Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 flynedd (1 diwrnod NEU hanner diwrnod a noson yr wythnos)

Gwnewch gais
×

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y Rhaglen yw:

 • Rhoi dealltwriaeth gadarn i chi o egwyddorion dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn y sector ôl-orfodol.
 • Meithrin y defnydd o egwyddorion addysgu cadarn yn unol â safonau proffesiynol a gwerthoedd y sector.
 • Meithrin sgiliau adfyfyrio beirniadol ac ymdeimlad dwys o gyfrifoldeb tuag at ddysgwyr.
 • Meithrin creadigrwydd ac arloesedd mewn addysgu trwy ddefnyddio technoleg ac offer amrywiol er mwyn cynnig profiadau dysgu gwell.

Hoffech chi ddechrau ar yrfa werth chweil yn dysgu pobl ifanc ac oedolion? Neu a ydych chi eisoes yn addysgu, ond yn awyddus i gael cymhwyster cydnabyddedig?

Yn ychwanegol, mae tystiolaeth o'r blynyddoedd diwethaf yn dangos bod cwblhau'r cwrs yma'n gwella potensial gyrfaol a chyflogaeth aelodau'r cwrs.

Pa un a ydych yn athro neu'n athrawes newydd neu brofiadol, bydd y cwrs rhan-amser hwn yn eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa ym maes addysg ôl-orfodol. Cewch y sgiliau, y wybodaeth a'r cymhwyster a fydd yn eich galluogi i ddechrau neu i barhau i addysgu ym maes addysg bellach, ym maes dysgu oedolion neu ddysgu yn y gymuned, mewn carchardai neu ym maes dysgu seiliedig ar waith.

Os oes gennych radd yn barod, bydd y cwrs addysgu hwn yn addas i chi. Gan eich bod wedi cael profiad ym maes Addysg Uwch, bydd yn gyfle i chi ennill cymhwyster Lefel 6. Ni fwriadwyd y cwrs hwn ar gyfer rhai sydd am addysgu mewn ysgolion cynradd neu uwchradd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'n tudalen ffioedd cyrsiau i gael gwybodaeth am ffioedd ein cyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser.

Cymorth Ariannol

Ewch i'n tudalen cymorth ariannol i gael gwybodaeth am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

 • Gradd Anrhydedd (o leiaf 120 credyd, gyda'u hanner ar Lefel 6 neu uwch)
 • Gwiriad manwl gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Tystiolaeth o sgiliau llythrennedd a rhifedd Lefel 2 (neu uwch)
 • Yn gallu cwblhau o leiaf 100 awr o ymarfer dysgu yn ystod y cwrs mewn amgylchedd cymeradwy (e.e. Addysg Bellach, addysg oedolion, y sector gwirfoddol neu gyda darparwr hyfforddiant sy'n derbyn cyllid cyhoeddus). Rhaid i chi gwblhau 40 awr o arsylwi ymarferwyr profiadol.

Gofynion ieithyddol:

 • Meistrolaeth dda ar y Saesneg neu Cymraeg, ynghyd â TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) gradd C/4 neu uwch
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor: meistrolaeth ar y Saesneg (IELTS lefel 7 neu gymhwyster cyfatebol).
 • TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf, gradd C/4 neu uwch.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau fod wedi'u haddysgu a'u hasesu yn Gymraeg/Saesneg.
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)
 • TGAU Mathemateg yn ddymunol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir uchod, byddem yn dal i'ch annog i wneud cais am y cwrs y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, gan y bydd llawer o'n cyrsiau'n ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)
 • Siaradwyr Gwadd

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Lesley Surguy-Price (Rhaglen Arweinydd - Coleg Llandrillo): surguy1l@gllm.ac.uk

Christian Davies (Rhaglen Arweinydd - Coleg Menai): davies10c@gllm.ac.uk

Catrin Edwards (Rhaglen Arweinydd Blwyddyn 1 - Coleg Meirion-Dwyfor): edward4c@gllm.ac.uk

Delyth Williams (Rhaglen Arweinydd Blwyddyn 2 - Coleg Meirion-Dwyfor): willia11d@gllm.ac.uk

Lisa Nobbs (Gweinyddiaeth): nobbs1l@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae ein dulliau asesu yn amlweddog ac yn sicrhau gwerthusiad cynhwysfawr o gynnydd a dealltwriaeth athrawon dan hyfforddiant. Defnyddir dulliau asesu amrywiol i ddiwallu anghenion a sgiliau amrywiol. Rydym yn pwysleisio pwysigrwydd asesu parhaus trwy gyfrwng aseiniadau a phrosiectau, gan annog unigolion i feddwl yn feirniadol, datrys problemau a bod yn greadigol. Mae addysgu cymheiriaid yn galluogi hyfforddeion i ymarfer a chymhwyso eu gwybodaeth ddamcaniaethol mewn ystafelloedd dosbarth go iawn. Mae asesiadau ffurfiannol, sy'n defnyddio prosesau sy'n cynnig llawer o adborth, yn cyfrannu at ddatblygiad parhaus, tra bod asesiadau crynodol yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o berfformiad cyffredinol. Adlewyrchir ein hymrwymiad i degwch a chynwysoldeb yn ein defnydd o ddulliau asesu gwahanol sy'n cydnabod cryfderau a galluoedd amrywiol ein myfyrwyr.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei asesu drwy ystod o weithgareddau sy'n medru cynnwys:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu chwilio am waith mewn nifer o wahanol sefydliadau addysg ôl-orfodol.

Os ydych eisoes yn addysgu, caiff eich sgiliau eu cydnabod yn ffurfiol ac mae'n bosibl y gallwch ymgeisio am swydd well.

Dewis arall fyddai parhau â'ch astudiaethau, gan ddilyn cwrs Meistr mewn Addysg neu yn eich maes arbenigol.

Gwybodaeth campws Bangor

Modiwlau: Blwyddyn 1 (Modiwlau Cyffredinol):

Paratoi i Addysgu
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyrwyr i strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol er mwyn eu paratoi i fod yn athrawon neu'n hyfforddwyr. Nod y modiwl yw canolbwyntio ar ddeall damcaniaethau dysgu, addysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno gwersi. Rhoddir pwyslais hefyd ar gynllunio a saernïo gwersi, gan astudio egwyddorion ac arferion ym maes dysgu ac addysgu, ac edrych ar amrediad o adnoddau a chymhorthion dysgu ynghyd â dulliau asesu.

Mae dulliau asesu'r rhaglen Paratoi i Addysgu yn cwmpasu'r broses ddeinamig o gynllunio a chyflwyno addysgu gan gymheiriaid. Mae'r cyfranogwyr yn llunio canllawiau sy'n cyd-fynd ag egwyddorion addysgu effeithiol, gan ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol dysgwyr yn y sector addysg ôl-orfodol. Trwy'r broses addysgu gan gymheiriaid, mae unigolion yn arddangos eu gallu i addysgu, gan ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd wrth ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol i gyfoethogi'r profiad dysgu. Yn dilyn y broses addysgu gan gymheiriaid, mae'r cyfranogwyr yn cychwyn ar daith adfyfyriol, gan werthuso'r sesiwn addysgu yn feirniadol. Mae'r adfyfyrio hwn yn nodi cryfderau, meysydd i'w gwella, a phwyntiau datblygiadol. Mae'n ffordd o feithrin gwerthfawrogiad dwfn o'u cyfrifoldebau tuag at ddysgwyr ac yn hyrwyddo twf parhaus, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn datblygu i fod nid yn unig yn addysgwyr medrus ond yn ymarferwyr addysgu hyblyg ac esblygol.

Cynllunio ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesu
Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer adfyfyriol ynghylch damcaniaethau'n ymwneud â chynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno, rheoli ac asesu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos adnodd dysgu, addysgu ac asesu.

Mae'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn llunio Cynllun Dysgu cynhwysfawr sydd wedi'i deilwra i addysgu pwnc arbenigol. Mae'r dasg hon yn cynnwys cynllunio manwl, strwythuro a gosod gweithgareddau dysgu mewn trefn dros gyfnod penodol. Mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr fynegi eu dewisiadau a'u bwriadau addysgol yn unigol ar ffurf sail resymegol ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Dysgu. Mae'r elfen ysgrifenedig hon yn gyfle adfyfyriol i'r cyfranogwyr fynegi'r athroniaeth addysgol sy'n sail i'w cynllun, i gyfiawnhau eu dulliau cyfarwyddiadol, ac i amlinellu'r deilliannau dysgu arfaethedig. Trwy gyfuno ymarferoldeb llunio Cynllun Dysgu â mynegi'r rhesymeg yn feddylgar, mae'r cyfranogwyr yn dangos nid yn unig eu gallu i greu strategaeth addysgu effeithiol ond hefyd eu gallu o ran metawybyddiaeth a rhesymu ym maes addysgeg.

Egwyddorion ac Ymarfer ym maes Addysgeg

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu cymhwyso wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno a rheoli gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae'r modiwl hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd integreiddio themâu trawsbynciol i weithgareddau dysgu.

Mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu medrusrwydd ym maes addysgeg trwy gyfrwng dulliau gweithredu amrywiol. Yn gyntaf, maent yn ysgrifennu sail resymegol sy'n egluro'r damcaniaethau wrth wraidd eu sesiwn addysgu. Yn y gydran hon mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ddadansoddi a chymhwyso damcaniaethau addysgol yn feirniadol, mewn ffordd sy'n gydnaws â'r dulliau addysgu a ddewiswyd ganddynt. Yna bydd y cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o strategaethau. Gan bwysleisio arloesedd technolegol, mae'r cyfranogwyr yn ymgorffori technolegau dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n berthnasol i'w maes addysgu penodol, gan sicrhau ymgysylltiad dysgwyr a pherthnasedd addysgol modern.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1
Bydd y modiwl yn archwilio'r defnydd o adfyfyrio fel arf ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r cylch cynllunio, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunanadfyfyriol. Cymhwysir hyn wrth roi theori ar waith trwy'r cyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu sesiynau addysgu ac adfyfyrio arnynt.

Trwy fframwaith asesu cadarn y modiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, mae'r cyfranogwyr yn cael gwerthusiad cynhwysfawr o'u cymhwysedd addysgu. Elfen allweddol yw cynllunio, cyflwyno a chymryd rhan mewn tri arsylwad addysgu, gan feithrin amgylchedd dysgu cydweithredol. Nid yn unig mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu sgiliau dysgu ac addysgu ond maent hefyd yn gwella'u dirnadaeth trwy arsylwi cymheiriaid. Yn dilyn pob sesiwn, mae'n ofynnol i'r unigolion ddarparu adfyfyrion ystyriol, gan gynnig dadansoddiad o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w datblygu. Ar hynny, mae'r cyfranogwyr yn rhoi cyflwyniad i'w cymheiriaid, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad critigol yn eu hymarfer addysgu. Mae'r cyflwyniad hwn yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn eu hannog i rannu â'r gymuned ddysgu'r hyn y maent wedi ei ddysgu drwy brofiad. Yn olaf, mae'r cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth sy'n cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan ddangos eu hyblygrwydd a'u meistrolaeth wrth baratoi cyfarwyddiadau a'u rhoi ar waith.

Modiwlau: Blwyddyn 2 (Modiwlau Cyffredinol):

Gwella'r Dysgu, yr Addysgu a'r Asesu
Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau'r myfyrwyr a'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu. Mae’r modiwl hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy’n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu, ac yn annog y myfyrwyr i adfyfyrio a gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. Bydd y strategaethau hyn yn cynnwys technolegau dysgu ym maes pwnc y cyfranogwr er mwyn datblygu sgiliau ymarfer addysgu pellach.

Mae'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn asesiad deinamig sy'n cynnwys elfennau cydweithredol ac unigol. Mae'r asesiad grŵp yn cynnwys cyflwyniad lle mae'r cyfranogwyr yn mynd ati ar y cyd i archwilio ac arddangos adnodd neu ddull dysgu, addysgu ac asesu arloesol. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ysgrifennu sail resymegol unigol sy'n ymchwilio i sut y maent yn cyfoethogi dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Mae'r elfen hon yn herio unigolion i fynegi eu hathroniaeth o ran addysgeg, gan wneud cysylltiadau rhwng cysyniadau damcaniaethol a'u harferion cyfarwyddiadol eu hunain. Trwy’r dull asesu deuol hwn, mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu galluoedd cydweithredol ac adfyfyriol, gan bwysleisio nid yn unig eu gallu i weithio’n effeithiol mewn grŵp ond hefyd eu dealltwriaeth o sut i gyfoethogi a defnyddio addysgeg ar lefel unigol.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 2
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i adfyfyrio ar yr arferion proffesiynol y maent yn eu datblygu.

Yn ei hanfod, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol gyda datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Bydd y myfyrwyr nid yn unig yn gallu nodi cysyniadau allweddol yn y llenyddiaeth ar rôl adfyfyrio beirniadol mewn dysgu proffesiynol ond hefyd yn gallu defnyddio'r broses o adfyfyrio i ystyried arwyddocâd cyd-destunol yr arferion y maent yn eu datblygu, ar raddfa bersonol ac ehangach. Mae’r modiwl hefyd yn gyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr.

Mae'r cyfranogwyr yn cael gwerthusiad amlweddog o'u galluoedd addysgu. Yn gyntaf, mae'r cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio, cyflwyno, a chynnal tair sesiwn addysgu, gan arddangos eu gallu i ddysgu, i addysgu ac i addasu mewn ystafell ddosbarth. Yn dilyn pob sesiwn, mae'r unigolion yn adfyfyrio ac yn darparu tri adfyfyriad, gan feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w gwella.
Yn ogystal, mae'r cyfranogwyr yn dangos eu hyblygrwydd ym maes addysgeg trwy gynllunio a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar wreiddio rhifedd a/neu lythrennedd yn eu maes pwnc arbenigol, gan bwysleisio strategaethau addysgu trawsddisgyblaethol. Yn olaf, mae'r cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth sy'n cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan amlygu cynllunio manwl, gweithredu effeithiol, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn y grefft o ddysgu ac addysgu.

Ymchwil Gweithredol
Gwerthusir y modiwl Ymchwil Gweithredol trwy dair elfen hanfodol, a phob un yn cyfrannu at asesiad cynhwysfawr o ddealltwriaeth a defnydd y myfyrwyr o'r fethodoleg ymchwil. Yn gyntaf, mae'n ofynnol i'r myfyrwyr gyflwyno Ffurflen Foeseg yn amlinellu'r ystyriaethau moesegol sy'n berthnasol i'w cynnig ymchwil gweithredol, gan sicrhau y cedwir at safonau moesegol trwy gydol y broses ymchwil. Yna, mae'r myfyrwyr yn cael y dasg o roi cyflwyniad sy'n egluro sail resymegol eu hymchwil gweithredol dewisol, gan ddangos dealltwriaeth glir o'r broblem, yr ymyriadau arfaethedig, a'r canlyniadau a ragwelir. Yn olaf, disgwylir i'r myfyrwyr lunio adroddiad ysgrifenedig sy'n manylu ar ganfyddiadau eu hymchwil gweithredol, gan gyfuno data, dadansoddi canlyniadau a threiddio i effeithiolrwydd eu hymyriadau. Ar y cyd, mae'r elfennau hyn yn galluogi gwerthusiad trylwyr o ymgysylltiad y myfyrwyr ag egwyddorion ymchwil gweithredol a'u gallu i'w defnyddio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Modiwlau: Blwyddyn 1 (Modiwlau Cyffredinol):

Paratoi i Addysgu
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyrwyr i strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol er mwyn eu paratoi i fod yn athrawon neu'n hyfforddwyr. Nod y modiwl yw canolbwyntio ar ddeall damcaniaethau dysgu, addysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno gwersi. Rhoddir pwyslais hefyd ar gynllunio a saernïo gwersi, gan astudio egwyddorion ac arferion ym maes dysgu ac addysgu, ac edrych ar amrediad o adnoddau a chymhorthion dysgu ynghyd â dulliau asesu.

Mae dulliau asesu'r rhaglen Paratoi i Addysgu yn cwmpasu'r broses ddeinamig o gynllunio a chyflwyno addysgu gan gymheiriaid. Mae'r cyfranogwyr yn llunio canllawiau sy'n cyd-fynd ag egwyddorion addysgu effeithiol, gan ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol dysgwyr yn y sector addysg ôl-orfodol. Trwy'r broses addysgu gan gymheiriaid, mae unigolion yn arddangos eu gallu i addysgu, gan ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd wrth ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol i gyfoethogi'r profiad dysgu. Yn dilyn y broses addysgu gan gymheiriaid, mae'r cyfranogwyr yn cychwyn ar daith adfyfyriol, gan werthuso'r sesiwn addysgu yn feirniadol. Mae'r adfyfyrio hwn yn nodi cryfderau, meysydd i'w gwella, a phwyntiau datblygiadol. Mae'n ffordd o feithrin gwerthfawrogiad dwfn o'u cyfrifoldebau tuag at ddysgwyr ac yn hyrwyddo twf parhaus, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn datblygu i fod nid yn unig yn addysgwyr medrus ond yn ymarferwyr addysgu hyblyg ac esblygol.

Cynllunio ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesu
Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer adfyfyriol ynghylch damcaniaethau'n ymwneud â chynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno, rheoli ac asesu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos adnodd dysgu, addysgu ac asesu.

Mae'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn llunio Cynllun Dysgu cynhwysfawr sydd wedi'i deilwra i addysgu pwnc arbenigol. Mae'r dasg hon yn cynnwys cynllunio manwl, strwythuro a gosod gweithgareddau dysgu mewn trefn dros gyfnod penodol. Mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr fynegi eu dewisiadau a'u bwriadau addysgol yn unigol ar ffurf sail resymegol ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Dysgu. Mae'r elfen ysgrifenedig hon yn gyfle adfyfyriol i'r cyfranogwyr fynegi'r athroniaeth addysgol sy'n sail i'w cynllun, i gyfiawnhau eu dulliau cyfarwyddiadol, ac i amlinellu'r deilliannau dysgu arfaethedig. Trwy gyfuno ymarferoldeb llunio Cynllun Dysgu â mynegi'r rhesymeg yn feddylgar, mae'r cyfranogwyr yn dangos nid yn unig eu gallu i greu strategaeth addysgu effeithiol ond hefyd eu gallu o ran metawybyddiaeth a rhesymu ym maes addysgeg.

Egwyddorion ac Ymarfer ym maes Addysgeg

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu cymhwyso wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno a rheoli gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae'r modiwl hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd integreiddio themâu trawsbynciol i weithgareddau dysgu.

Mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu medrusrwydd ym maes addysgeg trwy gyfrwng dulliau gweithredu amrywiol. Yn gyntaf, maent yn ysgrifennu sail resymegol sy'n egluro'r damcaniaethau wrth wraidd eu sesiwn addysgu. Yn y gydran hon mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ddadansoddi a chymhwyso damcaniaethau addysgol yn feirniadol, mewn ffordd sy'n gydnaws â'r dulliau addysgu a ddewiswyd ganddynt. Yna bydd y cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o strategaethau. Gan bwysleisio arloesedd technolegol, mae'r cyfranogwyr yn ymgorffori technolegau dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n berthnasol i'w maes addysgu penodol, gan sicrhau ymgysylltiad dysgwyr a pherthnasedd addysgol modern.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1
Bydd y modiwl yn archwilio'r defnydd o adfyfyrio fel arf ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r cylch cynllunio, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunanadfyfyriol. Cymhwysir hyn wrth roi theori ar waith trwy'r cyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu sesiynau addysgu ac adfyfyrio arnynt.

Trwy fframwaith asesu cadarn y modiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, mae'r cyfranogwyr yn cael gwerthusiad cynhwysfawr o'u cymhwysedd addysgu. Elfen allweddol yw cynllunio, cyflwyno a chymryd rhan mewn tri arsylwad addysgu, gan feithrin amgylchedd dysgu cydweithredol. Nid yn unig mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu sgiliau dysgu ac addysgu ond maent hefyd yn gwella'u dirnadaeth trwy arsylwi cymheiriaid. Yn dilyn pob sesiwn, mae'n ofynnol i'r unigolion ddarparu adfyfyrion ystyriol, gan gynnig dadansoddiad o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w datblygu. Ar hynny, mae'r cyfranogwyr yn rhoi cyflwyniad i'w cymheiriaid, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad critigol yn eu hymarfer addysgu. Mae'r cyflwyniad hwn yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn eu hannog i rannu â'r gymuned ddysgu'r hyn y maent wedi ei ddysgu drwy brofiad. Yn olaf, mae'r cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth sy'n cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan ddangos eu hyblygrwydd a'u meistrolaeth wrth baratoi cyfarwyddiadau a'u rhoi ar waith.

Modiwlau: Blwyddyn 2 (Modiwlau Cyffredinol):

Gwella'r Dysgu, yr Addysgu a'r Asesu
Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau'r myfyrwyr a'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu. Mae’r modiwl hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy’n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu, ac yn annog y myfyrwyr i adfyfyrio a gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. Bydd y strategaethau hyn yn cynnwys technolegau dysgu ym maes pwnc y cyfranogwr er mwyn datblygu sgiliau ymarfer addysgu pellach.

Mae'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn asesiad deinamig sy'n cynnwys elfennau cydweithredol ac unigol. Mae'r asesiad grŵp yn cynnwys cyflwyniad lle mae'r cyfranogwyr yn mynd ati ar y cyd i archwilio ac arddangos adnodd neu ddull dysgu, addysgu ac asesu arloesol. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ysgrifennu sail resymegol unigol sy'n ymchwilio i sut y maent yn cyfoethogi dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Mae'r elfen hon yn herio unigolion i fynegi eu hathroniaeth o ran addysgeg, gan wneud cysylltiadau rhwng cysyniadau damcaniaethol a'u harferion cyfarwyddiadol eu hunain. Trwy’r dull asesu deuol hwn, mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu galluoedd cydweithredol ac adfyfyriol, gan bwysleisio nid yn unig eu gallu i weithio’n effeithiol mewn grŵp ond hefyd eu dealltwriaeth o sut i gyfoethogi a defnyddio addysgeg ar lefel unigol.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 2
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i adfyfyrio ar yr arferion proffesiynol y maent yn eu datblygu.

Yn ei hanfod, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol gyda datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Bydd y myfyrwyr nid yn unig yn gallu nodi cysyniadau allweddol yn y llenyddiaeth ar rôl adfyfyrio beirniadol mewn dysgu proffesiynol ond hefyd yn gallu defnyddio'r broses o adfyfyrio i ystyried arwyddocâd cyd-destunol yr arferion y maent yn eu datblygu, ar raddfa bersonol ac ehangach. Mae’r modiwl hefyd yn gyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr.

Mae'r cyfranogwyr yn cael gwerthusiad amlweddog o'u galluoedd addysgu. Yn gyntaf, mae'r cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio, cyflwyno, a chynnal tair sesiwn addysgu, gan arddangos eu gallu i ddysgu, i addysgu ac i addasu mewn ystafell ddosbarth. Yn dilyn pob sesiwn, mae'r unigolion yn adfyfyrio ac yn darparu tri adfyfyriad, gan feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w gwella.
Yn ogystal, mae'r cyfranogwyr yn dangos eu hyblygrwydd ym maes addysgeg trwy gynllunio a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar wreiddio rhifedd a/neu lythrennedd yn eu maes pwnc arbenigol, gan bwysleisio strategaethau addysgu trawsddisgyblaethol. Yn olaf, mae'r cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth sy'n cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan amlygu cynllunio manwl, gweithredu effeithiol, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn y grefft o ddysgu ac addysgu.

Ymchwil Gweithredol
Gwerthusir y modiwl Ymchwil Gweithredol trwy dair elfen hanfodol, a phob un yn cyfrannu at asesiad cynhwysfawr o ddealltwriaeth a defnydd y myfyrwyr o'r fethodoleg ymchwil. Yn gyntaf, mae'n ofynnol i'r myfyrwyr gyflwyno Ffurflen Foeseg yn amlinellu'r ystyriaethau moesegol sy'n berthnasol i'w cynnig ymchwil gweithredol, gan sicrhau y cedwir at safonau moesegol trwy gydol y broses ymchwil. Yna, mae'r myfyrwyr yn cael y dasg o roi cyflwyniad sy'n egluro sail resymegol eu hymchwil gweithredol dewisol, gan ddangos dealltwriaeth glir o'r broblem, yr ymyriadau arfaethedig, a'r canlyniadau a ragwelir. Yn olaf, disgwylir i'r myfyrwyr lunio adroddiad ysgrifenedig sy'n manylu ar ganfyddiadau eu hymchwil gweithredol, gan gyfuno data, dadansoddi canlyniadau a threiddio i effeithiolrwydd eu hymyriadau. Ar y cyd, mae'r elfennau hyn yn galluogi gwerthusiad trylwyr o ymgysylltiad y myfyrwyr ag egwyddorion ymchwil gweithredol a'u gallu i'w defnyddio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Modiwlau: Blwyddyn 1 (Modiwlau Cyffredinol):

Paratoi i Addysgu
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyrwyr i strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol er mwyn eu paratoi i fod yn athrawon neu'n hyfforddwyr. Nod y modiwl yw canolbwyntio ar ddeall damcaniaethau dysgu, addysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno gwersi. Rhoddir pwyslais hefyd ar gynllunio a saernïo gwersi, gan astudio egwyddorion ac arferion ym maes dysgu ac addysgu, ac edrych ar amrediad o adnoddau a chymhorthion dysgu ynghyd â dulliau asesu.

Mae dulliau asesu'r rhaglen Paratoi i Addysgu yn cwmpasu'r broses ddeinamig o gynllunio a chyflwyno addysgu gan gymheiriaid. Mae'r cyfranogwyr yn llunio canllawiau sy'n cyd-fynd ag egwyddorion addysgu effeithiol, gan ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol dysgwyr yn y sector addysg ôl-orfodol. Trwy'r broses addysgu gan gymheiriaid, mae unigolion yn arddangos eu gallu i addysgu, gan ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd wrth ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol i gyfoethogi'r profiad dysgu. Yn dilyn y broses addysgu gan gymheiriaid, mae'r cyfranogwyr yn cychwyn ar daith adfyfyriol, gan werthuso'r sesiwn addysgu yn feirniadol. Mae'r adfyfyrio hwn yn nodi cryfderau, meysydd i'w gwella, a phwyntiau datblygiadol. Mae'n ffordd o feithrin gwerthfawrogiad dwfn o'u cyfrifoldebau tuag at ddysgwyr ac yn hyrwyddo twf parhaus, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn datblygu i fod nid yn unig yn addysgwyr medrus ond yn ymarferwyr addysgu hyblyg ac esblygol.

Cynllunio ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesu
Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer adfyfyriol ynghylch damcaniaethau'n ymwneud â chynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno, rheoli ac asesu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos adnodd dysgu, addysgu ac asesu.

Mae'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn llunio Cynllun Dysgu cynhwysfawr sydd wedi'i deilwra i addysgu pwnc arbenigol. Mae'r dasg hon yn cynnwys cynllunio manwl, strwythuro a gosod gweithgareddau dysgu mewn trefn dros gyfnod penodol. Mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr fynegi eu dewisiadau a'u bwriadau addysgol yn unigol ar ffurf sail resymegol ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Dysgu. Mae'r elfen ysgrifenedig hon yn gyfle adfyfyriol i'r cyfranogwyr fynegi'r athroniaeth addysgol sy'n sail i'w cynllun, i gyfiawnhau eu dulliau cyfarwyddiadol, ac i amlinellu'r deilliannau dysgu arfaethedig. Trwy gyfuno ymarferoldeb llunio Cynllun Dysgu â mynegi'r rhesymeg yn feddylgar, mae'r cyfranogwyr yn dangos nid yn unig eu gallu i greu strategaeth addysgu effeithiol ond hefyd eu gallu o ran metawybyddiaeth a rhesymu ym maes addysgeg.

Egwyddorion ac Ymarfer ym maes Addysgeg

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu cymhwyso wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno a rheoli gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae'r modiwl hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd integreiddio themâu trawsbynciol i weithgareddau dysgu.

Mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu medrusrwydd ym maes addysgeg trwy gyfrwng dulliau gweithredu amrywiol. Yn gyntaf, maent yn ysgrifennu sail resymegol sy'n egluro'r damcaniaethau wrth wraidd eu sesiwn addysgu. Yn y gydran hon mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ddadansoddi a chymhwyso damcaniaethau addysgol yn feirniadol, mewn ffordd sy'n gydnaws â'r dulliau addysgu a ddewiswyd ganddynt. Yna bydd y cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o strategaethau. Gan bwysleisio arloesedd technolegol, mae'r cyfranogwyr yn ymgorffori technolegau dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n berthnasol i'w maes addysgu penodol, gan sicrhau ymgysylltiad dysgwyr a pherthnasedd addysgol modern.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1
Bydd y modiwl yn archwilio'r defnydd o adfyfyrio fel arf ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r cylch cynllunio, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunanadfyfyriol. Cymhwysir hyn wrth roi theori ar waith trwy'r cyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu sesiynau addysgu ac adfyfyrio arnynt.

Trwy fframwaith asesu cadarn y modiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, mae'r cyfranogwyr yn cael gwerthusiad cynhwysfawr o'u cymhwysedd addysgu. Elfen allweddol yw cynllunio, cyflwyno a chymryd rhan mewn tri arsylwad addysgu, gan feithrin amgylchedd dysgu cydweithredol. Nid yn unig mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu sgiliau dysgu ac addysgu ond maent hefyd yn gwella'u dirnadaeth trwy arsylwi cymheiriaid. Yn dilyn pob sesiwn, mae'n ofynnol i'r unigolion ddarparu adfyfyrion ystyriol, gan gynnig dadansoddiad o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w datblygu. Ar hynny, mae'r cyfranogwyr yn rhoi cyflwyniad i'w cymheiriaid, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad critigol yn eu hymarfer addysgu. Mae'r cyflwyniad hwn yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn eu hannog i rannu â'r gymuned ddysgu'r hyn y maent wedi ei ddysgu drwy brofiad. Yn olaf, mae'r cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth sy'n cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan ddangos eu hyblygrwydd a'u meistrolaeth wrth baratoi cyfarwyddiadau a'u rhoi ar waith.

Modiwlau: Blwyddyn 2 (Modiwlau Cyffredinol):

Gwella'r Dysgu, yr Addysgu a'r Asesu
Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau'r myfyrwyr a'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu. Mae’r modiwl hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy’n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu, ac yn annog y myfyrwyr i adfyfyrio a gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. Bydd y strategaethau hyn yn cynnwys technolegau dysgu ym maes pwnc y cyfranogwr er mwyn datblygu sgiliau ymarfer addysgu pellach.

Mae'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn asesiad deinamig sy'n cynnwys elfennau cydweithredol ac unigol. Mae'r asesiad grŵp yn cynnwys cyflwyniad lle mae'r cyfranogwyr yn mynd ati ar y cyd i archwilio ac arddangos adnodd neu ddull dysgu, addysgu ac asesu arloesol. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ysgrifennu sail resymegol unigol sy'n ymchwilio i sut y maent yn cyfoethogi dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Mae'r elfen hon yn herio unigolion i fynegi eu hathroniaeth o ran addysgeg, gan wneud cysylltiadau rhwng cysyniadau damcaniaethol a'u harferion cyfarwyddiadol eu hunain. Trwy’r dull asesu deuol hwn, mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu galluoedd cydweithredol ac adfyfyriol, gan bwysleisio nid yn unig eu gallu i weithio’n effeithiol mewn grŵp ond hefyd eu dealltwriaeth o sut i gyfoethogi a defnyddio addysgeg ar lefel unigol.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 2
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i adfyfyrio ar yr arferion proffesiynol y maent yn eu datblygu.

Yn ei hanfod, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol gyda datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Bydd y myfyrwyr nid yn unig yn gallu nodi cysyniadau allweddol yn y llenyddiaeth ar rôl adfyfyrio beirniadol mewn dysgu proffesiynol ond hefyd yn gallu defnyddio'r broses o adfyfyrio i ystyried arwyddocâd cyd-destunol yr arferion y maent yn eu datblygu, ar raddfa bersonol ac ehangach. Mae’r modiwl hefyd yn gyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr.

Mae'r cyfranogwyr yn cael gwerthusiad amlweddog o'u galluoedd addysgu. Yn gyntaf, mae'r cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio, cyflwyno, a chynnal tair sesiwn addysgu, gan arddangos eu gallu i ddysgu, i addysgu ac i addasu mewn ystafell ddosbarth. Yn dilyn pob sesiwn, mae'r unigolion yn adfyfyrio ac yn darparu tri adfyfyriad, gan feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w gwella.
Yn ogystal, mae'r cyfranogwyr yn dangos eu hyblygrwydd ym maes addysgeg trwy gynllunio a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar wreiddio rhifedd a/neu lythrennedd yn eu maes pwnc arbenigol, gan bwysleisio strategaethau addysgu trawsddisgyblaethol. Yn olaf, mae'r cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth sy'n cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan amlygu cynllunio manwl, gweithredu effeithiol, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn y grefft o ddysgu ac addysgu.

Ymchwil Gweithredol
Gwerthusir y modiwl Ymchwil Gweithredol trwy dair elfen hanfodol, a phob un yn cyfrannu at asesiad cynhwysfawr o ddealltwriaeth a defnydd y myfyrwyr o'r fethodoleg ymchwil. Yn gyntaf, mae'n ofynnol i'r myfyrwyr gyflwyno Ffurflen Foeseg yn amlinellu'r ystyriaethau moesegol sy'n berthnasol i'w cynnig ymchwil gweithredol, gan sicrhau y cedwir at safonau moesegol trwy gydol y broses ymchwil. Yna, mae'r myfyrwyr yn cael y dasg o roi cyflwyniad sy'n egluro sail resymegol eu hymchwil gweithredol dewisol, gan ddangos dealltwriaeth glir o'r broblem, yr ymyriadau arfaethedig, a'r canlyniadau a ragwelir. Yn olaf, disgwylir i'r myfyrwyr lunio adroddiad ysgrifenedig sy'n manylu ar ganfyddiadau eu hymchwil gweithredol, gan gyfuno data, dadansoddi canlyniadau a threiddio i effeithiolrwydd eu hymyriadau. Ar y cyd, mae'r elfennau hyn yn galluogi gwerthusiad trylwyr o ymgysylltiad y myfyrwyr ag egwyddorion ymchwil gweithredol a'u gallu i'w defnyddio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Bangor
 • Dolgellau

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth

Sefydliad dyfarnu