Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  3 semester o 15 wythnos yr un (3.5 awr yr wythnos)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyluniwyd y cwrs hwn i bobl sy'n dymuno gwella ar safon eu sgiliau TG ymarferol drwy ennill cymhwyster cydnabyddedig, neu i'r sawl sy'n dechrau ar liwt eu hunain gyda hyder yn eu gallu ac sydd eisiau dysgu maes pwnc newydd.

Mae'r rhaglen wedi ei rhannu yn 3 semester, gyda phob semester yn 15 wythnos o hyd, ac yn cynnwys 3.5 awr o gyswllt dosbarth bob wythnos gyda thiwtor. Yn ogystal â hyn, mae myfyrwyr yn gyffredinol yn gweithio am 2-4 awr ychwanegol yr wythnos ar y deunydd tu allan i'r dosbarth.

Mae cyrsiau Cisco yn cynnwys deunydd lefel 4 a lefel 5, ynghyd â maes llafur Cisco gyda deunyddiau ar-lein ac adroddiadau ymchwil ysgrifenedig ynghyd ag asesiadau ymarferol.

Mae manylion pellach ar gael yn 'Gwybodaeth Campws/Cwrs Ychwanegol'.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ragofynion i'r cwrs hwn, am ei fod yn gyflwyniad cynhwysfawr i rwydweithio.

Mae'r ymgeiswyr sy'n llwyddo yn dueddol o feddu'r proffil canlynol:

 • hunan-ysgogedig
 • yn weddol gymwys gyda rhifau (wedi cyflawni TAG/TGAU Mathemateg neu lefel 3 Sgiliau Rhifedd Allweddol)
 • sgiliau trefnu da
 • y gallu i weithio gyda'r ychydig lleiaf o oruchwyliaeth
 • dadansoddol
 • diddordeb gwirioneddol mewn TG
 • wedi llwyddo mewn cwrs galwedigaethol/academaidd at Lefel 3 (cymhwyster galwedigaethol HND-C/Tystysgrif Genedlaethol/gyfwerth)

Os nad ydych yn gweddu'r proffil uchod, peidiwch â phoeni, efallai y cewch gyflawni CISCO, ond mae'n debyg y bydd angen i chi gwblhau gwaith ychwanegol y tu allan i ddosbarthiadau, ar ben y 2-4 awr yr wythnos sy'n cael ei argymell.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Mae CCNA yn golygu Cyswllt Ardystiedig Rhwydwaith Cisco, ac yn gwrs achrededig a ddyfeisiwyd ac yr aseswyd gan Cisco.

Rhennir rhaglen CCNA i 3 semester (CCNA 1-3), gyda phob un cael ei chyflwyno mewn bloc o 15 wythnos.

 • CCNA1 - Cyflwyniad i Rwydweithiau
 • CCNA2 - Hanfodion Newid, Llwybro a Di-wifr
 • CCNA3 - Rhwydweithio Menter, Diogelwch a Awtomeiddio

Mae'r sesiynau yn cynnwys darlithoedd, sesiynau ymarferol ac efelychu lle gallwch arbrofi a dysgu'r gwahanol feysydd. Rhaid cwblhau arholiadau ar-lein, ac mae'r rhan fwyaf o'r deunyddiau ar gael ar-lein, sy'n eich galluogi i weithio y tu allan i'r dosbarth. Bydd darlithydd ar gael yn bersonol / trwy e-bost i ateb unrhyw gwestiynau a datrys unrhyw broblemau yn ystod eich amser yn y coleg. Efallai y bydd gennych gymheiriaid hefyd gan ddysgwyr eraill sydd wedi astudio'r modiwl rydych chi'n ei astudio ac wedi symud ymlaen i'r modiwl nesaf yn llwyddiannus.

Mae'r cwrs yn cael ei gefnogi trwy amgylchedd dysgu rhithwir y Coleg, sef Moodle. Yno, mae deunyddiau darlithoedd, taflenni, fforymau ac ati drwy unrhyw gyswllt i'r we.

Asesiad

 • Asesir drwy brofion ar-lein a gwaith ymarferol.

Ceir wybodaeth fwy manwl o dan 'Gwybodaeth Campws/Cwrs'.

Dilyniant

Gallech symud ymlaen i'r lefel nesaf o raglenni CCNA ag Academi Microsoft (MCSA/ MCTS/MTA).

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae Cydymaith Rhwydweithiau Ardystiedig yn cynnwys dwy ran.

Rhan 1: Cwricwlwm CCNA Academi Cisco – caiff hwn ei ddarparu gan sefydliadau academaidd ledled y byd (yn cynnwys Coleg Llandrillo). Eu mandad nhw (a ninnau) yw defnyddio'r rhaglen CCNA i roi sylfaen gadarn i fyfyrwyr mewn egwyddorion rhwydweithio sylfaenol (mae ceblau, damcaniaethau rhwydweithio, systemau rhifo mathemategol, electroneg, dylunio rhwydwaith, ffurfweddu dyfeisiau rhwydweithio a ffurfweddu cyfrifiaduron cleientiaid ymysg y pynciau a drafodir – gweler isod am ragor o wybodaeth).

Wedi i chi gofrestru ar y cwrs CCNA gallwch fewngofnodi (drwy ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair personol) i wefan Academi CISCO sy'n cynnwys y cwricwlwm CCNA. Gellir cyrchu mwyafrif deunydd y cwrs drwy unrhyw borwr gwe. Fodd bynnag, i osod meddalwedd y Packet Tracer, sydd ar gael drwy Windows, Linux a macOS ac sy'n rhan bwysig o'r profiad dysgu, bydd arnoch angen gliniadur neu gyfrifiadur.

Mae pob semester yn cynnwys deunydd tua 15 modiwl sy'n cael eu hasesu drwy asesiadau ar-lein (drwy'r Academi Rwydweithio), adroddiad ymchwil byr a phrawf ymarferol a gwblheir drwy'r Packet Tracer.

Wedi i chi gwblhau'r tri semester, cewch gyfle i sefyll yr Arholiad Ardystio Ymarferol.

Rhan 2: Arholiad Ardystio CCNA - mae'r arholiad ardystio CCNA ffurfiol i'w gael ar-lein. Cyn sefyll yr arholiad (sydd â marc pasio o 80-85%) bydd angen i chi adolygu'r holl ddeunydd rydych wedi'i astudio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol