Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Ar-lein
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    5 diwrnod llawn

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs CompTIA Security+ yn gweddu'n ddelfrydol i weithwyr TG proffesiynol sy'n anelu at adeiladu sylfaen gref mewn arferion seiberddiogelwch. Mae hyn yn cynnwys gweinyddwyr rhwydwaith, ymgynghorwyr diogelwch, peirianwyr diogelwch ac archwilwyr TG.

Mae hefyd yn ased amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno dechrau gyrfa ym maes diogelwch TG. Mae'r cwrs yn garreg camu i dystysgrifau seiberddiogelwch lefel uwch, gan ei wneud yn ddewis craff i weithwyr proffesiynol uchelgeisiol.

Os ydych newydd ddechrau ar eich taith yn y sector TG a heb brofiad blaenorol, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried cwblhau cyrsiau CompTIA A+ a CompTIA Network+ cyn dechrau ar y cwrs CompTIA Security+. Bydd y cwrs CompTIA A+ yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o systemau cyfrifiadurol a chaledwedd, tra bydd CompTIA Network+ yn darparu sylfaen gadarn mewn cysyniadau rhwydweithio. Mae'r ddwy dystysgrif yn rhagofynion gwerthfawr, gan sicrhau bod gennych chi'r wybodaeth angenrheidiol i elwa'n llawn ar y cynnwys yn y cwrs CompTIA Security+.

Waeth beth fo lefel eich profiad yn y byd TG, os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn deall a lliniaru bygythiadau diogelwch digidol, mae'r cwrs hwn yn cynnig y wybodaeth a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch.

https://www.e-careers.com/courses/comptia-security-certification-course-virtual-classroom

Gofynion mynediad

CompTIA Network+ a dwy flynedd o brofiad yn gweithio mewn swydd gweinyddwr diogelwch/systemau

Cyflwyniad

Wedi'i gyflwyno ar-lein fel ystafell ddosbarth rithwir

Cyflwynir y cwrs hwn gan ein partner, eCareers

Asesiad

Arholiadau ar-lein swyddogol sy'n cael eu goruchwylio

Dilyniant

Swyddi Lefel Mynediad:

Technegydd Cymorth TG: Mae hyn yn aml yn garreg camu i mewn i'r diwydiant TG, gan ddarparu gwybodaeth sylfaenol y gellir ei chymhwyso mewn rolau mwy arbenigol. Mae cyflog cyfartalog y Deyrnas Unedig yn amrywio o £22,000 i £28,000.

Gweinyddwr Rhwydwaith: Mae'r swydd yn cynnwys rheoli a chynnal rhwydweithiau cyfrifiadurol sefydliad. Gyda CompTIA Security+ o dan eich gwregys yn eich galluogi i ddilysu sgiliau diogelwch sylfaenol, gallwch ddisgwyl cyflog cyfartalog yn y DU rhwng £25,000 a £35,000.

Swyddi Lefel Canol:

Dadansoddwr Diogelwch TG: Cyfrifoldeb craidd y swydd hon yw diogelu data'r sefydliad rhag bygythiadau seiber. Yn y DU, mae Dadansoddwyr Diogelwch TG yn ennill cyflog cyfartalog o rhwng £40,000 a £55,000.

Ymgynghorydd Seiberddiogelwch: Fel ymgynghorydd, byddwch yn rhoi cyngor arbenigol i sefydliadau ar sut i ddiogelu eu seilwaith TG. Yn y DU, gall Dadansoddwyr Seiberddiogelwch ennill cyflog cyfartalog o rhwng £50,000 a £70,000.

Uwch Swyddi:

Rheolwr Diogelwch TG: Mae'r swydd hon yn cynnwys goruchwylio'r holl weithrediadau sy'n ymwneud â mesurau diogelwch TG sefydliad. Yn y DU, mae Rheolwyr Diogelwch TG yn ennill rhwng £60,000 a £80,000 yn nodweddiadol.

Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth: Dyma un o'r swyddi uchaf ym maes diogelwch TG, sy'n gyfrifol am sefydlu a chynnal gweledigaeth, strategaeth a rhaglen y sefydliad i sicrhau bod asedau gwybodaeth yn cael eu diogelu'n ddigonol. Mae Prif Swyddogion Diogelwch Gwybodaeth yn y DU yn ennill rhwng £80,000 a £130,000 ar gyfartaledd.

Ar ôl cyflawni CompTIA Security+, mae unigolion yn aml yn dilyn cwrs seiberddiogelwch pellach fel Haciwr Moesegol Ardystiedig neu Weithiwr Diogelwch Systemau Gwybodaeth Ardystiedig i'w helpu i fod yn gymwys ar gyfer uwch swyddi.

Nodwch y gall cyflogau amrywio’n fawr yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys profiad, sgiliau, a lleoliad daearyddol, ac mae’r ffigurau a ddarperir uchod yn gyfartaleddau.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau