ADTRAC


Ysgogi pobl ifanc 16 - 24 oed sy'n ddi-waith yng Ngogledd Cymru i symud ymlaen.

Mae timau ADTRAC yn gweithio'n lleol ar draws Gogledd Cymru, a gallant ddarparu pob math o gefnogaeth bersonol i helpu i'ch rhoi ar ben ffordd. Gall hyn gynnwys cymorth i: fagu hyder, ennill cymhwyster, gwneud cais am gwrs mewn coleg neu brifysgol, gwneud cais am brentisiaeth, neu gael swydd.

ADTRAC gynnig:

 • Gwasanaeth mentora sydd wedi'i deilwra. Bydd tîm ADTRAC yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'ch tywys ar eich taith;
 • Cefnogaeth i fagu hyder a goresgyn rhwystrau sy'n eich dal yn ôl;
 • Cefnogaeth ym maes lles (yn cynnwys cyfle i ddefnyddio darpariaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i rai sydd ag anghenion iechyd meddwl ysgafn/cymedrol);
 • Cymwysterau a hyfforddiant fydd yn eich galluogi i gyrraedd eich nod;
 • Cefnogaeth i gael gwaith. Gall hyn gynnwys cyfleoedd i fynd ar brofiad gwaith neu wirfoddoli.

Gall y llwybr i waith fod yn anodd weithiau, yn enwedig pan fydd rhwystrau'n eich atal rhag gwireddu'ch potensial. Bydd ADTRAC yn gweithio gyda chi i wella'ch dealltwriaeth a'ch cefnogi i fynd i'r cyfeiriad rydych wedi'i ddewis, fel bod gennych hyder yn eich gallu a'ch sgiliau eich hun.

Dadlwythwch y Llyfryn ADTRAC yma.

Sicrhewch help gyda lles yma.

Sut gallaf i gysylltu â'm tîm lleol?
Cysylltwch â'r tîm sy'n gweithio yn y sir rydych yn byw ynddi. Byddant yn gallu rhoi manylion pellach i chi, ynghyd â gwybodaeth am beth ddylech chi ei ddod i'ch cyfarfod cyntaf.

 • ADTRAC Ynys Môn: ADTRAC@ynysmon.gov.uk / 01248 752 921
 • ADTRAC Gwynedd: TimADTRAC@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679 600
 • ADTRAC Sir Conwy: adtrac@conwy.gov.uk / 01492 576 679
 • ADTRAC Sir Ddinbych: adtrac@denbighshire.gov.uk / 01824 706 091
 • ADTRAC Wrecsam a Sir Fflint: adtrac@wrexham.gov.uk / 01978 295 515

Bydd ADTRAC yn gallu cynnig cymorth i chi os ydych:

 • Rhwng 16 a 24 oed, a ddim mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.
 • Yn wynebu problemau sy'n eich rhwystro rhag symud ymlaen i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.
 • Yn byw yng Ngogledd Cymru (ond nid mewn ardal Cymunedau'n Gyntaf); os nad ydych yn siŵr beth yw ardal Cymunedau'n Gyntaf neu a yw'ch cyfeiriad yn un o'r ardaloedd hyn, bydd tîm ADTRAC yn gallu ei wirio i chi.

Fel arall, gallwch siarad â'ch Hyfforddwr Gyrfa yn y Ganolfan Waith neu ag un o gynghorwyr Gyrfa Cymru i gael rhagor o wybodaeth neu i gael eich cyfeirio at ADTRAC.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cyfarfod Tîm ADTRAC am y tro cyntaf?
Y cam cyntaf fydd cyfarfod â chi i gael gwybod rhagor amdanoch, beth yw'ch gobeithion, beth yw'r rhwystrau rydych yn eu hwynebu a pha fath o gefnogaeth yr hoffech ei chael gennym. Gallwn fynd ymlaen wedyn i drafod sut i fynd ati i'ch cefnogi i oresgyn y rhwystrau hyn a chyrraedd eich nod.

Yna byddwn yn cwblhau ac yn llofnodi'r gwaith papur gyda chi. Unwaith mae'r dogfennau hyn yn gyflawn, byddwn yn dechrau ysgrifennu cynllun gweithredu gyda chi a pharatoi eich pecyn cefnogi. Bydd y gefnogaeth a gewch yn bersonol i chi, a gall gynnwys cymorth gydag amrywiaeth o faterion yn cynnwys lles, pryderon iechyd meddwl ysgafn/cymedrol, gwella sgiliau a chyflogadwyedd.

Bydd pa mor aml y byddwn yn cyfarfod neu'r math o gymorth a gewch yn dibynnu'n llwyr ar yr hyn sydd ei angen arnoch i gyrraedd eich nod.


Llwyddiannau'r Prosiect
Yma cewch ddarllen am sut mae ADTRAC wedi gwella bywydau rhai o'r bobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect.

Sut gall cyflogwyr gynnig cyfleoedd i bobl ifanc?
Os ydych yn gyflogwr a hoffai roi cyfle i berson ifanc naill ai wirfoddoli, cael profiad gwaith, dilyn prentisiaeth neu gael swydd, cysylltwch ag adtrac@gllm.ac.uk neu cysylltwch yn uniongyrchol ag un o'r timau lleol. Gellir cael manylion cyswllt y timau lleol yn y gwymplen 'Sut ydw i'n cysylltu â'm tîm lleol'.

Sut mae gwneud cais i fod yn Ddarparwr Gwasanaethau i System Brynu Ddeinamig (DPS) ADTRAC?
Mae gan Brosiect ADTRAC System Brynu Ddeinamig (DPS) sy'n fframwaith caffael agored y gall Partneriaid ADTRAC ei defnyddio i ddarparu pecynnau cefnogi neu gymwysterau i'r bobl ifanc maent yn eu cefnogi.

Mae tair lot o wasanaethau ar gael sy'n cynnwys sgiliau bywyd, cyflogadwyedd a sgiliau ar gyfer sectorau penodol. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y DPS yn "Llyfryn Gwybodaeth DPS ADTRAC". I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais i ymuno ewch yn uniongyrchol i GwerthwchiGymru. Gellir cyflwyno ymholiadau a cheisiadau i adtracdps@gllm.ac.uk .


Pwy sy'n rhan o'r prosiect?
Grŵp Llandrillo Menai sy'n arwain y prosiect, gan weithio mewn partneriaeth â:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Sir Gwynedd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

I gael gwybod rhagor: dilynwch ADTRAC ar Twitter a LinkedIn neu gofynnwch am gael ymuno â'n rhestr bostio ar adtrac@gllm.ac.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â Sara Williams Rheolwr Prosiect Rhanbarthol ADTRAC ar adtrac@gllm.ac.uk.

Beth ydy Cod Eco ADTRAC?

Drwy gydol oes y prosiect, bydd ADTRAC yn hybu datblygiad cynaliadwy ac yn cadw ei effaith ar yr amgylchedd i leiafswm. Bydd ADTRAC yn mabwysiadu'r dulliau canlynol o gyflawni hyn:

Lleihau, Ail-ddefnyddio, Ail-gylchu
Byddwn ond yn defnyddio'r deunyddiau rydym eu hangen felly rydym yn lleihau'r risg hwn o wastraff. Lle'n bosib bydd y prosiect yn ailgylchu deunyddiau ac yn prynu deunyddiau wedi eu hailgylchu.

Teithio
Byddwn yn annog ffyrdd mwy cyfeillgar i'r amgylchedd o deithio gan gynnwys annog y defnydd o gludiant cyhoeddus, rhannu ceir lle'n bosib a lleihau'r angen am deithio lle'n bosib drwy ddefnyddio technoleg megis google hangout, fideogynadleddau a skype.

Ynni
Byddwn yn annog ein timau i fabwysiadu ffyrdd mwy ymarferol o arbed ynni, gan gynnwys diffodd dyfeisiau electronig pan na chant eu defnyddio, diffodd yr holl wresogi/goleuo pan na chant eu defnyddio, cau'r holl ddrysau/ffenestri yn y gaeaf; a chau tapiau pan na chant eu defnyddio.

Annog Eraill
Byddwn yn cynhyrchu deunyddiau sydd yn darparu awgrymiadau ymarferol ar sut i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, bydd y rhain ar gael ar fformat fideo yn ogystal â llenyddiaeth i leihau'r swm o daflenni ffeithiau y byddwn angen eu cynhyrchu.

Mae'r clip fideo hwn yn cynnig un awgrym y mis y gellir ei ymgorffori yn hawdd i fywyd pob dydd ac ar y cyd gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol dros gyfnod o flwyddyn.

Gwerthuso Adtrac

Adroddiad Interim

Adroddiad Interim: Crynodeb Gweithredol

Partneriaid: