Cyfrifon Dysgu Personol

Ail-ysgrifennwch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd hyblyg o gael hyfforddiant am ddim mewn amrywiaeth eang o feysydd.

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i chi feithrin sgiliau newydd a chael y cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen – gan eich helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu chwilio am gyfleoedd newydd.

Gallwch gyfuno'r cyrsiau hyn â'ch swydd bresennol a'ch cyfrifoldebau teuluol ac mae gennym ddewis helaeth o leoliadau a dyddiadau ar gael.

Ydw i'n gymwys?

I fod yn gymwys am hyfforddiant drwy Gyfrif Dysgu Personol, mae'n rhaid i chi fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol, a bod:

  • yn gyflogedig (neu'n hunangyflogedig) ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn, neu
  • at gontract dim oriau, neu
  • staff asiantaeth, neu
  • mewn perygl o gael eich gwneud yn ddi-waith

Rhaid i chi hefyd fod dros 19 oed, yn byw yng Nghymru, a gyda’r gallu i deithio i safle'r coleg os oes angen.

Ni fyddwch yn gymwys os byddwch (ar adeg gwneud y cais):

  • o dan 19 oed, neu'n
  • ddisgybl neu'n fyfyriwr llawn amser mewn ysgol neu goleg, neu
  • mewn addysg uwch llawn amser, neu'n
  • cael eich ariannu gan Lywodraeth Cymru i wneud cwrs Dysgu Seiliedig ar Waith, neu'n
  • ddinesydd tramor anghymwys, neu'n
  • derbyn Grant Dysgu'r Cynulliad neu'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg, neu'n ddi-waith, h.y. nid oes gennych gontract cyflogaeth

Faint fydd yr hyfforddiant yn ei gostio?

Dim. Bydd Llywodraeth Cymru'n talu holl gostau'r hyfforddiant. Fodd bynnag, bydd rhaid i chi dalu eich costau teithio eich hun a sicrhau eich bod yn gallu ymroi digon o amser i fynychu a chwblhau'r cwrs.

Oes angen unrhyw sgiliau neu gymwysterau blaenorol arnaf?

Na. Anelir y rhaglen at unigolion sydd â'u bryd ar newid eu gyrfa, felly nid oes angen sgiliau na chymwysterau penodol ar gyfer mwyafrif y cyrsiau. Cewch gyfle i drafod gofynion y cwrs gyda'r coleg pan gewch eich asesiad cychwynnol.

Alla i ddilyn mwy nag un cwrs?

Gallwch. Cyn dechrau'r cwrs, byddwn yn datblygu cynllun hyfforddiant fydd yn nodi'r cyrsiau/cymwysterau y gallwch eu dilyn i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa ym mha bynnag sector a ddewiswch.

Pa gyrsiau sydd ar gael? Pryd maen nhw'n dechrau?

Mae gennym amrediad eang o gyrsiau sy'n cwmpasu amrywiaeth o wahanol sectorau:

Ochr yn ochr â'r cyrsiau a addysgir yn y coleg, rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar-lein. Gall y rhain fod yn gymysgedd o waith ar-lein a gwaith ymarferol a wneir drwy gadw pellter cymdeithasol. Mae'n bosibl dechrau rhai o'r cyrsiau hyn ar unrhyw adeg.

Rydym yn ychwanegu cyrsiau newydd drwy'r adeg, felly nodwch y dudalen a chwiliwch am gyfleoedd arni'n gyson.

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r cwrs hwn bellach yn llawn, a bydd y derbyniad nesaf ym mis Medi 2023:

Cyfrifydda

Mae'r cyrsiau hyn bellach yn llawn, a bydd y derbyniad nesaf ym mis Medi 2023.

Busnes a Rheoli

Diwydiant Adeiladu

Cyfrifiadura

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Gofal

Peirianneg

Peirianneg a Thechnoleg Ynni

Weldio

Dysgu:

Unrhyw gwestiynau?

Ebost pla@gllm.ac.uk

I Stock 1200928994 Smaller

Rhowch eich enw llawn.

Rhowch eich e-bost fel y gallwn gysylltu.

Rhowch eich neges.