Cyflwyno Citiau Peirianneg i Fyfyrwyr am Lwyddo i Gwblhau eu Cyrsiau'n Llwyddiannus er Gwaethaf Heriau'r Pandemig

Er gwaethaf heriau'r pandemig, cafodd dros ugain o fyfyrwyr peirianneg mwyaf talentog Coleg Llandrillo gitiau'r diwydiant a thystysgrif yn seremoni wobrwyo'r dysgwyr wedi iddynt gwblhau dyfarniad Lefel 2 neu 3 ar y Rhaglen Peirianneg Uwch ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Bwriad y Rhaglen Peirianneg Uwch yw darparu'r sgiliau a'r wybodaeth gyffredinol am beirianneg sydd eu hangen ar y dysgwyr i'w galluogi i fynd ymlaen yn uniongyrchol i yrfa ym maes cynnal a chadw, gweithrediadau, dylunio, peirianneg cynhyrchu neu wasanaethau technegol, neu i ddychwelyd i'r coleg i arbenigo mewn peirianneg drydanol, fecanyddol neu forol. Mae'r cwrs hefyd yn galluogi'r dysgwyr i ddilyn cyrsiau lefel uwch mewn gweithgynhyrchu, peirianneg fecanyddol neu beirianneg cynhyrchu.

Dywedodd Nigel Birch, Darlithydd a Chydlynydd Cwricwlwm Peirianneg Coleg Llandrillo: “Yn ddi-os, mae hon wedi bod yn flwyddyn wirioneddol anodd. Mae ein dysgwyr llawn amser wedi meithrin gwytnwch a thrwy gydol y cyfnodau clo maen nhw wedi gorfod addasu i weithio mewn sesiynau ar-lein oedd yn cael eu cynnal o bell. Mae'r tiwtoriaid wedi gweithio'n eithriadol o galed i addasu ar gyfer rhoi gwersi o bell ac i ddatblygu eu sgiliau digidol er mwyn gallu bodloni anghenion ein dysgwyr.

"Dros y flwyddyn ddiwethaf mae'r dysgwyr hyn wedi cwblhau cyfuniad o sesiynau theori a sesiynau ymarferol, ac mae myfyrwyr yr ail flwyddyn wedi cwblhau prosiectau peirianneg a seiliwyd ar sefyllfaoedd gwaith realistig. Felly, yn rhan o'r Rhaglen Peirianneg Uwch, cafodd ein holl ddysgwyr BTEC Lefel 2 a 3 gitiau peirianneg i helpu i'w paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes peirianneg neu gyrsiau lefel uwch.

"Cawsom griw arbennig iawn o fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd pob un ohonynt wedi ymrwymo'n llwyr i'r gwaith ac yn weithgar dros ben. Mae dyfodol disglair iawn o'u blaenau yn y sector peirianneg."

Yn ogystal, cynhaliodd yr adran Beirianneg gystadleuaeth ffotograffiaeth: 'Peirianneg ar Waith'. Bwriad y gystadleuaeth oedd helpu'r dysgwyr i sylweddoli pa mor bwysig yw peirianneg i'r gymdeithas fodern. Roedd yn gyfle i'r dysgwyr amlygu eu gwybodaeth a'u hangerdd dros beirianneg drwy dynnu llun oedd yn dangos peirianneg ar waith mewn bywyd bob dydd. Yn ystod y seremoni i gyflwyno'r Citiau Peirianneg, cafodd enillydd y gystadleuaeth ffotograffiaeth, Rhiah-Jade Lee, 18 oed o'r Rhyl, daleb Amazon gwerth £50.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Peirianneg sy'n dechrau yng Ngholeg Llandrillo fis Medi, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Dewch o hyd i'ch cwrs