Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol - Prentisiaeth Gradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 blynedd

Gwnewch gais
×

BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol - Prentisiaeth Gradd

Graddau (Addysg Uwch)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r Radd-brentisiaeth Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol hon yn rhoi llwybr arall at addysg uwch draddodiadol - yn cyfuno gwaith gydag astudio yn y coleg a'r brifysgol. Bwriad y cwrs hwn yw galluogi'r rhai sy'n gweithio yn y sectorau Meddalwedd a TGCh ar hyn o bryd i wella eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u cymhwysedd a chael gradd, a pharhau i fod mewn cyflogaeth lawn amser.

Mae'r cymhwyster hwn yn cwmpasu amryw o sgiliau sy'n angenrheidiol i lwyddo yn y sector TG. Mae'r agweddau dangosol yn datblygu o'r sylfeini cyfrifiadurol a rhaglennu gyda Python, C# ac enterprise Java ar y we, creu gwefannau gyda HTML5/CSS ac User Experience (UX) ac HCI, datblygu apiau ffôn symudol, dulliau peirianyddu meddalwedd ffurfiol a diogelwch.

Hefyd, yn y flwyddyn olaf, bydd y prentisiaid yn ymgymryd â phrojectau sy'n gysylltiedig â'u gweithle. Yn ogystal, caiff myfyrwyr y cyfle i ystyried ac ymchwilio i dechnoleg newydd sy'n codi'n gyson, sut i'w defnyddio a'r ystyriaethau moesegol.

Cynhelir y cwrs trwy gyfuniad o astudiaethau un-dydd yng Ngholeg Llandrillo a Phrifysgol Bangor a dysgu strwythuredig yn y gwaith. Byddwch yn datblygu cymwyseddau i lefel ddigonol i gofrestru ar gyfer cymhwyster Technegydd TGCh gan yr IET (Technegydd TGCh).

Caiff y cwrs ei gyllido’n llawn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. I wneud cais am y cwrs hwn mae'n rhaid i chi neu'ch cyflogwr gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i'r prentisiaid fod naill ai mewn cyflogaeth lawn-amser neu ran-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) mewn cyflogaeth berthnasol.
 • Caiff pob ymgeisydd ei ystyried fesul achos a bydd disgwyl iddynt ddod am gyfweliad anffurfiol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs trwy ddarlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau a gweithdai. Bydd cyflwyniadau hefyd gan siaradwyr gwadd. Mae’r dysgu'n ymarferol ac yn anffurfiol.

Asesiad

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau fel aseiniadau ymarferol a damcaniaethol, adroddiadau, cyflwyniadau llafar, gwaith project, portffolios ac aseiniadau tîm.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau