LLYSGENNAD ACTIF A LLES


Adeiladu cymunedau cryfach

Lluniwyd y Rhaglen Llysgenhadon Actif a Lles i feithrin arweinwyr y dyfodol yng Ngrŵp Llandrillo Menai, ac i hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a lles a chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

Nid oes angen i'r dysgwyr sy'n ymuno â'r rhaglen fod yn athletwyr o'r radd flaenaf. Yn hytrach, anelir y rhaglen at ddysgwyr brwdfrydig yng Ngrŵp Llandrillo Menai sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth yn eu coleg a'u cymunedau lleol.

Yn ystod y rhaglen byddwch yn:

 • Hyrwyddo gweithgareddau corfforol i bobl ifanc yn eich coleg a'ch cymuned;
 • Hyrwyddo gwerth cadarnhaol gweithgareddau corfforol;
 • Bod yn fodel rôl sy'n hyrwyddo lles a ffyrdd iach o fyw;
 • Cynyddu cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a byw'n iach.

Y Mathau o Raglenni
Mae pum rhaglen Llysgennad Actif a Lles i'w cael, a phob un yn canolbwyntio ar ddiddordebau a sgiliau penodol. Y bwriad yw denu ystod eang o sgiliau a gallu, a chynnig rhaglen sy'n gynhwysol ac amrywiol.

 1. Gwirfoddolwyr mewn Digwyddiadau
 2. Arweinwyr Actif
 3. Hyfforddwyr
 4. Swyddogion
 5. Rheolwyr

Cyfleoedd
Yn ystod y rhaglen byddwch yn gallu:

 • cyflawni oriau gwirfoddoli yn y gymuned;
 • cael mynediad at gyfleoedd a chefnogaeth
 • cymryd rhan mewn prosiectau
 • cael hyfforddiant ac ennill cymwysterau ychwanegol

Y Bartneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru
Ar y cyd â rhaglen hwb Undeb Rygbi Cymru, sy'n anelu at dyfu, datblygu a gwella'r gêm genedlaethol ac ehangu ei hapêl, mae Grŵp Llandrillo Menai wedi cyflogi Swyddog Hybu Rygbi. Bydd hyn yn sicrhau bod rygbi'n gêm gynhwysol sy'n ennyn diddordeb chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd o bob oedran a charfan o gymdeithas, beth bynnag fo'u cymhelliant a/neu angen.

Gweithgareddau'r tymor hwn
Bydd amrywiaeth eang o weithgareddau'n cael eu cynnal yn ystod y tymor i'ch annog i gymryd rhan yn y Rhaglen Llysgenhadon Actif a Lles.

Gwybodaeth bellach
I gael gwybod rhagor am y cynllun, yn cynnwys gweithgareddau Llysgenhadon Actif a Lles blaenorol y Grŵp, cysylltwch Paula Roberts, Rheolwr Prosiect Lles, drwy ebos: robert11p@gllm.ac.uk

 • Ebost: robert11p@gllm.ac.uk
 • Twitter: @gllmrygbi
 • Instagram: gllmrygbi
 • YouTube