Cyrsiau Gradd yn eich Coleg Lleol

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 1,200 o fyfyrwyr Addysg Uwch yn astudio ar 50 o gyrsiau gradd yn nhri choleg y Grŵp, Sef Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Cynigir y rhan fwyaf o'n cyrsiau gradd yn y Ganolfan Brifysgol, a gostiodd sawl miliwn i'w chodi, yn Llandrillo-yn-Rhos ac mae rhai rhaglenni hefyd ar gael ar ein campysau ym Mangor, Llangefni a Dolgellau. Golyga darpariaeth leol y Grŵp y gallwch ddilyn cwrs gradd ar garreg eich drws, gan arbed miloedd ac heb orfod symud i fynd i brifysgol.

Caiff llawer o'r cyrsiau eu datblygu mewn ymgynghoriad â chyflogwyr er mwyn rhoi i'r dysgwyr y sgiliau a'r wybodaeth y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt ac er mwyn ei gwneud yn haws iddynt symud ymlaen i waith. Yn aml, cynhelir y cyrsiau llawn amser ddau ddiwrnod yr wythnos er mwyn helpu dysgwyr i gyfuno eu hastudiaethau â'u gwaith a'u hymrwymiadau teuluol.

Un sector y rhagwelir y bydd yn tyfu yn y dyfodol agos yw Rheoli Digwyddiadau. Wrth gwrs, mae'r Covid-19 wedi effeithio ar y sector dros dro, ond o edrych i'r dyfodol, rhagwelir y bydd galw mawr am reolwyr digwyddiadau pan fydd digwyddiadau mawr ar y gweill eto. Gohiriwyd miloedd o briodasau a phartïon, cyngherddau a chynadleddau, a oedd i'w cynnal yn ystod 2020, a bydd angen rheolwyr digwyddiadau i sicrhau bod y digwyddiadau pwysig hyn yn mynd rhagddynt yn hwylus.

Gellir dilyn y Cwrs Gradd Sylfaen (FdA) mewn Rheoli Digwyddiadau – a gynigir ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos ac a gymeradwywyd gan y diwydiant – yn llawn amser am ddwy flynedd neu'n rhan-amser am bedair blynedd (a gellir ei astudio fesul modiwl yn ogystal).

Mae rheoli digwyddiadau'n faes cyffrous sy'n cynnig potensial sylweddol i raddedigion, a bydd gradd sylfaen Grŵp Llandrillo Menai mewn Rheoli Digwyddiadau'n eich helpu i feithrin dealltwriaeth drylwyr o'r prif nodweddion sy'n angenrheidiol i greu profiadau arbennig mewn digwyddiadau byw.

Cynigia’r cwrs hwn lwybr galwedigaethol i Addysg Uwch. Cewch ennill cymhwyster academaidd a meithrin gwybodaeth a sgiliau i weithio ym maes twristiaeth, gan ddatblygu'ch sgiliau rheoli'r un pryd.

Mae ein cwrs i'r dim i unrhyw un sydd am ddilyn gyrfa yn un o amrywiol sectorau’r diwydiant digwyddiadau, boed yn trefnu gwyliau ac arddangosfeydd neu ddigwyddiadau chwaraeon a phriodasau.

Dewch i gael profiad uniongyrchol o reoli digwyddiadau ar y cwrs gradd ymarferol a chyffrous hwn. Byddwch yn rhoi'r theori a ddysgwch yn y dosbarth ar waith yn syth mewn digwyddiadau go iawn y byddwch yn eu datblygu, yn eu trefnu ac yn eu cynnal eich hun.

Byddwch yn meithrin gwybodaeth ymarferol am gymhlethdodau’r sector hwn sy'n tyfu, gan ddysgu sut i gynllunio, cynnal a rheoli digwyddiadau.

Nod y cwrs yw cynorthwyo myfyrwyr i fod yn arweinwyr yn y sector hwn, gan sicrhau bod ganddynt ddigon o wybodaeth i gael swyddi sy'n addas i raddedigion ar ei ddiwedd.

Bydd cwblhau'r Radd Sylfaen hon yn llwyddiannus yn rhoi i chi'r cyfle i fynd ymlaen i gwblhau cwrs BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau. Gall graddedigion ddewis dechrau ar yrfaoedd newydd yn y diwydiant digwyddiadau, neu ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol ac ymgeisio am swyddi uwch yn eu sefydliadau presennol.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am gyrsiau gradd neu unrhyw gyrsiau eraill yng Ngrŵp Llandrillo Menai, ewch i'r wefan www.gllm.ac.uk/degrees, anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk neu ffoniwch 01492 542 338.

Dewch o hyd i'ch cwrs