Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diwydiant Twristiaeth Llandudno yn elwa o Hwb Ariannol

Bydd busnesau ym maes twristiaeth yn Llandudno yn elwa o fuddsoddiad werth £825,000 gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain (UKCRF) diolch i Hwb Arloesi Twristiaeth Llandudno.

Bydd amrywiaeth o fentrau a chymhellion ariannol ar gael i fusnesau ym maes twristiaeth i geisio hybu twf busnes ac annog arloesedd yn y dref sydd eisoes yn boblogaidd ymhlith ymwelwyr.

Bydd Busnes@LlandrilloMenai yn arwain y prosiect a fydd yn rhedeg o fis Ionawr tan fis Mehefin 2022. Bydd yn adeiladu ar boblogrwydd y dref fel cyrchfan gwyliau, yn helpu gyda'r gwaith o adfer a gwella yn dilyn Covid-19 ac yn mynd i'r afael â'r prif heriau sy'n wynebu'r diwydiant, yn arbennig denu talent ar gyfer y dyfodol.

Mae'r prosiect wedi cael ei groesawu'n lleol. Dywedodd Chris Owens, Rheolwr Gyfarwyddwr Alpine, Gogledd Cymru:

"Does dim dwywaith fod poblogrwydd 'gwyliau gartref' 2020/21 wedi sicrhau lle haeddiannol i Landudno ymhlith cyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Prydain.

Os ydym ni fel cyrchfan, am wneud y mwyaf a manteisio ar y poblogrwydd a'r cyhoeddusrwydd hwn, rhaid sicrhau bod gan y dref a'i busnesau y sgiliau angenrheidiol. Rwyf wrth fy modd clywed bod y bid hwn wedi bod yn llwyddiannus ac mae gennym gyfle nawr i ddod â'n breuddwyd yn wir."

Bydd Busnes@LlandrilloMenai yn cyflwyno'r prosiect ar y cyd â Mostyn Estates a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Dywedodd Edward Hiller, Cyfarwyddwr Mostyn Estates:

"Prin yw'r heriau y mae diwydiant lletygarwch Llandudno wedi gorfod eu hwynebu sy'n debyg i'r heriau presennol a heriau sydd i ddod yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae pobl yn meddwl bod gweithio yn y diwydiant hwn yn golygu gweithio oriau hir, gwaith tymhorol a diffyg cyfleoedd i ddatblygu. Mae hyn i gyd wedi effeithio ar recriwtio.

Mae Gogledd Cymru yn fwy poblogaidd nag erioed, felly mae'n rhaid canolbwyntio ar feithrin sgiliau'r rhai sy'n rhan o'r diwydiant a datblygu datrysiadau arloesol, er mwyn i'r dref allu arwain y ffordd fel cyrchfan wyliau o'r radd flaenaf. Rwyf wrth fy modd clywed bod y bid hwn wedi bod yn llwyddiannus ac y gallwn fwrw ymlaen â'r gwaith yn syth."

Nod y prosiect yw darparu: -

Hwb Arloesi - gofod cyd-weithio yng nghanol y dref i fusnesau ddod at ei gilydd i arloesi.

Rhaglen Arloesi - Gweithgareddau sy'n mynd i'r afael â themâu newydd yn y sector, yn cynnwys adfywio trefi drwy gyfrwng twristiaeth, twristiaeth sero net, meithrin talent ar gyfer y dyfodol ac ymestyn y tymor.

Dal gafael i arloesi - Cymhorthdal cyflog unigryw i ddal gafael ar staff tymhorol y tu allan i'r tymor gwyliau. Bydd cyflogwyr yn ymrwymo i gymryd rhan mewn gweithgaredd arloesol sy'n gysylltiedig â'u busnes. Bydd sesiynau gwybodaeth ar-lein am Ddal gafael i arloesi, yn cael eu cynnal 14/12/2021 a XX/01/2022 ceir gwybodaeth archebu yma: dolen.

Eiddo Dros dro 'Pop-up' - Ar y cyd â Mostyn Estates - bydd eiddo busnes newydd ar gael, yn cynnwys unedau siopau i brofi cynhyrchion newydd ar y farchnad a mentrau busnes.

Creu Rhwydwaith Talent - Gweithgareddau i dynnu sylw darparwyr allweddol ym maes twristiaeth. Gweithio ar y cyd i greu rhaglenni hyfforddi a datblygu sgiliau i fynd i'r afael â'r her recriwtio a sicrhau bod y diwydiant yn apelio at fwy o bobl o ran gyrfa.

Hwb Arloesi Twristiaeth Llandudno, £825,000 gan Lywodraeth Prydain drwy gyfrwng Cronfa Adfywio Cymunedol Prydain.

Os hoffech wybod rhagor yna ffoniwch 08445 460 460, neu anfonwch neges e-bost athomas@gllm.ac.uk

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

The project will see businesses connected to the tourism industry benefiting from a package of initiatives and financial incentives designed to boost business and encourage innovation within the town's already vibrant visitor economy.

Busnes@LlandrilloMenai will lead the project which will run from January to June 2022, it will build on the international reputation of the town as a holiday destination, aid recovery from the impact of Covid-19 and address some of the key challenges the industry faces, in particular attracting talent for the future.

The project has been welcomed locally. Chris Owens, Managing Director of Alpine of North Wales said:

“It cannot be denied that the staycation phenomenon of 2020/21 has thrust the resort of Llandudno to centre stage as one of the most popular tourist destinations in the UK.

“If, as a destination, we wish to capitalise on the benefits of this increased popularity and exposure, we must ensure that both the town itself as well as its many businesses are equipped with the necessary skills to make this a reality. I am delighted to learn that this bid has been successful and we now have a very short window of opportunity to turn our dream into reality.”

Busnes@LlandrilloMenai will deliver the project with partners Mostyn Estates and Conwy County Borough Council.

Edward Hiller, Mostyn Estates Director commented:

“Llandudno’s hospitality industry has rarely faced such challenges as now and expected over the next few years. There is a perception that working in the industry involves long hours, seasonal work with limited scope for progression - this has had an impact on recruitment.

With North Wales more in demand than ever before we need to focus now on improving the skills of those connected to it to develop innovative solutions, so that the town is able to go forward as a class leading resort. I am really pleased this bid has been successful and we can start the work right now.”

The project aims to deliver: -

Innovation Hub – a town centre co-working space where businesses meet to innovate.

Innovation Programme – Activities that address emerging themes within the sector including Reinvigorating Towns Through Tourism, Net Zero Tourism, Building Talent for the Future and Extending the Season.

Retain to Innovate – A bespoke wage subsidy to retain seasonal staff out of season. Employers will commit to undertaking innovative activity associated with their business.

‘Pop-up’ Premises - In partnership with Mostyn Estates subsidised new business premises will be made available, including shop units to market test new products and business ventures.

Building a Talent Network – Activities to engage key tourism providers and the broader tourism sector. Working in a partnership approach, formulating targeted training and skills development to address the recruitment challenge and make the industry a more appealing career proposition.

The ‘Llandudno Tourism Innovation Hub’ £825,000 from the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

If you would like to find out more contact 08445 460 460 or email athomas@gllm.ac.uk

Bydd amrywiaeth o fentrau a chymhellion ariannol ar gael i fusnesau ym maes twristiaeth i geisio hybu twf busnes ac annog arloesedd yn y dref sydd eisoes yn boblogaidd ymhlith ymwelwyr.

Bydd Busnes@LlandrilloMenai yn arwain y prosiect a fydd yn rhedeg o fis Ionawr tan fis Mehefin 2022. Bydd yn adeiladu ar boblogrwydd y dref fel cyrchfan gwyliau, yn helpu gyda'r gwaith o adfer a gwella yn dilyn Covid-19 ac yn mynd i'r afael â'r prif heriau sy'n wynebu'r diwydiant, yn arbennig denu talent ar gyfer y dyfodol.

Mae'r prosiect wedi cael ei groesawu'n lleol. Dywedodd Chris Owens, Rheolwr Gyfarwyddwr Alpine, Gogledd Cymru:

"Does dim dwywaith fod poblogrwydd 'gwyliau gartref' 2020/21 wedi sicrhau lle haeddiannol i Landudno ymhlith cyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Prydain.

Os ydym ni fel cyrchfan, am wneud y mwyaf a manteisio ar y poblogrwydd a'r cyhoeddusrwydd hwn, rhaid sicrhau bod gan y dref a'i busnesau y sgiliau angenrheidiol. Rwyf wrth fy modd clywed bod y bid hwn wedi bod yn llwyddiannus ac mae gennym gyfle nawr i ddod â'n breuddwyd yn wir."

Bydd Busnes@LlandrilloMenai yn cyflwyno'r prosiect ar y cyd â Mostyn Estates a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Dywedodd Edward Hiller, Cyfarwyddwr Mostyn Estates:

"Prin yw'r heriau y mae diwydiant lletygarwch Llandudno wedi gorfod eu hwynebu sy'n debyg i'r heriau presennol a heriau sydd i ddod yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae pobl yn meddwl bod gweithio yn y diwydiant hwn yn golygu gweithio oriau hir, gwaith tymhorol a diffyg cyfleoedd i ddatblygu. Mae hyn i gyd wedi effeithio ar recriwtio.

Mae Gogledd Cymru yn fwy poblogaidd nag erioed, felly mae'n rhaid canolbwyntio ar feithrin sgiliau'r rhai sy'n rhan o'r diwydiant a datblygu datrysiadau arloesol, er mwyn i'r dref allu arwain y ffordd fel cyrchfan wyliau o'r radd flaenaf. Rwyf wrth fy modd clywed bod y bid hwn wedi bod yn llwyddiannus ac y gallwn fwrw ymlaen â'r gwaith yn syth."

Nod y prosiect yw darparu: -

Hwb Arloesi - gofod cyd-weithio yng nghanol y dref i fusnesau ddod at ei gilydd i arloesi.

Rhaglen Arloesi - Gweithgareddau sy'n mynd i'r afael â themâu newydd yn y sector, yn cynnwys adfywio trefi drwy gyfrwng twristiaeth, twristiaeth sero net, meithrin talent ar gyfer y dyfodol ac ymestyn y tymor.

Dal gafael i arloesi - Cymhorthdal cyflog unigryw i ddal gafael ar staff tymhorol y tu allan i'r tymor gwyliau. Bydd cyflogwyr yn ymrwymo i gymryd rhan mewn gweithgaredd arloesol sy'n gysylltiedig â'u busnes. Bydd sesiynau gwybodaeth ar-lein am Ddal gafael i arloesi, yn cael eu cynnal 14/12/2021 a XX/01/2022 ceir gwybodaeth archebu yma: dolen.

Eiddo Dros dro 'Pop-up' - Ar y cyd â Mostyn Estates - bydd eiddo busnes newydd ar gael, yn cynnwys unedau siopau i brofi cynhyrchion newydd ar y farchnad a mentrau busnes.

Creu Rhwydwaith Talent - Gweithgareddau i dynnu sylw darparwyr allweddol ym maes twristiaeth. Gweithio ar y cyd i greu rhaglenni hyfforddi a datblygu sgiliau i fynd i'r afael â'r her recriwtio a sicrhau bod y diwydiant yn apelio at fwy o bobl o ran gyrfa.

Hwb Arloesi Twristiaeth Llandudno, £825,000 gan Lywodraeth Prydain drwy gyfrwng Cronfa Adfywio Cymunedol Prydain.

Os hoffech wybod rhagor yna ffoniwch 08445 460 460, neu anfonwch neges e-bost athomas@gllm.ac.uk

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus