Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mae gennym gyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n cynnwys ward ysbyty saith gwely ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos sy’n cynnig Amgylchedd Dysgu Realistig i’n myfyrwyr.

Mae gan ein staff addysgu brofiad helaeth ym maes Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ac maent yn cynnwys Nyrsys Cofrestredig, Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig, Cwnselwyr, Therapyddion Galwedigaethol a Rheolwyr Meithrinfeydd a Chanolfannau Gofal Plant.

Mae gan y Grŵp gysylltiadau da â chyflogwyr lleol a chenedlaethol, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi’n darpariaeth drwy gynnig ymweliadau, siaradwyr gwadd a chyfleoedd gwaith.

Law yn llaw â’ch rhaglen astudio, cewch gyfle i fynd ar leoliadau gwaith i amrywiaeth o sefydliadau yn cynnwys:

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Awdurdodau Lleol
  • Darparwyr Gofal Preswyl a Gofal yn y Cartref, ynghyd â darparwyr Gofal Plant a Meithrinfeydd.

Bob blwyddyn, mae’n myfyrwyr yn symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, yn cynnwys Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwaith Cymdeithasol, Iechyd Galwedigaethol, Troseddeg a llawer mwy. Yn ogystal, mae’r Grŵp yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Gradd y gall myfyrwyr symud yn uniongyrchol iddynt er mwyn cael swyddi gwell.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Gofal Plant
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Apprenticeships

Ar ôl dechrau fy ngyrfa fel technegydd bwyd yng Ngwlad Pwyl, mi wnes i’r penderfyniad i fynd i gyfeiriad cwbl wahanol drwy ddilyn cwrs Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Llandrillo. Er fy mod yn siarad ac yn ysgrifennu yn fy ail iaith, llwyddais i gael gradd uchel yn fy mlwyddyn gyntaf ac rydw i ar fy ffordd i gael y radd uchaf bosib yn fy ail flwyddyn. Ar ôl mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Bangor rydw i am fod yn nyrs.

Martyna Piechowiak - Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Gyrfa mewn Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Did you know?


Cyflog cyfartalog o £28,700...
...a bydd 30,833 swydd newydd erbyn 2023.


Prif gyfleoedd gyrfaol

  • Nyrsio
  • Gweithwyr Cymdeithasol
  • Therapyddion Iaith a Lleferydd
  • Seicolegwyr