Coleg Cymraeg Cenedlaethol


Nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cydweithio â phrifysgolion a cholegau Addysg Bellach (gan gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith) yng Nghymru er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Mae un Swyddog Cangen yn gweithio i Grŵp Llandrillo Menai, sef Sara Davies. Blaenoriaeth Sara yw cefnogi a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Grŵp a chynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau (o fewn cyrsiau ac yn allgyrsiol) er mwyn hybu a hyrwyddo defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg. Mae hi'n ymdrechu i gynyddu presenoldeb y Coleg Cymraeg ar draws y Grŵp gan gydweithio â staff a myfyrwyr er mwyn rhannu syniadau ac arferion da. Y Swyddog Cangen yw’r cyswllt cyntaf rhwng y Coleg Cymraeg a’r Grŵp er mwyn sicrhau fod llais a barn staff a myfyrwyr yn cael eu clywed a’u gweithredu.

Manylion Cyswllt Swyddog Cangen Grŵp Llandrillo Menai:

Sara

Sara Davies
Swyddog Cangen Coleg Llandrillo

E-bost: davies13s@gllm.ac.uk
Lleoliad: Coleg Llandrillo yn Rhos
Oriau gwaith: Dydd Llun - Dydd Mercher 8:30 - 16:30

Mae modd dilyn y Gangen ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd:

  • Twitter @SCGLlM
  • Instagram: @cangengllm a @llysgenhadongllm

Os hoffech ragor o wybodaeth am waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o fewn y Grŵp, y cyfleoedd sydd ar gael neu i ymaelodi â’r Gangen, byddai Sara yn falch o glywed gennych.

Cefndir y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sefydlwyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011. Ers ei sefydlu, mae’r Coleg yn cynllunio a chefnogi darpariaeth Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg ar draws prifysgolion Cymru. Yn dilyn adolygiad o weithgareddau’r Coleg yn 2016/17 ar gais Llywodraeth Cymru y mae’r Coleg wedi ymestyn ei weithgareddau i’r sector ôl-16, gan gwmpasu Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

Nod y Coleg wrth gydweithio gyda darparwyr yw sicrhau a datblygu mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i ddysgwyr, myfyrwyr a hyfforddeion yng Nghymru.

Gellir gweld mwy am y Coleg ar ein gwefan - http://www.colegcymraeg.ac.uk/...

Beth yw Cangen?

Mae’r canghennau’n rhan allweddol o drefniadaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â datblygiadau cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion a cholegau addysg bellach. Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol ar gyfer myfyrwyr a staff. Sefydlwyd Cangen Grŵp Llandrillo Menai ym mis Medi 2020. Nod y Gangen yw cefnogi gwaith y Coleg Cymraeg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol ar gyfer myfyrwyr a staff. Mae’r Gangen yn gyfuniad o bedwar is-bwyllgor, sef is-bwyllgor Coleg Menai, Coleg Meirion – Dwyfor, Coleg Llandrillo a Busnes@. Mae’r aelodau yn amrywio o ran eu gallu ieithyddol a’u swyddi; boed yn is-Bennaeth, yn Reolwr Maes Rhaglen, yn Ddarlithydd, Swyddog Cefnogi ac yn y blaen, ond y gwahaniaethau hyn sy’n creu’r darlun go iawn am sefyllfa’r iaith a’r anghenion ym mhob Coleg. Mae’r is-bwyllgorau yn cyfarfod ddwywaith y tymor er mwyn trafod yr hyn sydd eu hangen ar gyfer cynyddu defnydd y Gymraeg, boed y gefnogaeth i ddysgwyr, darpariaeth i staff, rhannu adnoddau, rhannu arfer dda, trafod pryderon neu heriau. Drwy gydweithio â’n gilydd, gallwn weithredu er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn a hybu a hyrwyddo defnydd effeithiol o’r Gymraeg.

Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Mae gan y Coleg raglen Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau. Nod y rhaglen yw sicrhau rhwydwaith o lysgenhadon ledled sefydliadau addysg bellach Cymru i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu sefydliad ac astudio’n ddwyieithog. Mae hawl gan y Colegau Addysg bellach gael hyd at dri llysgennad ond mae gofyn bod o leiaf un o’r llysgenhadon yn astudio ym meysydd blaenoriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sef: Iechyd a Gofal, Gofal Plant neu Wasanaethau Cyhoeddus. Mae cynllun penodol hefyd ar gyfer y llysgenhadon yn y sector prentisiaethau.

Dyma Lysgenhadon Dysgwyr Addysg Bellach Grŵp Llandrillo Menai am 2021/2022. Maen nhw’n cefnogi gwaith y Swyddogion Cangen ac yn annog eu cyfoedion i astudio a byw yn Gymrae; beth bynnag fo’u gallu ieithyddol. I wybod mwy amdanynt neu os hoffech wneud cais i fod yn rhan o’r cynllun cenedlaethol hwn yn y dyfodol, ewch ar ein tudalennau cymdeithasol.

Targed Llywodraeth Cymru - Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Cofiwch fod y Gymraeg yn iaith i BOB dysgwr. Mae’r Swyddogion Cangen yn gweithredu drwy ddilyn Model Datblygu Sgiliau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn sicrhau fod cyfle i bawb yng Ngrŵp Llandrillo Menai ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Ymhle ar y pyramid wyt ti?