Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyrsiau Gradd yn eich Coleg Lleol - Cyfrifiadura a'r Cyfryngau

Ydych chi'n awyddus i ddilyn cwrs gradd? Does dim angen i chi edrych ymhellach! Mae Grŵp Llandrillo Menai ymhlith y sefydliadau sy'n cynnig y dewis mwyaf o gyrsiau gradd a chyrsiau lefel prifysgol yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 1,200 o fyfyrwyr Addysg Uwch yn astudio ar 50 o gyrsiau gradd yn nhri choleg y Grŵp, Sef Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Cynigir y rhan fwyaf o'n cyrsiau gradd yn y Ganolfan Brifysgol, a gostiodd sawl miliwn i'w chodi, yn Llandrillo-yn-Rhos ac mae rhai rhaglenni hefyd ar gael ar ein campysau ym Mangor, Llangefni a Dolgellau. Golyga darpariaeth leol y Grŵp y gallwch ddilyn cwrs gradd ar garreg eich drws, gan arbed miloedd a heb orfod symud i fynd i brifysgol.

Caiff llawer o'r cyrsiau eu datblygu mewn ymgynghoriad â chyflogwyr er mwyn rhoi i'r dysgwyr y sgiliau a'r wybodaeth y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt ac er mwyn ei gwneud yn haws iddynt symud ymlaen i waith. Yn aml, cynhelir ein cyrsiau llawn amser ddau ddiwrnod yr wythnos, sy'n golygu gall dysgwyr barhau i astudio a pharhau i gadw at ymrwymiadau gwaith a theulu.

Un sector sy'n ffynnu ar hyn o bryd yw'r sector Cyfrifiadura a Chyfryngau.

Mae diwydiannau TG ar gynnydd. Yn wir, cododd cyflogau cyfartalog y rhai a oedd yn gweithio ym maes TG yn y Deyrnas Unedig 13% yn 2019 i oddeutu £74,000 y flwyddyn Yn ogystal, cofnodwyd mai yn y Deyrnas Unedig y gwelwyd y codiad cyflog mwyaf i rai a oedd yn gweithio ym maes technoleg yn 2019 – cynnydd mwy nag a gafwyd mewn lleoedd fel San Francisco ac Efrog Newydd sy’n enwog am TG.

Mae amrywiaeth eang o galedwedd a meddalwedd o'r radd flaenaf ar gael i fyfyrwyr, ynghyd â dewis rhagorol o gyrsiau lefel prifysgol, yn cynnwys graddau anrhydedd llawn mewn Cyfrifiadura (Rhwydweithio), Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd), Animeiddio 3D, Datblygu Gemau, Cyfryngau Creadigol a'r Cyfryngau Darlledu ... i enwi ond rhai.

Ar ben hyn, mae'r adran Cyfrifiadura a Chyfryngau wedi sicrhau partneriaethau gyda rhai o frandiau mwyaf llwyddiannus y byd ym maes electroneg a gemau. Cafodd ei chofrestru'n ddatblygwr i gwmnïau Xbox a Nintendo – yr adran gyntaf o bosibl mewn unrhyw brifysgol neu goleg yn y Deyrnas Unedig i gael braint o'r fath! Mae'r coleg hefyd yn rhan o raglen academaidd fyd-eang Sony Interactive Entertainment - PlayStation®First.

Yn ddiweddar hefyd, lansiodd y Grŵp uned Realiti Rhithwir werth £120,000 ar ei gampws yn Llandrillo-yn-Rhos.

Mae Michael Kitchin, cyn-fyfyriwr ar y cwrs gradd sylfaen mewn Cynhyrchu ar gyfer y Cyfryngau Darlledu, wedi rhoi'r sgiliau a ddysgodd yn y coleg ar waith i greu gyrfa gyffrous iddo'i hun yn y diwydiant adloniant. Yn sgil yr yrfa hon, mae wedi gweithio ar rai o gyfresi teledu mwyaf poblogaidd y byd: o 'Carpool Karaoke', gyda James Corden, a fu'n llwyddiant ysgubol yn yr Unol Daleithiau, i 'Top Gear' ac 'Ant & Dec's Saturday Night Takeaway'!

Dywedodd Kate Feliciello, rheolwr y maes rhaglen Cyfrifiadura a Chyfryngau: “Ar hyn o bryd, mae galw mawr am swyddi a gyrfaoedd ym maes Cyfrifiadura a Chyfryngau. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, mae gennym y cyfarpar a'r adnoddau i'ch galluogi i gael eich swydd ddelfrydol. Yma, cewch ddefnyddio amrediad o dechnolegau yn ein labordy Rhyngrwyd Pethau a'r uned realiti rhithwir newydd sy'n cynnwys amrywiaeth o dechnolegau realiti rhithwir ac estynedig.”

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am gyrsiau gradd neu unrhyw gyrsiau eraill yng Ngrŵp Llandrillo Menai, ewch i'r wefan (www.gllm.ac.uk), anfonwch e-bost generalenquiries@gllm.ac.uk neu ffoniwch 01492 542 338.