Digwyddiad Rhithwir i Ddathlu'r Hyn a Gyflawnwyd gan Brosiect ADTRAC

Mae digwyddiad rhithwir wedi cael ei gynnal heddiw (28 Gorffennaf) i ddod â phrosiect ADTRAC i ben ac i ddathlu'r hyn a gyflawnwyd ganddo.

Dan arweiniad Grŵp Llandrillo Menai, mae ADTRAC wedi darparu cefnogaeth bersonol i bobl ifanc 16-24 oed yng Ngogledd Cymru gyda materion cyflogadwyedd a lles i'w helpu i symud ymlaen i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Rhwng 2017 a 2021, mae ADTRAC wedi gweithio gyda 1,194 o bobl ifanc o bob cwr o Ogledd Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, enillodd 318 o'r bobl ifanc gymwysterau, aeth 158 ymlaen i addysg neu hyfforddiant a chafodd 239 waith cyflogedig. Gwellhaodd lles meddyliol dros 300 o'r bobl ifanc a gwellhaodd 478 ohonynt eu sgiliau cyflogadwyedd.

Ariannwyd y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Grŵp Llandrillo Menai ai harweiniodd, gan weithio mewn partneriaeth a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru.

Roedd y gefnogaeth a ddarparwyd gan ADTRAC yn cynnwys gwasanaeth mentora oedd wedi'i deilwra i'r unigolyn a chynllun gweithredu personol. Roedd hyn yn helpu llesiant pobl ifanc ac yn eu helpu i fagu hyder a goresgyn y rhwystrau a oedd yn eu dal yn ôl.

Roedd y prosiect hefyd yn darparu hyfforddiant a chyfle i ennill cymwysterau ynghyd â syniadau ac awgrymiadau ynghylch sut y gallai'r bobl ifanc feithrin gwydnwch emosiynol drwy gynnwys y Pum Ffordd at Les yn eu bywyd bob dydd.

Fel yr esboniodd un o'r bobl ifanc a gefnogwyd yng Ngholeg Llandrillo,

"Gyda chefnogaeth ADTRAC a thiwtor y cwrs 'Meithrin Sgiliau' rwyf wedi llwyddo i wneud penderfyniad ynghylch sut yr hoffwn weld fy hun yn y dyfodol ac i ba gyfeiriad yr hoffwn fynd. Diolch yn fawr am yr holl gefnogaeth."

Ac yn ôl person arall a gefnogwyd gan ADTRAC,

"Mae fy mhrofiad efo ADTRAC wedi bod yn wych – o adolygu a golygu fy CV i chwilio am gyflogwyr posib a chael help i baratoi at gyfweliadau"

Meddai Sara Williams, Rheolwr Prosiect Rhanbarthol ADTRAC

Roedd cefnogi lles y bobl ifanc oedd yn rhan o'r prosiect yn gwbl ganolog i ddull gweithredu ADTRAC, ac roedden ni'n defnyddio'r pum ffordd at les i feithrin gwytnwch ac i alluogi'r bobl ifanc i sicrhau canlyniadau cynaliadwy."

"Diolch i'r holl awdurdodau lleol am eu cefnogaeth, ac i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr oedd yn allweddol i'r gwaith o ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl i'r bobl ifanc. Dangosodd ein partneriaid rhanbarthol frwdfrydedd gwirioneddol dros y prosiect ac nid oes gennyf amheuaeth na fydd eu gwaith yn parhau i gael effaith bellgyrhaeddol"

Meddai Vaughan Gethin, Gweinidog yr Economi:

"Hoffwn longyfarch ADTRAC am gynnal rhaglen lwyddiannus i gefnogi pobl ifanc i wireddu eu potensial a gwella'u rhagolygon gyrfaol.

"Wrth i ni ddod allan o bandemig y coronafeirws mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn cefnogi pobl ifanc, yn enwedig y rhai sy'n wynebu rhwystrau, i gael y sgiliau a'r profiadau sydd eu hangen i lwyddo ym myd gwaith.

"Mae eu doniau, eu sgiliau a'u creadigrwydd nhw'n hanfodol i sicrhau llwyddiant ein gwlad yn y dyfodol.

Dyna pam rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein Gwarant i Bobl Ifanc, a fydd yn cynnig cefnogaeth i bawb o dan 25 oed yng Nghymru i fynd ymlaen i waith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth. Bydd y gwersi a ddysgwyd o lwyddiannau ADTRAC yn ein helpu i gyrraedd y sawl sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur."

Mae Prosiect ADTRAC wedi gorffen erbyn hyn. Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn a gyflawnwyd ganddo ynghyd ag adborth gan y bobl ifanc a'r staff oedd yn rhan o'r prosiect ar gllm.ac.uk/adtrac

Dewch o hyd i'ch cwrs