Ethol Llywydd Undeb Myfyrwyr y Grŵp yn Aelod o Bwyllgor UCM Cymru

Yn ystod cynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar, etholwyd Llywydd Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch Grŵp Llandrillo Menai yn aelod o grŵp llywio'r corff gan ennill un o'r ddwy sedd oedd ar gael.

Etholwyd Will Prys-Jones i fod yn aelod o bwyllgor Grŵp Llywio UCM Cymru er gwaetha'r ffaith iddo orfod llunio araith ar frys noson cyn y gynhadledd - araith a oedd i'w chyflwyno i’r cynrychiolwyr i'w hannog i bleidleisio drosto.

Dangosodd Will bod 'Llais y Dysgwr' yn bwysig iawn iddo, ac eglurodd ei fod yn ymgysylltu'n gyson gyda myfyrwyr Addysg Uwch ac Addysg Bellach GLlM mewn digwyddiadau, grwpiau ffocws, paneli dysgwyr a chyfarfodydd rheoli. Yn ogystal, Will yw Llywydd Myfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp sy'n cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Lleisiodd Will ei angerdd dros Gymru a'i diwylliant a'i awydd i wthio am fwy o gyfleoedd i fyfyrwyr Cymru yn y dyfodol, oherwydd ar hyn o bryd mae 50% o bobl yn gadael Cymru i astudio/gweithio.

Sicrhau sedd ar Bwyllgor Grŵp Llywio UCM Cymru yw un o'r ffyrdd y gall myfyrwyr lywio ac archwilio gwaith UCM Cymru o ran ymgyrchoedd. Mae'r seddi hyn ar y pwyllgor yn ffordd o wneud yn siŵr bod y myfyrwyr yn rhan allweddol o'r broses o wneud penderfyniadau yn UCM Cymru. Yn awr bydd Will yn gallu cyfrannu at y gwaith o oruchwylio cynadleddau UCM Cymru yn y dyfodol a'r prosesau o ran casglu syniadau gan fyfyrwyr ac undebau myfyrwyr.

Hefyd yn y gynhadledd, cafodd corff Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai gyfle i gyflwyno ac ateb cwestiynau ar y polisi 'Dysgu Cyfunol yn y Dyfodol'. Aeth y cynrychiolwyr ati i bleidleisio ar bolisi Undeb y Myfyrwyr a chynigiwyd mai dyma un o brif flaenoriaethau UCM Cymru.

Roedd ystod eclectig o siaradwyr gwadd yn bresennol, a phob un yn siarad ar amrywiaeth eang o bynciau: Iechyd Meddwl Myfyrwyr - Dr Alex George, Llysgennad Iechyd Meddwl Ieuenctid Prydain o fewn yr Adran Addysg.

Sgwrs gyda Kirsty Williams, AS, Gweinidog Addysg, a Gweithdy ar Ymgyrchoedd Etholiadol - Comisiwn Seneddol ac Etholiadol. Daeth y seminarau i ben gydag amrywiaeth eang o areithiau gan gynrychiolwyr UCM Cymru a Llywyddion UMC.

Mae Llais y Dysgwr a gweithdrefnau ymgysylltu â dysgwyr wedi ennill eu plwyf yn y Grŵp erbyn hyn, ac rydym yn falch iawn o'r ffaith bod dysgwyr wedi bod yn cymryd rhan weithredol yn yr Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol. Mae Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai wedi sicrhau llawer iawn o rolau pwysig o fewn UCM Cymru dros y blynyddoedd, yn cynnwys nifer o'n Cyn-lywyddion yn sicrhau lle ar Bwyllgor Llywio UCM Cymru: Roedd Carmen Ria Smith, Llywydd Undeb Myfyrwyr Coleg Menai, yn Is-lywydd UCM Cymru.

Dewch o hyd i'ch cwrs