Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi ymrwymo i egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein gwerthoedd craidd. Mae sicrhau fod hawliau dynol pob dysgwr ac aelod staff yn cael ei barchu yn flaenoriaeth gennym.

Ein Gwerthoedd

Disgwylir i holl ddysgwyr ac aelodau staff y Grŵp barchu ein siarter cydraddoldeb gan sicrhau ein bod yn adnabod a dathlu'r amrywiaeth sydd gennym a herio unrhyw ragfarnau, fwlio neu aflonyddu.

Ein Ymrwymiad

Dysgwyr

 • Sicrhawn fod ein holl ddysgwyr yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth dysgu o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion, galluoedd a dyheadau'r dysgwyr.
 • Ymdrechwn i ddileu pob rhwystr all atal dysgwyr rhag cymryd rhan yn ein rhaglenni dysgu.
 • Rydym yn adnabod anghenion dysgwyr sydd angen cefnogaeth ychwanegol a sefydlu ymyriadau priodol er mwyn diwallu anghenion yn effeithiol.
 • Rydym wedi ymrwymo i weithio gydag ystod o grwpiau cymunedol a phartneriaethau er mwyn cynyddu cyfranogiad gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.
 • Byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnal data cywir a hygyrch sy'n ein darparu gyda phroffil eglur o'n cohortau dysgwyr.
 • Byddwn yn adrodd yn flynyddol ar gyfansoddiad ein grwpiau dysgwyr a'u perfformiad cymharol.
 • Byddwn yn hyrwyddo prosiectau ac ymgyr choedd er mwyn herio stereoteipiau mewn ardaloedd ble gwelir anghydbwysedd.
 • Rydym yn sicrhau fod gan ein dysgwyr mecanweithiau cyson ac effeithiol er mwyn rhannu barn ar faterion cydraddoldeb.
 • Rydym yn annog ein dysgwyr i fod yn rhan o'r drafodaeth ar faterion cydraddoldeb drwy baneli dysgwyr a fforymau eraill.
 • Rydym wedi ymrwymo i ymateb i faterion sy'n codi gan ddysgwyr ac i gyfathrebu unrhyw weithredoedd fel canlyniad i'r mater.

Staff

 • Ymdrechwn i sicrhau ein bod yn cyflogi staff sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu a bod amrywiaeth yn cael ei gynrychioli ar bob lefel o'r sefydliad.
 • Ymdrechwn i sicrhau fod ein polisïau a gweithdrefnau staff yn effeithiol wrth ddileu unrhyw aflonyddu neu wahaniaethu ar ran ein gweithlu.
 • Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod ein holl staff yn derbyn hyfforddiant addas mewn materion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Diwylliant

 • "Tegwch" yw un o Werthoedd Allweddol y Grwp fel y gwelir yn ein Cynllun Strategol.
 • Mae gennym safonau uchel o safbwynt ymddygiad a disgwylir i bob dysgwr, staff, ymwelydd a chleient gael eu trin ag urddas a chwrteisi.
 • Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod staff a myfyrwyr yn trin ei gilydd gyda pharch fel sy'n cael ei nodi yn ein "Gwerthoedd".
 • Ni wnawn oddef unrhyw fath o fwlio neu wahaniaethu ar ran y staff neu ddysgwyr, yn enwedig y rheiny o grwpiau gwarchodedig.
 • Rydym yn annog dathlu amrywiaeth drwy ddigwyddiadau thematig cyson ar draws y Grwp.
 • Gwnawn ein hymrwymiad i amrywiaeth yn eglur ym mhob un o'n cyhoeddiadau a deunyddiau electronig.

Cynllunio a Monitro

 • Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn hysbysu ein prosesau cynllunio ar bob lefel.
 • Cynhelir asesiadau effaith cydraddoldeb er mwyn sicrhau fod newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau yn cael effeithiau cadarnhaol ar bob grwp perthnasol.
 • Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Grwp yn cael ei fonitro'n rheolaidd ac yn cael ei ddiweddaru er mwyn gweithredu gwelliannau sy'n adlewyrchu anghenion newidiol y sefydliad.
 • Rydym wedi ymrwymo i wneud gwelliannau er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau teg a hygyrch i'n holl ddysgwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid.
 • Mae Panel Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n cynnwys trawstoriad o staff a myfyrwyr yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn monitro'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb.
 • Mae Adroddiad blynyddol ar effeithiolrwydd y sefydliad wrth gyflawni amcanion cydraddoldeb yn cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Llywodraethol ac yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Grwp.

Arweinyddiaeth

 • Mae'r Swyddog Prif Weithredol a'r uwch reolwyr wedi ymrwymo'n llawn i gydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws pob grwp sydd wedi ei gategoreiddio gyda nodwedd warchodedig fel y nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
 • Mae'r Corff Llywodraethol yn monitro atebolrwydd am sicrhau fod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei ymwreiddio'n llawn i bob agwedd o weithdrefnau'r Grwp.

Lawrlwytho ein Strategaeth a Chynllun Cydraddoldeb

Lawrlwytho ein Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb

Hyrwyddwr Amrywiaeth

Yn ystod dy amser yn y coleg, byddi di’n cael y cyfle i wirfoddoli fel Hyrwyddwr Amrywiaeth.

Nod y rôl yw hyrwyddo cyfleoedd i fyfyrwyr ddilyn llwybrau sydd â stereoteip rhyw iddyn nhw (er enghraifft, annog mwy o ferched i astudio adeiladu a pheirianneg a mwy o wrywod i astudio iechyd a gofal cymdeithasol a thrin gwallt a harddwch). Mae’n gyfle gwych i gyfarfod myfyrwyr eraill ac i ddatblygu dy sgiliau ar gyfer dy CV!

Logo Leaders in diversity

Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant ac Ymgysylltu (FREDIE)

Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, rydym yn blaenoriaethu Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant ac Ymgysylltu (FREDIE) fel egwyddorion sylfaenol ym mhob maes o’r Grŵp. Rydym yn ddiflino yn ein hymrwymiad i feithrin gweithle lle mae pob unigolyn yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a'i rymuso.

 • Mae tegwch wrth wraidd ein gweithrediadau, gan sicrhau triniaeth ddiduedd ar bob lefel.
 • Mae parch yn arwain ein rhyngweithiadau, gan feithrin diwylliant o empathi.
 • Nid nod yn unig yw cydraddoldeb, ond safon ofynnol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal waeth beth fo'i gefndir.
 • Mae amrywiaeth yn cael ei ddathlu, gan gydnabod cryfder ein gwahaniaethau a sut y gallant ein gyrru ymlaen.
 • Mae cynhwysiant yn ffynnu trwy ddeialog agored a llwybrau hygyrch i bob llais.
 • Mae ymgysylltu yn hanfodol, gan ein bod yn cynnwys cyflogeion yn weithredol yn y broses o wneud penderfyniadau, gan greu ymdeimlad o berthyn.

Trwy addysg barhaus, ymwybyddiaeth, a mentrau ymroddedig, rydym yn hyrwyddo FREDIE i greu gweithle cytûn a ffyniannus i bawb.

I drafod mater cydraddoldeb ac amrywiaeth, e-bostiwch gt.williams@gllm.ac.uk.

Bwrdd Llywodraethwyr Grŵp Llandrillo Menai'n Mabwysiadu Diffiniad yr IHRA o Wrth-semitiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai’n falch o gyhoeddi bod ei Fwrdd Llywodraethwyr wedi mabwysiadu’n swyddogol ddiffiniad gweithredol Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost (IHRA) o wrth-semitiaeth, gan atgyfnerthu ymrwymiad y sefydliad i feithrin amgylchedd cynhwysol sy'n parchu pawb.

Mae’r penderfyniad strategol hwn yn cyd-fynd â pholisi cydraddoldeb cadarn Grŵp Llandrillo Menai, gan ddangos ymrwymiad cryf i hyrwyddo amrywiaeth a dileu gwahaniaethu. Trwy fabwysiadu diffiniad yr IHRA, mae’r coleg yn atgyfnerthu ei addewid i greu awyrgylch lle mae pob unigolyn yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ni waeth beth fo’i gefndir.

Mae diffiniad gweithredol yr IHRA yn darparu fframwaith clir ar gyfer adnabod gwrth-semitiaeth a mynd i'r afael â'r mater, gan gyfrannu at strategaeth gynhwysfawr sy'n cyd-fynd â pholisi Grŵp Llandrillo Menai o beidio â dangos dim goddefgarwch wrth ymdrin â hiliaeth. Mae'r coleg yn gadarn yn ei genhadaeth o gynnal amgylchedd sy'n ymwrthod â phob math o ragfarn, ac mae mabwysiadu'r diffiniad hwn yn cadarnhau ymhellach ei ymrwymiad i feithrin awyrgylch o oddefgarwch a dealltwriaeth.

Ynghylch yr IHRA

Mae'r Cynghrair Rhyngwladol Cofio'r Holocost yn sefydliad rhynglywodraethol sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo a datblygu addysg, ymchwil a digwyddiadau i gofio'r Holocost. Mae diffiniad gweithredol yr IHRA o wrth-semitiaeth yn adnodd hanfodol ar gyfer adnabod a mynd i’r afael â digwyddiadau gwrth-semitaidd yn fyd-eang.