Lefel 4 Paratoi ar Gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 blwyddyn yn rhan-amser (1 diwrnod llawn yr wythnos fel arfer)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn ar gyfer staff profiadol sydd am ddatblygu eu potensial fel arweinwyr er mwyn symud ymlaen i rôl arwain a rheoli yn y sector Gofal Plant. Gan ei fod yn seiliedig ar wybodaeth, gall dysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn cyn iddynt gyrraedd lefel rôl arwain. Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymwysterau canlynol neu'r hyn y cydnabyddir sy'n gyfwerth â nhw'n llwyddiannus:

 • Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Hen gymhwyster a restrwyd yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru – Gofal Cymdeithasol Cymru

Gofynion mynediad

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth yw hwn i ddysgwyr sydd wedi'u cyflogi yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnig cam tuag at Lefel 5 i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i'r lefel honno. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer pobl sydd mewn swydd â thâl neu heb dâl neu sydd â mynediad at leoliad gwaith, mewn lleoliadau gofal plant a reoleiddir gyda theuluoedd a phlant dan 8 oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Lluniwyd y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr feithrin y wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sy'n sail i arwain a rheoli yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn cyn ymgymryd â chymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu, sesiynau sgiliau yn cynnwys chwarae rôl. Dysgu'n annibynnol.

Cyflwynir y cwrs hwn un diwrnod llawn yr wythnos am flwyddyn academaidd gyfan.

Asesiad

Caiff y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei asesu drwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Caiff y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei asesu drwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Ar gyfer yr asesiad allanol rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Project sy'n cynnwys cyfres o dasgau, yn seiliedig ar newid arfaethedig i ymarfer

Ar gyfer yr asesiad mewnol, rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Cyfres o dasgau, sy'n cynnwys ymatebion llafar ac ysgrifenedig

Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, rhaid i ddysgwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd. Mae pob uned yn y cymhwyster hwn yn orfodol.

Adborth

Pan fo hynny'n berthnasol, caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol. Mae adborth effeithiol yn cynnwys gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gallant wella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i adfyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu gwella cyn eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r deilliannau dysgu.

Dilyniant

Mae Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant yn rhoi'r wybodaeth i helpu rheolwyr gymryd eu cam cyntaf tuag at rôl arwain, ac er mwyn symud ymlaen i:

 • Gradd Sylfaen (FdA) mewn Astudiaethau Plentyndod
 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant
 • Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer: ar yr amod bod y dysgwr mewn rôl swydd addas

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth yw hwn i ddysgwyr sydd wedi'u cyflogi yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnig cam tuag at Lefel 5 i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i'r lefel honno. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer pobl sydd mewn swydd â thâl neu heb dâl neu sydd â mynediad at leoliad gwaith, mewn lleoliadau gofal plant a reoleiddir gyda theuluoedd a phlant dan 8 oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Lluniwyd y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr feithrin y wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sy'n sail i arwain a rheoli yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn cyn ymgymryd â chymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol