Grwp Llandrillo Menai yn dyfarnu Cytundeb ar gyfer Canolfan Peirianneg a Technolegau Adnewyddadwy o'r Radd Flaenaf

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi dyfarnu'r Cytundeb ar gyfer cam nesaf y datblygu strategol ar eu Campws yn Rhyl i gwmni adeiladu o Ogledd Cymru sydd wedi hen ennill ei blwyf sef WYNNE Construction. Bydd y Prosiect mawr cyffredinol £12m yn cynnwys ystod eang o gyfleusterau hyfforddi sydd ar flaen y gad - gan integreiddio peirianneg fecanyddol, trydanol a meddalwedd TG.

Bydd y cyfleuster 3-llawr 2,886m2 newydd yn llawn o dros werth 2m o'r offer hyfforddi arbenigol diweddaraf - o ystafelloedd dylunio cyfrifiadurol CAD, i beiriannau proteteipio 3-D, i beiriannau CGC torri metel ar raddfa ddiwydiannol mawr ac wedi eu rheoli gan gyfrifiaduron.

Nodwedd arall drawiadol o'r adeilad fydd neuadd wasanaethu a chynnal a chadw Tyrbin Gwynt ar raddfa ddiwydiannol a 3 llawr o uchder, a fydd yn cefnogi’r Myfyrwyr; Partneriaeth Hyfforddi Prentisiaid rhwng y Coleg a'r cyflogwr allweddol RWE, cynhyrchydd ynni mwyaf Cymru a phrif gynhyrchydd ynni adnewyddadwy.

Mae'r cyfleuster hyfforddi sgiliau cysylltiedig gyda Thyrbinau Gwynt newydd mawr hwn yn gartref newydd wedi ei uwchraddio ar gyfer "Canolfan Ryngwladol Technolegau Tyrbinau Gwynt" a gydnabyddir yn Genedlaethol yn y DU (a fydd yn symud o Landrillo-yn-Rhos i'r Rhyl).

Dywedodd Simon Moreton, Cyfarwyddwr Masnachol yn Wynne Construction:

"Mae'n newyddion ardderchog fod Grwp Llandrillo Menai yn ehangu eu darpariaeth amgylchedd adeiledig ar Gampws y Rhyl, ac rydym yn falch iawn i fod wedi sicrhau'r cytundeb hwn yn dilyn ein llwyddiant gyda darparu cyfnodau blaenorol."

Ychwanegodd: Mae'r cynllun yn ategu ein gwaith cyfredol yn y Rhyl, gydag adeiladu'r cyfleuster Queen's Market ynghyd a phrosiectau gofal iechyd yn Ysbyty Glan Clwyd ac ar Brighton Road, gan fwyafu'r manteision economaidd, sgiliau a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer myfyrwyr GLLM a phartneriaid cadwyn gyflenwi lleol. Gyda'r prosiect i fod i ddechrau'r mis hwn, rydym yn edrych ymlaen at wahodd ysgolion lleol a'r coleg ar gyfer ymweliadau safle a lleoliadau profiad gwaith posib.

Dywedodd Wyn Thomas, Cyfarwyddwr Prosiectau Strategol Grwp Llandrillo: "Rydym yn falch iawn bod cwmni o Ogledd Cymru unwaith eto wedi ennill y Cytundeb hwn drwy ein fframwaith cystadleuol. Mae hyn yn golygu fod ein Prosiectau Cyfalaf unwaith eto yn cyflogi Is-Gontractwyr ar draws Gogledd Cymru, gan gryfhau'r economi Ranbarthol a sicrhau a chreu swyddi Cymreig. Bydd hyn yn adeilad safon "BREEAM Excellent", gyda defnydd o ynni blynyddol yn Net-Sero. Disgwyliwn iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd 2023, fel y gall addysgu ddechrau yn gynnar yn 2024.

Dywedodd Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo:

"Bydd y datblygiad newydd hwn yn gwella campws Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn sylweddol. Bydd yn darparu i ddysgwyr yn y rhanbarth y gallu i ddysgu a hyfforddi ar y dechnoleg ddiweddaraf mewn amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf, bydd yn fanteisiol ar eu cyfer i ddilyn gyrfâu sy'n talu'n dda mewn diwydiannau megis cynhyrchu ynni, peirianneg a gweithgynhyrchu uwch.

Fy ngweledigaeth ar gyfer y ganolfan hon yw ei bod yn gweithredu mewn partneriaeth gyda diwydiant er mwyn darparu pobl gyda'r sgiliau gofynnol i hybu twf ac adfywiad economaidd yn y sector ar draws Gogledd Cymru."

Dywedodd John Mckenzie o RWE Renewables,

"Mae'n newyddion ardderchog fod Grwp Llandrillo Menai yn datblygu ei Gampws yn y Rhyl.

Mae'r safle yn hyb hyfforddi o bwys ar ein cyfer ac yn allweddol i ddatblygu ein prentisiaid a'n staff. "Mae'r bartneriaeth gyda'r coleg yn arbennig, ac mae'n chwarae rôl strategol ar gyfer RWE ac ar draws y sector ynni adnewyddadwy, gan ychwanegu at sgiliau yn yr hyn sy'n faes twf busnes hanfodol.

Mae'r Coleg eisoes yn gosod safon uchel ac mae wedi helpu nifer o unigolion nid yn unig i ddatblygu ond i fynd y tu hwnt i'w disgwyliadau eu hunain, ac sydd nawr yn cael effaith ar ac yn gwella'r sector ynni adnewyddadwy. Bydd hyn gobeithio yn adeiladu ar yr hyn sydd eisoes yn sylfaen ardderchog."

PYNCIAU PEIRIANNEG STEM YN RHYL O IONAWR 2024:

 • l Peirianneg (ar Lefelau 1, 2, 3)
 • l Peirianneg HNC, HND
 • l Gradd Sylfaen mewn Peirianneg.
 • l Peirianneg Ynni (Gwynt)
 • l Gweithgynhyrchu Peirianneg Uwch
 • l C.A.D. Dylunio
 • l Prentisiaethau - Peirianneg Fecanyddol
 • l Peirianneg Sifil
 • l PYNCIAU LEFEL A STEM AR GAEL YN CHWECHED Y RHYL - NAWR
 • l Ffiseg Mathemateg Gymwysedig Mathemateg Bur
 • l Ystadegau Cemeg, Bioleg

PYNCIAU LEFEL A STEM AR GAEL YN CHWECHED Y RHYL - NAWR

 • l Ffiseg Mathemateg Gymwysedig Mathemateg Bur
 • l Ystadegau Cemeg, Bioleg
 • l Gwyddor Feddygol Gymhwysol Mathemateg Bellach

Dewch o hyd i'ch cwrs