Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos
Anne Davenport

Anne Davenport

Cydlynydd Cefnogi Dysgu – Llandrillo-yn-Rhos

 • 01492 546666 est. 1599
 • 07866 821637
 • davenp1a@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Agos atoch a chyfeillgar
 • Diplomyddol
 • Creadigol a doniol
 • Cefnogol a pharod iawn i roi amser i chi

Beth sydd yn bwysig imi

 • Y theatr – dysgu, cyfarwyddo a pherfformio
 • Treulio amser gyda theulu a ffrindiau
 • Gwirfoddoli gyda Grŵp Theatr Ieuenctid
 • Datrys problemau a chreu cyfleoedd i lwyddo
 • Datblygu strategaethau newydd i oresgyn rhwystrau i ddysgu
 • Canfod amser i fyfyrio a datblygu - "Mae yna rywbeth newydd i'w ddysgu o hyd!"
Aron Morgan

Aron Morgan

SBA Cydlynydd Cefnogi Dysgu

 • Llangefni - 01248 383348 est. 2318
 • Glynllifon - 01286 830261 est. 8550
 • Bangor - 01248 370125 est. 3554
 • 07581033466
 • morgan3a@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Cyfeillgar a pharod i helpu
 • Yn gallu datrys problemau
 • Person pobl
 • Cydymdeimladol

Beth sydd yn bwysig imi

 • Teulu a ffrindiau
 • Chwaraeon – pêl-droed, golff, hyfforddi timau pêl-droed o dan 6 a 7 oed
 • Gweithio gyda phobl a'u cefnogi
 • Dysgu pethau newydd
Geraldene Frankland

Geraldene Frankland

Cydlynydd Cefnogi Dysgu – y Rhyl

 • 01745 354797 est. 1872
 • 07515329054
 • frankl1g@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Doniol, llawn egni a brwdfrydedd
 • Angerddol, yn enwedig am arddio
 • Cefnogol o staff a dysgwyr
 • Prydlon – mae hi’n casáu bod yn hwyr

Beth sydd yn bwysig imi

 • Garddio
 • Cadw’n heini – nofio, mynd i’r ystafell ffitrwydd
 • Teithio
 • Dal i fyny gyda theulu a ffrindiau
 • Mynd i’r sinema a’r theatr i wylio ffilmiau a sioeau cerdd.
 • Byw ger y môr
Caryl Edwards

Caryl Edwards

Cydlynydd Cymorth Dysgu – Coleg Meirion-Dwyfor

 • Glynllifon 01286 830 261 est. 8700
 • Dolgellau 01341 422 827 est. 8416
 • Pwllheli 01758 701385 est. 8674
 • 07596 884 856
 • edward6c@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Parod i helpu eraill
 • Cyfeillgar
 • Gofalgar

Beth sydd yn bwysig imi

 • Treulio amser gyda teulu a ffrindiau
 • Dyddiau allan, pethau syml fel mynd am dro a chael picnic
 • Carafanio
 • Llwyddo, yn enwedig gweld pobl eraill yn llwyddo
Amanda Jones

Amanda Jones

Cydlynydd Cymorth Dysgu – Llandrillo-yn-Rhos

 • 01492 546 666 est. 1513
 • jones51a@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Yn ôl fy ffrindiau, rydw i'n ddibynadwy a chefnogol. Maen nhw'n gwybod bod yna baned wastad ar gael iddyn nhw os oes ganddyn nhw broblem. Rydw i'n driw iawn, ac yn dueddol o fod yn blaen fy nhafod felly mae fy ffrindiau'n gwybod y can nhw ateb gonest gen i
 • Cyfeillgar, mi wna i siarad ag unrhyw un.
 • Mae fy meibion yn dweud nad ydw i'n cymryd dim lol a 'mod i'n dda am goginio. Rydw i'n gefnogol a gofalgar iawn ac yn nain dda. Os oes ganddyn nhw broblem, gallaf ei datrys mewn ffordd ymarferol.
 • Rydw i'n barod i addasu os ydi cynlluniau'n newid ar y funud olaf.

Beth sydd yn bwysig imi

 • Rydw i'n hoffi gweithio mewn tîm, rhannu syniadau a chefnogi ein gilydd.
 • Rydw i'n hoffi gweithio i amserlen er mwyn gallu trefnu'n effeithiol.
 • Mae'r ffont yn fawr ar fy nghyfrifiadur ac mae angen i mi gymryd seibiau rheolaidd.
 • Rydw i’n mwynhau dysgu Cymraeg ond yn siarad yn well nag ydw i’n deall. Os ydych chi’n siarad Cymraeg gyda fi, mae angen i chi siarad yn araf ac mae angen amser arnaf i gyfieithu’r geiriau. Rydw i’n defnyddio llawer ar yr ‘Ap Geiriaduron’.
 • Rydw i'n llysieuwr ac mae angen coffi arna i yn y bore.
Faye

Faye Beacher

Cydlynydd Cymorth Dysgu – Y Rhyl

 • 01745 354797 est.1830
 • beache1f@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Cyfeillgar ac agos atoch
 • Yn deall pobl
 • Gwybodus
 • Da am wrando

Beth sydd yn bwysig imi

 • Treulio amser gyda theulu a ffrindiau
 • Coginio a dysgu ryseitiau newydd
 • Mynd ar wyliau
 • Helpu eraill i gyflawni hyd eithaf eu gallu.
 • Dysgu sgiliau newydd
Sharon Hughes

Sharon Hughes

Cydlynydd Cymorth Dysgu – Coleg Menai Llangefni

 • 01248 383348 est. 2230
 • 07749494642
 • hughes10s@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Agos atoch a llawn cydymdeimlad
 • Hawdd siarad efo fi – cyfeillgar a chefnogol
 • Gallu datrys problemau
 • Effeithiol a threfnus

Beth sydd yn bwysig imi

 • Cadw’n heini – mynd am dro / cerdded yn y mynyddoedd
 • Teulu a ffrindiau
 • Mynd ar antur yn y Campervan
 • Datrys problemau ar y cyd â phobl eraill a dod o hyd i’r ateb gorau posibl
 • Gweld pobl yn hapus
 • Darllen er pleser a budd academaidd
Stacey Radcliffe

Stacey Radcliffe

Mentor Cynhwysiant Grŵp Llandrillo Menai, Y Rhyl

 • 01745 354797 est. 1829
 • radcli1s@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Llawn egni ac agwedd bositif at fywyd
 • Ar gael yn emosiynol i eraill
 • Caredig a gofalgar
 • Gwrandäwr da a chydymdeimladol

Beth sydd yn bwysig imi

 • Cael teulu a ffrindiau o’m cwmpas
 • Cael Iechyd da
 • Mwynhau fy ngwaith, ond cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn bwysig
 • Teithio
 • Ysgrifennu straeon i blant
 • Dathlu’r Nadolig
Louise Flanagan

Louise Flanagan

Mentor Cynhwysiant Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos

 • 01492 546666 est. 1312
 • flanag1l@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Gonest
 • Brwdfrydig
 • Synnwyr digrifwch
 • Cydymdeimladol

Beth sydd yn bwysig imi

 • Treulio amser gyda theulu a ffrindiau
 • Fy anifeiliaid anwes (dwy gath a dau gi bach)
 • Fy nghwrs coleg yn bwysig eleni
 • Teithio’r byd a phrofi diwylliannau gwahanol
 • Cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar eraill
 • Tyfu fy ffrwythau a fy llysiau fy hun
Karma Smith

Karma Smith

Mentor Cynhwysiant – Glynllifon a Phwllheli

 • 01286 830261
 • smith5k@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Cyfeillgar ac agos atoch
 • Synnwyr digrifwch da
 • Da am ysgogi ac annog pobl eraill
 • Gallu gwneud i bethau ddigwydd
 • Gofalgar a chydymdeimladol

Beth sydd yn bwysig imi

 • Cael hwyl gyda fy mhlant
 • Treulio amser gyda ffrindiau a theulu
 • Bod allan ym myd natur
 • Dysgu pethau newydd
 • Addysgu ac ehangu meddyliau pobl
Karen Thompson

Karen Thompson

Mentor Cynhwysiant – Dolgellau

 • 01341 422827
 • thomps1k@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Agos atoch a chyfeillgar
 • Brwdfrydig
 • Gwybodus
 • Siarad yn blaen

Beth sydd yn bwysig imi

 • Cael gwared ar rwystrau a chefnogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial yn llawn
 • Gwirfoddoli
 • Dysgu Gydol Oes - rydw i wrth fy modd yn ehangu fy ngwybodaeth
 • Garddio
 • Mynd â'r ci am dro a gofalu am fy anifeiliaid - un ci, un gath a 26 o ieir
 • Teithio a diwylliant
Tracey Sanderson Frazer

Tracey Sanserson Frazer

Mentor Cynhwysiant – Llangefni

 • 01248 383348 est. 6301
 • sander1t@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i / What people like about me

 • Cyfeillgar
 • Da am wrando
 • Gofalgar a chydymdeimladol
 • Synnwyr digrifwch da

Beth sydd yn bwysig imi / What’s important to me

 • Bod yn hapus
 • Fy nheulu
 • Darllen ac ehangu fy meddwl
 • Y Nadolig – amser gorau’r flwyddyn
 • Garddio
 • Ffuglen wyddonol
Carys Horler

Carys Horler

Mentor Cynhwysiant – Bangor

 • 01248 370125 est. 3557
 • horler1c@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Gofalgar a doniol
 • Di-gynnwrf ac agos atoch
 • Parod i wneud amser i bobl
 • Cyfeillgar a chefnogol

Beth sydd yn bwysig imi

 • Mynd am dro ar hyd lan y môr
 • Teithio a darganfod hen lefydd a llefydd newydd
 • Teulu a ffrindiau
 • Darllen nofelau dystopaidd
 • Dysgu Cymraeg
 • Bod yn falch o’r hyn rydw i’n ei gyflawni beth bynnag ydi’r canlyniad, cyn belled ag fy mod i wedi trio fy ngorau
Bethan Browne

Bethan Browne

Nyrs i Ddysgwyr y Coleg (ledled y Grŵp)

 • browne1b@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Dibynadwy
 • Agos atoch
 • Caredig
 • Hwyliog!

Beth sydd yn bwysig imi

 • Teulu, ffrindiau ac anifeiliaid anwes a chael bod adra
 • Gweithio hyd eithaf fy ngallu bob amser
 • Bod y bobl o fy nghwmpas i’n hapus!
 • Gwyliau yn yr haul
Sharon O Connor

Sharon O’Connor

Pennaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo)

 • 01248 370125 est. 3556
 • 07715802708
 • s.oconnor@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Ymarferol a hyblyg
 • Person pobl – gwneud amser i siarad â phobl ac yn wrandäwr da
 • Cefnogol a gofalgar
 • Dibynadwy

Beth sydd yn bwysig imi

 • Teulu a ffrindiau
 • Cerdded Llwybr yr Arfordir ac ambell fynydd
 • Gwirfoddoli gyda Chlwb Nofio Môn
 • Gwersylla ym Mhrydain ac Ewrop (yn arbennig yn Ffrainc)
 • Coginio – mwynhau pobi a thrio ryseitiau newydd
 • Darllen a gwrando ar lyfrau sain. Rydw i wastad yn gwrando ar lyfr sain pan fydda i’n cerdded, gyrru a theithio i rywle!
Ffion Llwyd Jones

Ffion Llwyd Jones

Dirprwy Reolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol Grŵp Llandrillo Menai

 • 07581060366
 • jones8f@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Cymdeithasol – person pobl
 • Gwrandäwr da a chydymdeimladol
 • Cefnogol a gofalgar
 • Brwdfrydig

Beth sydd yn bwysig imi

 • Canu – unawd, cefndirol a chorawl
 • Creu atgofion gyda fy nheulu
 • Treulio amser gyda ffrindiau
 • Coginio a phobi
 • Bod yn yr awyr agored
 • Datrys problemau – mewn bywyd go iawn ac wrth chwarae gemau bwrdd!
Rhian Roberts

Rhian Roberts

Swyddog Gweithredu a Datblygu ADY Pwllheli

 • 01758 701 385 est. 8658
 • 07583112461
 • robert16r@gllm.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i

 • Cefnogol a gofalgar
 • Cydwybodol a gweithgar
 • Trefnus
 • Ffrind a gwrandäwr da

Beth sydd yn bwysig imi

 • Treulio amser gyda ffrindiau a theulu
 • Cefnogi eraill a theimlo fy mod wedi gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau
 • Teithio, ymweld â llefydd gwahanol ym Mhrydain ac mewn gwledydd tramor
 • Awyr iach a cherdded Llwybr yr Arfordir.
 • Cefnogi dysgwyr gan sicrhau eu bod yn gallu cyrraedd eu potensial
 • Bwyta allan!