / tîm
 • Llyfrau log a gwaith adfyfyriol

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Yn y gorffennol, aeth rhai o'n graddedigion ym maes Cyfrifiadura ymlaen i weithio mewn amrywiaeth eang o sefydliadau. Sefydlodd eraill eu busnesau eu hunain, yn arbennig ym maes datblygu rhaglenni a datblygu'r we.

Gallwch hefyd ddewis dal ati i astudio er mwyn ennill gradd BSc Anrhydedd. Cewch wneud hynny'n llawn amser neu'n rhan-amser er mwyn cyfuno gwaith ac astudio.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno sgiliau cyfrifiadura cyffredinol â modiwlau arbenigol sy'n canolbwyntio ar raglennu / datblygu meddalwedd. Am bob 10 credyd, dylai'r myfyrwyr gwblhau tua 100 o oriau dysgu tybiannol. Bydd tua 30% o hyn yn gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% yn ddysgu annibynnol. Mae'r cyfuniad hwn o fodiwlau'n arwain at Radd Sylfaen (FdSc) mewn Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd). Mae cwrs Gradd Sylfaen arall ar gael sy'n arbenigo mewn Rhwydweithio.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Systemau Cyfrifiadurol (10 credyd, gorfodol):
Mae systemau cyfrifiadurol modern yn dod ar sawl ffurf ac yn cael eu defnyddio ym mhob amgylchedd; yn y gwaith, yn y cartref ac i hamddena. Bydd y modiwl hwn yn rhoi i chi ddealltwriaeth angenrheidiol o'r holl gydrannau caledwedd a meddalwedd sy'n gwneud i system gyfrifiadurol weithio. (Portffolio 60% / Asesiad Cyfyngiad Amser 40%)

Creu a Rheoli Gwefannau Hygyrch (20 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn galluogi dysgwyr i ddefnyddio iaith dagio addas (e.e. HTML5) a dalennau arddull (e.e. CSS3) i greu gwefan hygyrch sy'n cydymffurfio â safonau, yn unol â brîff penodol. (Gwaith ymarferol 60% / Adroddiad 20% / Cyflwyniad 20%)

Modelu Data (10 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r dulliau gwahanol y gellir eu defnyddio i ddylunio systemau wedi'i hawtomeiddio. Bydd yn galluogi'r dysgwyr i feithrin ymwybyddiaeth o'r cysyniadau a'r derminoleg sy'n rhan o ddadansoddi a dylunio. (Adroddiad 40% / Gwaith ymarferol 60%)

Dylunio a Rheoli Cronfeydd Data (20 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn rhoi i ddysgwyr y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddylunio, creu a chynnal cronfa ddata berthynol. Yna, bydd y sgiliau y bydd y dysgwyr yn eu meithrin yn eu helpu i ymuno ag amgylchedd sy'n cynnal cronfa ddata fasnachol ac i weinyddu'r system yn unol â gofynion y diwydiant. (Adroddiad 20% / Gwaith ymarferol 40% / Asesiad Cyfyngiad Amser 40%)

Dylunio Gwefannau Hygyrch (10 credyd, gorfodol):
Yn y modiwl hwn, ceir cyflwyniad i sail resymegol dylunio gwefannau y gall llawer o ddefnyddwyr eu defnyddio ar gymaint o lwyfannau â phosibl. (Gwaith ymarferol 60% / Cyflwyniad 40%)

Cyflogaeth yn y Diwydiant Cyfrifiadura (20 credyd, craidd):
Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth dysgwyr am y sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant cyfrifiadura. Bydd yn datblygu eu gwybodaeth am wahanol fodelau gweithio ynghyd â meithrin eu sgiliau o ran dod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth yn y sector. (Adroddiad 80% / Myfyrdod 20%)

Cyflwyniad i Raglennu (20 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r cysyniadau sylfaenol a ddefnyddir wrth ddatblygu rhaglenni cyfrifiadurol gan ddefnyddio iaith ddatblygu briodol e.e. Java, Python neu Visual Basic. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall y broses o greu rhaglenni o archwilio'r broblem gychwynnol i ddylunio a datblygu datrysiad terfynol. (Gwaith ymarferol 100%)

Hanfodion Systemau Gweithredu (10 credyd, gorfodol):
Mae cael staff hyfforddedig sydd â gwybodaeth o systemau cyfrifiadurol yn hanfodol i fusnesau ledled y byd. Fodd bynnag, er mwyn i'r caledwedd weithio mae'n rhaid wrth ddarn cymhleth o feddalwedd sef y system weithredu. (Adroddiad 40% / Gwaith ymarferol 60%)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Prosiect Ymchwil yn gysylltiedig â'r Diwydiant Cyfrifiadura (20 credyd, gorfodol):
Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddefnyddio amrediad o sgiliau ymchwilio priodol wrth astudio Cyfrifiadura. Drwy gyfrwng traethawd estynedig micro, bydd y modiwl yn eu paratoi i astudio ymhellach ar Lefel 6, neu i gael gyrfa fel ymchwilydd. (Adroddiad 90% / Cyflwyniad 10%)

Seiberddiogelwch a Thechnolegau'r Dyfodol (20 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o sut mae angen cymhwyso ystyriaethau'n ymwneud â diogelwch a moeseg i'r ffordd y caiff technolegau cyfrifiadurol eu cyflwyno a'u defnyddio. Bydd yn trafod gofynion cyfreithiol ac yn edrych ar safonau cyfrifiadura a diogelwch. (Adroddiad 70% / Cyflwyniad 30%)

Datblygu Technoleg Symudol (20 credyd, craidd):
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno dysgwyr i agweddau amrywiol ar dechnoleg symudol. Bydd y dysgwyr yn dod i ddeall y broses o ddatblygu rhaglenni ar gyfer dyfeisiau symudol gan ddefnyddio offer datblygu meddalwedd addas e.e. Android Studio, App Inventor, Xamarin, Phone Gap, Corona SDK. (Gwaith ymarferol 100%)

Prosiect Cyflogadwyedd (20 credyd, gorfodol):
Yn y modiwl hwn mae'r dysgwyr yn cael cyfle i gymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd ganddynt ar Lefel 4 i leoliad gwaith neu brosiect (neu efelychiad) addas. (Adroddiad 10% / Gwaith ymarferol 70% / Myfyrdod 20%)

Cyflwyniad i Ganolwedd (10 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r cysyniadau sylfaenol a ddefnyddir wrth ddatblygu canolwedd. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall y broses o greu rhaglenni o archwilio'r broblem gychwynnol i ddylunio a datblygu datrysiad terfynol a fydd yn dangos sut mae ffurflen gwefan yn rhyngweithio â'r gronfa ddata a gedwir ar ochr y gweinydd. Bydd hyn yn golygu defnyddio'r iaith sgriptio rhaglenni PHP er mwyn cysylltu rhyngwyneb y defnyddiwr ag ochr y gweinydd. (Adroddiad 30% / Gwaith ymarferol 70%)

Rhaglennu Gwrthrych-gyfeiriadol (20 credyd, craidd):
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r dull gwrthrych-gyfeiriadol o greu rhaglenni cyfrifiadurol. Bydd y dysgwyr yn dod i ddeall y broses o greu ystod o raglenni gwrthrych-gyfeiriadol gan ddefnyddio iaith raglennu addas. (Gwaith ymarferol 100%)

Rheoli Prosiectau i rai sy'n gweithio ym maes Cyfrifiaduron (10 credyd, gorfodol):
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r prif gysyniadau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau. Bydd y dysgwyr yn astudio'r prif fethodolegau a ddefnyddir i reoli prosiectau ym maes busnes heddiw. Drwy'r modiwl hwn bydd y dysgwyr yn dod i ddeall gofynion ymarferol sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau drwy edrych ar y prif gamau mae prosiectau'n mynd trwyddynt fel arfer. (Adroddiad 40% / Astudiaeth Achos 60%)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4+5

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • International

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

n/a

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Sefydliad dyfarnu

DiscoverUni

Cwrs llawn amser


Cwrs rhan amser