Myfyriwr Coleg Menai yn Cystadlu fel Taflwr Maen Elît Unwaith Eto!

Mae Kieran Jones, sy'n astudio Hyfforddi ym maes Chwaraeon yng Ngholeg Menai yn llawn cyffro wrth iddo ddychwelyd i gystadlu fel Taflwr Maen Elît!

Mae gan y para athletwr 19 oed haf prysur o athletau o'i flaen wedi iddo fod yn treulio misoedd yn ei ardd gefn yn hyfforddi yn ystod y cyfnod clo.

Roedd yr athletwr yn datblygu'n dda fel un o bara athletwyr aml-dalentog mwyaf addawol y wlad cyn y cyfnod clo y llynedd.

Kieran oedd pencampwr Prydain ym Mhencampwriaeth Activity Alliance National Junior Athletics yn 2019 ac roedd yn bwriadu mynd i gamp hyfforddi mewn tywydd cynnes ym Mhortiwgal gyda Chwaraeon Anabledd Cymru.

"Ro'n i'n edrych ymlaen yn arw at fynd, felly mi oedd derbyn y cyfnod clo yn anodd iawn. Roedd yn gyfle gwych i mi fel person ac fel athletwr felly roedd yn ergyd galed.

"Roedd parhau i ganolbwyntio yn anodd dros ben, ac yna daeth y byd i gyd i stop. Roedd treulio blwyddyn heb wneud unrhyw beth yn galed iawn.

"Dw i'n siŵr mai dyma'r cyfnod anoddaf i mi ei wynebu ers i mi orfod defnyddio cadair olwyn.

"Roedd methu gwneud y pethau dw i'n eu mwynhau yn ofnadwy. Mae fy ffrindiau agosaf yn ymwneud â chwaraeon hefyd, felly roedd methu eu gweld yn anodd iawn.

Ond dw i'n lwcus iawn fod gen i deulu gwych i 'nghefnogi. Ro'n nhw'n gweld fy mod i'n cael trafferth dygymod, ac ro'n nhw'n gallu codi fy hwyliau bob tro."

Mae Kieran wedi cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau pêl-fasged gyda chadair olwyn, ac ef yw Llysgennad Actif Coleg Menai. Mae ei rôl yn cynnwys annog ac ysgogi ei gyd-fyfyrwyr i roi cynnig ar chwaraeon ac ymarferion newydd a rhannu gwybodaeth ar fanteision byw bywyd iach ac actif.

Dywedodd Hannah Hughes, Swyddog Hybu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai sy'n gyfrifol am y cynllun Llysgennad Actif:

"Mae Kieran wedi bod yn gaffaeliad gwych i'r tîm o Lysgenhadon Actif, ac mae pob un ohonom yn hynod o falch o'i lwyddiannau. Mae pawb yn edrych ymlaen at ei weld yn ôl yn cystadlu'n fuan a gobeithio y bydd yn ennill ychydig o fedalau!"

Wedi iddo fod yn brysur yn hyfforddi yn ei ardd gefn, cafodd Kieran ddychwelyd i'r gampfa dri mis yn ôl.

Cychwynnodd ei daith i faes chwaraeon anabledd pan oedd Kieran yn 13 oed a dechreuodd ei fywyd newid.

Mae ei gyflwr - paraplegia sbastig etifeddol (HSP) – yn anhwylder niwrolegol prin ac etifeddol sy’n creu gwendid cynyddol yng nghyhyrau’r cluniau a’r coesau. Mae’n rhan o wead rhai aelodau o’i deulu, sy’n golygu bod ei frawd iau, Ryan, hefyd mewn cadair, yn ogystal â’i dad.

“Mae gan tua 60 y cant o fy nheulu i e ar ochr fy nhad,” meddai Kieran. “Mae fy mrawd iau i wedi bod mewn cadair ers iddo gael ei eni, ond roeddwn i’n chwarae pêl droed a rygbi pan oeddwn i’n fach.

“Wedyn fe ddechreuais i gael poenau yn fy nghoesau a doeddwn i ddim mor gyflym ag oeddwn i. Roeddwn i’n arafach na phawb arall a doeddwn i ddim wir yn teimlo ’mod i’n gallu ymuno.

“Roeddwn i’n tua 10 oed pan wnes i ddechrau chwarae pêl fasged cadair olwyn. Doeddwn i ddim angen cadair drwy’r amser adeg hynny, felly roeddwn i’n arfer cerdded i mewn i’r sesiynau, neidio i mewn i’r gadair, ac wedyn neidio allan ohoni.

“Ond doeddwn i ddim yn ei hoffi, felly fe wnes i stopio. Dim ond am fod Dad a ’mrawd yn chwarae wnes i ddechrau.”

Ond dair blynedd yn ddiweddarach, cynyddodd amser Kieran yn y gadair a dychwelodd at bêl fasged cadair olwyn gyda ffocws o’r newydd. Yn fuan, roedd ei dalent yn amlwg ac, o fewn blwyddyn neu ddwy, roedd yn gapten carfan D15 Cymru.

Mae’n dal i chwarae i glwb blaenllaw North Wales Knights.

Bydd y Gemau Cymanwlad y flwyddyn nesaf yn Birmingham yn cynnwys pêl fasged cadair olwyn am y tro cyntaf, gan ddefnyddio’r fformat 3 v 3 – ac mae Kieran yn bwriadu bod yno gyda Chymru.


Dewch o hyd i'ch cwrs