Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Coleg Menai yn Cystadlu fel Taflwr Maen Elît Unwaith Eto!

Mae Kieran Jones, sy'n astudio Hyfforddi ym maes Chwaraeon yng Ngholeg Menai yn llawn cyffro wrth iddo ddychwelyd i gystadlu fel Taflwr Maen Elît!

Mae gan y para athletwr 19 oed haf prysur o athletau o'i flaen wedi iddo fod yn treulio misoedd yn ei ardd gefn yn hyfforddi yn ystod y cyfnod clo.

Roedd yr athletwr yn datblygu'n dda fel un o bara athletwyr aml-dalentog mwyaf addawol y wlad cyn y cyfnod clo y llynedd.

Kieran oedd pencampwr Prydain ym Mhencampwriaeth Activity Alliance National Junior Athletics yn 2019 ac roedd yn bwriadu mynd i gamp hyfforddi mewn tywydd cynnes ym Mhortiwgal gyda Chwaraeon Anabledd Cymru.

"Ro'n i'n edrych ymlaen yn arw at fynd, felly mi oedd derbyn y cyfnod clo yn anodd iawn. Roedd yn gyfle gwych i mi fel person ac fel athletwr felly roedd yn ergyd galed.

"Roedd parhau i ganolbwyntio yn anodd dros ben, ac yna daeth y byd i gyd i stop. Roedd treulio blwyddyn heb wneud unrhyw beth yn galed iawn.

"Dw i'n siŵr mai dyma'r cyfnod anoddaf i mi ei wynebu ers i mi orfod defnyddio cadair olwyn.

"Roedd methu gwneud y pethau dw i'n eu mwynhau yn ofnadwy. Mae fy ffrindiau agosaf yn ymwneud â chwaraeon hefyd, felly roedd methu eu gweld yn anodd iawn.

Ond dw i'n lwcus iawn fod gen i deulu gwych i 'nghefnogi. Ro'n nhw'n gweld fy mod i'n cael trafferth dygymod, ac ro'n nhw'n gallu codi fy hwyliau bob tro."

Mae Kieran wedi cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau pêl-fasged gyda chadair olwyn, ac ef yw Llysgennad Actif Coleg Menai. Mae ei rôl yn cynnwys annog ac ysgogi ei gyd-fyfyrwyr i roi cynnig ar chwaraeon ac ymarferion newydd a rhannu gwybodaeth ar fanteision byw bywyd iach ac actif.

Dywedodd Hannah Hughes, Swyddog Hybu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai sy'n gyfrifol am y cynllun Llysgennad Actif:

"Mae Kieran wedi bod yn gaffaeliad gwych i'r tîm o Lysgenhadon Actif, ac mae pob un ohonom yn hynod o falch o'i lwyddiannau. Mae pawb yn edrych ymlaen at ei weld yn ôl yn cystadlu'n fuan a gobeithio y bydd yn ennill ychydig o fedalau!"

Wedi iddo fod yn brysur yn hyfforddi yn ei ardd gefn, cafodd Kieran ddychwelyd i'r gampfa dri mis yn ôl.

Cychwynnodd ei daith i faes chwaraeon anabledd pan oedd Kieran yn 13 oed a dechreuodd ei fywyd newid.

Mae ei gyflwr - paraplegia sbastig etifeddol (HSP) – yn anhwylder niwrolegol prin ac etifeddol sy’n creu gwendid cynyddol yng nghyhyrau’r cluniau a’r coesau. Mae’n rhan o wead rhai aelodau o’i deulu, sy’n golygu bod ei frawd iau, Ryan, hefyd mewn cadair, yn ogystal â’i dad.

“Mae gan tua 60 y cant o fy nheulu i e ar ochr fy nhad,” meddai Kieran. “Mae fy mrawd iau i wedi bod mewn cadair ers iddo gael ei eni, ond roeddwn i’n chwarae pêl droed a rygbi pan oeddwn i’n fach.

“Wedyn fe ddechreuais i gael poenau yn fy nghoesau a doeddwn i ddim mor gyflym ag oeddwn i. Roeddwn i’n arafach na phawb arall a doeddwn i ddim wir yn teimlo ’mod i’n gallu ymuno.

“Roeddwn i’n tua 10 oed pan wnes i ddechrau chwarae pêl fasged cadair olwyn. Doeddwn i ddim angen cadair drwy’r amser adeg hynny, felly roeddwn i’n arfer cerdded i mewn i’r sesiynau, neidio i mewn i’r gadair, ac wedyn neidio allan ohoni.

“Ond doeddwn i ddim yn ei hoffi, felly fe wnes i stopio. Dim ond am fod Dad a ’mrawd yn chwarae wnes i ddechrau.”

Ond dair blynedd yn ddiweddarach, cynyddodd amser Kieran yn y gadair a dychwelodd at bêl fasged cadair olwyn gyda ffocws o’r newydd. Yn fuan, roedd ei dalent yn amlwg ac, o fewn blwyddyn neu ddwy, roedd yn gapten carfan D15 Cymru.

Mae’n dal i chwarae i glwb blaenllaw North Wales Knights.

Bydd y Gemau Cymanwlad y flwyddyn nesaf yn Birmingham yn cynnwys pêl fasged cadair olwyn am y tro cyntaf, gan ddefnyddio’r fformat 3 v 3 – ac mae Kieran yn bwriadu bod yno gyda Chymru.