Canolfan Technoleg Bwyd Môn yn allweddol wrth greu cannoedd o swyddi newydd

Mae CANNOEDD o swyddi newydd wedi cael eu creu yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o greu'r swyddi hyn.

Yn rhan o Brosiect HELIX, ac mewn partneriaeth â dwy ganolfan fwyd arall Cymru sydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd a Cheredigion, mae'r safle'n gweithio gydag ystod eang o fusnesau, o rai sydd newydd ddechrau i gwmnïau cenedlaethol.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd ac fe'i darperir gan Arloesi Bwyd Cymru. Ei fwriad yw rhoi mynediad i gwmnïau cymwys at ystod o arbenigeddau i'w helpu i dyfu a llwyddo drwy ddatblygu cynhyrchion newydd arloesol. Mae hefyd yn helpu busnesau i gynyddu eu heffeithlonrwydd a mabwysiadu dulliau strategol o ymdrin â busnes.

Dyma ddywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, pan ymwelodd â'r ganolfan

"Drwy Brosiect Helix, mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni wedi bod yn allweddol wrth helpu i greu cannoedd o swydd newydd, a diogelu llawer o rai eraill yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

"Mae hefyd wedi helpu busnesau i oresgyn heriau Covid-19 drwy ddarparu cefnogaeth oedd yn cynnwys mentora cwmnïau drwy archwiliadau diogelwch bwyd oedd yn cael eu cynnal o bell a'u helpu i fanteisio ar dueddiadau newydd fel y twf mewn manwerthu ar-lein.

"Ar y cyd a'r canolfannau yng Nghaerdydd a Cheredigion, mae'r ganolfan yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi'r sector, ac rwyf yn falch bod cyllid Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd yn eu helpu i weithio gyda busnesau yma yng Nghymru fel eu bod yn gallu cyrraedd eu potensial a bod yn llwyddiannus."

Hyd yma mae Prosiect HELIX wedi helpu i greu 428 o swyddi a diogelu 1749 o swyddi eraill yng Nghymru. Mae wedi cefnogi 257 o fusnesau newydd ac wedi gweld 1,010 o gynhyrchion newydd yn cael eu datblygu.

Mae'r ganolfan yn allweddol i'r gwaith o helpu cwmnïau i gynhyrchu ar raddfa beilot er mwyn sicrhau gwerthiant gan fanwerthwyr cyn buddsoddi mewn offer. Gall busnesau hefyd fanteisio ar yr ystafelloedd dadansoddi synhwyraidd a'r labordy cynhwysfawr sy'n rhan o'r ganolfan.

Meddai Martin Jardine, cyfarwyddwr Bwyd Amaeth yng Ngrŵp Llandrillo Menai: "Roeddem yn falch iawn o groesawu'r Gweinidog yma i weld y cyfleusterau rhagorol sydd gennym yn y Ganolfan Technoleg Bwyd i gefnogi twf busnesau bwyd newydd a sefydledig yng Nghymru.

"Mae llwyddiant prosiect HELIX yn wych i'w weld, ac mae'r timau sy'n rhan o Arloesi Bwyd Cymru yn parhau i weithio'n eithriadol o galed i ddarparu cefnogaeth dechnegol arbenigol i'r sector bwyd a diod yng Nghymru.

"Yn economaidd, mae'r hyn a gyflawnwyd yng Nghymru wedi bod yn sylweddol ac mae gweld busnesau'n tyfu a datblygu'n rhoi llawer o foddhad gan ein bod yn gwybod bod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar y gadwyn gyflenwi.

"Mae cynlluniau pellach i gefnogi'r sector bwyd yng Nghymru ar y gweill ac mae ein nod o ddatblygu Hwb Economi Wledig Glynllifon, sy'n rhan o Fargen Twf Gogledd Cymru, yn mynd rhagddo'n dda. Mae'n brosiect cyffrous, a'r nod yw hybu'r economi wledig drwy greu canolfan trosglwyddo gwybodaeth, cyfleusterau sy'n cydymffurfio â safonau'r diwydiant bwyd ac unedau hybu busnesau i roi cefnogaeth bellach i arloesedd, i fusnesau newydd ac i arallgyfeirio amaethyddol."

Dewch o hyd i'ch cwrs