Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfrifon Dysgu Personol

Ail-ysgrifennwch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd hyblyg o gael hyfforddiant am ddim mewn amrywiaeth eang o feysydd.

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i chi feithrin sgiliau newydd a chael y cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen – gan eich helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu chwilio am gyfleoedd newydd.

Gallwch gyfuno'r cyrsiau hyn â'ch swydd bresennol a'ch cyfrifoldebau teuluol ac mae gennym ddewis helaeth o leoliadau a dyddiadau ar gael.

Ydw i'n gymwys?

I fod yn gymwys am hyfforddiant drwy Gyfrif Dysgu Personol, mae'n rhaid i chi fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol, a bod:

 • yn gyflogedig (neu'n hunangyflogedig), neu
 • ar gontract dim oriau, neu
 • staff asiantaeth, neu
 • mewn perygl o gael eich gwneud yn ddi-waith,
 • ac yn ennill cyflog sylfaenol blynyddol o dan £30,596 y flwyddyn

Rhaid i chi hefyd fod dros 19 oed, yn byw yng Nghymru, a gyda’r gallu i deithio i safle'r coleg os oes angen.

Ni fyddwch yn gymwys os byddwch (ar adeg gwneud y cais):

 • o dan 19 oed, neu'n
 • ddisgybl neu'n fyfyriwr llawn amser mewn ysgol neu goleg, neu
 • mewn addysg uwch llawn amser, neu'n
 • cael eich ariannu gan Lywodraeth Cymru i wneud cwrs Dysgu Seiliedig ar Waith, neu'n
 • ddinesydd tramor anghymwys, neu'n
 • derbyn Grant Dysgu'r Cynulliad neu'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg, neu'n ddi-waith, h.y. nid oes gennych gontract cyflogaeth

Sylwer: Mae gennym bellach amrywiaeth o gyrsiau 'Digidol' a 'Net Zero' ar gael nad oes ganddynt feini prawf cymhwyster uchafswm cyflog.

Faint fydd yr hyfforddiant yn ei gostio?

Dim. Bydd Llywodraeth Cymru'n talu holl gostau'r hyfforddiant. Fodd bynnag, bydd rhaid i chi dalu eich costau teithio eich hun a sicrhau eich bod yn gallu ymroi digon o amser i fynychu a chwblhau'r cwrs.

Oes angen unrhyw sgiliau neu gymwysterau blaenorol arnaf?

Mae rhai cyrsiau yn gofyn bod gennych rai sgiliau neu gymwysterau blaenorol, amlygir hyn yn yr wybodaeth am gyrsiau unigol isod.

Anelir y rhaglen at unigolion sydd â'u bryd ar newid eu gyrfa, felly nid oes angen sgiliau na chymwysterau penodol ar gyfer mwyafrif y cyrsiau. Cewch gyfle i drafod gofynion y cwrs gyda'r coleg pan gewch eich asesiad cychwynnol.

Alla i ddilyn mwy nag un cwrs?

Gallwch, ond nodwch os gwelwch yn dda - gallwch gofrestru ar un cwrs PLA ar y tro yn unig. Os ydych yn cyflwyno mwy nag un cais, byddem yn cysylltu â chi i gadarnhau pa gwrs ydi eich dewis cyntaf.

Pa gyrsiau sydd ar gael? Pryd maen nhw'n dechrau?

Mae gennym amrediad eang o gyrsiau sy'n cwmpasu amrywiaeth o wahanol sectorau:

Ochr yn ochr â'r cyrsiau a addysgir yn y coleg, rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar-lein. Gall y rhain fod yn gymysgedd o waith ar-lein a gwaith ymarferol a wneir drwy gadw pellter cymdeithasol. Mae'n bosibl dechrau rhai o'r cyrsiau hyn ar unrhyw adeg.

Rydym yn ychwanegu cyrsiau newydd drwy'r adeg, felly nodwch y dudalen a chwiliwch am gyfleoedd arni'n gyson.

Cyrsiau Cyfrif Dysgu Personol:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Busnes a Rheoli

Diwydiant Adeiladu

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Gofal

Peirianneg

Dysgu:

Cyrsiau Digidol:

Nid oes meini prawf cymhwyster uchafswm cyflog gyda'r cyrsiau canlynol.

Cyrsiau Net Zero:

Nid oes meini prawf cymhwyster uchafswm cyflog gyda'r cyrsiau canlynol.

-------------------

Mae GLLM wedi partneru ag e-Gyrfaoedd i gynnig ystod eang o gyrsiau i chi.

Mae e-Gyrfaoedd yn sefydliad hyfforddi proffesiynol sy'n darparu cyrsiau achrededig trwy e-ddysgu neu drwy Virtual Classrooms.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais PLA neu gofrestru gyda ni, bydd y tîm yn e-Gyrfaoedd yn rheoli cyflwyniad eich cwrs. I gael rhagor o wybodaeth am e-Gyrfaoedd, ewch i www.e-careers.com

-------------------

Unrhyw gwestiynau?

Ebost pla@gllm.ac.uk

Pobl yn defnyddio gliniadur

Rhowch eich enw llawn.

Rhowch eich e-bost fel y gallwn gysylltu.

Rhowch eich neges.