Hwb i economi Gogledd Cymru yn sgil cytundeb prentisiaethau

Mae cytundeb gwerth £11m gan Lywodraeth Cymru yn helpu un o brif ddarparwyr prentisiaethau Gogledd Cymru i gefnogi adferiad economaidd yn y rhanbarth wedi'r pandemig.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae Grŵp Llandrillo Menai, Arfon Dwyfor Training a Hyfforddiant Gogledd Cymru - trwy gydweithio o dan faner Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo - wedi delifro mwy na 20,000 o brentisiaethau.

Mae'r Consortiwm yn un o'r darparwyr dysgu sydd wedi bod yn llwyddiannus o dan Gytundeb Fframwaith Rhaglen Gomisiynu Prentisiaethau Llywodraeth Cymru 2021-25. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod modd i gyflogwyr ac unigolion yng Ngogledd Cymru barhau i dderbyn hyfforddiant a rhaglenni datblygu sgiliau o'r radd flaenaf.

Bydd hyn yn creu cyfleoedd i ddatblygu cyfleoedd gwaith hirdymor o ansawdd i unigolion ac yn galluogi cyflogwyr i gadw staff wrth iddynt ailadeiladu yn dilyn cyfnod sydd wedi bod yn arbennig o anodd i fusnesau.

Meddai Paul Bevan, Uwch Gyfarwyddwr - Datblygiad Masnachol gyda Grŵp Llandrillo Menai: "Fel Consortiwm, mae gennym brofiad sylweddol mewn delifro prentisiaethau o safon uchel iawn.

"Mae prentisiaethau yn rhoi sylfaen ar gyfer adferiad economaidd, ac yn rhoi gwerth a chyfleoedd gwych i gyflogwyr ddatblygu gweithlu gyda'r sgiliau cywir, yn ogystal â chreu cyfleoedd gyrfaol i unigolion.

"Trwy Gytundeb Fframwaith Llywodraeth Cymru, gallwn barhau i weithio gyda'n gilydd i gefnogi economi Gogledd Cymru, ac i ymateb mewn ffordd hyblyg i anghenion cyflogwyr a gweithwyr - yn awr ac yn y dyfodol."

Ychwanegodd Paul: "Mae prentisiaethau yn allweddol wrth i ni gychwyn codi o'r pandemig Covid-19. Trwy fuddsoddi mewn pobl, yn enwedig y rheiny sy'n ymadael â'r byd addysg, gallwn roi hwb y mae mawr ei angen i'r economi lleol.

"Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn y galw am brentisiaethau yn y misoedd diwethaf, yn cynnwys ym maes lletygarwch lle mae cyflogwyr yn chwilio am weithwyr gyda'r sgiliau cywir.

"Ein tasg ni yw gweithio gydag eraill i ddatblygu cyfloedd gwaith hirdymor o ansawdd uchel yma yng Ngogledd Cymru, a helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw staff."

"Ffordd wych o ddysgu..."

Cwblhaodd Siôn Wyn Owen a Jasmine Brown brentisiaethau'n ddiweddar - y naill mewn Lletygarwch a'r llall mewn Marchnata Digidol. Ers hynny, mae'r ddau ohonynt wedi dod o hyd i swydd ac eisoes yn mwynhau cychwyn llwyddiannus i'w gyrfaoedd.

Enillodd Siôn Wyn Owen deitl Prentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau 2021 a gynhaliwyd gan Busnes@Llandrillo Menai ar ran y Consortiwn Dysgu Seiliedig ar Waith.

Ers cwblhau ei brentisiaeth, mae Siôn - a enillodd y categori Lletygarwch a'r Prentis Cyfrwng Cymraeg - wedi caei swydd fel cogydd yng Ngwesty Gwledig Ty’n Rhos ger Caernarfon.

Meddai: "Mi wnes i benderfynu gwneud prentisiaeth achos ro'n i isho dysgu mwy am y diwydiant lletygarwch, gwella fy hun fel person a dysgu gymaint â phosib.

"Dwi wedi bod yn y diwydiant ers tua 6 mlynedd, mi wnes i ddechrau yn golchi llestri. Ro'n i'n gallu gweld y cogyddion wrth eu gwaith ac mi wnaeth hynny wneud i mi fod isho datblygu fy sgiliau.

"Mae'r brentisiaeth wedi bod yn ffantastig ac mae wedi rhoi lot mwy o hyder i mi. Swn i'n argymell prentisiaeth i unrhyw un, mae'n ffordd wych o ddysgu a chael cymwysterau.

"Fy gôl yn y pendraw ydi agor fy mwyty fy hun. Swn i'n ei alw'n 'Sylvia's' ar ôl nain achos mai hi ydi fy ysbrydoliaeth mwyaf!"

Mae Jasmine, a enillodd Brentis TG a Digidol y Flwyddyn yn yr un gwobrau, yn gweithio i Tute, cwmni o Ogledd Cymru sy'n darparu addysg ar-lein ledled y DU.

Meddai: "Doeddwn i ddim yn hollol siŵr beth i'w wneud gyda fy nyfodol, i barhau mewn addysg neu gael swydd. Felly roedd prentisiaeth yn fy siwtio'n dda iawn.

"Mae fy nghyflogwr wedi bod yn hollol wych. Oherwydd bod Tute yn fusnes eithaf bach, nid oeddem yn siŵr beth yn union fyddai fy rôl. Ond fe lwyddon ni i weithio gyda'n gilydd, a chyda fy asesydd, i greu swydd sy'n addas i mi a'r busnes.

"Fe wnaeth y brentisiaeth fy helpu efo'r hyn rydw i eisiau ei wneud, a dod o hyd i swydd berffaith mewn maes na fyddwn i wedi meddwl amdano mae'n debyg.

"Fe wnes i orffen y brentisiaeth y llynedd ac rydw i eisoes wedi cael fy nyrchafu'n Gydlynydd Marchnata a Dylunio Graffig, felly gobeithio bod gen i yrfa hir a llwyddiannus o'n blaenau yn y cwmni."

I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau yng Ngogledd Cymru, ewch i www.gllm.ac.uk/apprenticeships

Dewch o hyd i'ch cwrs