Arwain a rheoli ym maes Gofal Cymdeithasol - Prentisiaeth uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4-6
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  21 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i ddarparu gweithwyr medrus o safon uchel i'r sector gofal cymdeithasol er mwyn cefnogi gwaith cynllunio a dilyniant i arweinwyr a rheolwyr yn y maes. Mae'n cynnig dilyniant i staff profiadol a chyfle i ennill y cymhwyster angenrheidiol i fynd ymlaen i reoli ac arwain ym maes gofal cymdeithasol.

Mae gofyn i reolwyr cartrefi gofal plant ac oedolion yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru ac o 2013 ymlaen bydd rheolwyr gwasanaethau sy'n cynnig gwasanaeth hefyd yn gorfod cofrestru. Mae hwn yn gofrestr sydd yn seiliedig ar gymhwyster ac mae'r fframwaith yn cyflwyno'r cymwysterau y byddwch chi eu hangen ar gyfer y statws hwnnw. Mae'r cyrsiau hyn yn ddilyniant naturiol o'r cwrs Fframweithiau Ymarferwyr Uwch.

Mae nifer o lwybrau:

 • Rheoli Gwasanaethau i Oedolion
 • Rheoli Gwasanaethau Preswyl i Oedolion
 • Rheoli Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
 • Rheoli Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol
 • Rhaid i brentisiaid fod yn 19 oed neu'n hyn, ac yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos ym maes gofal (yn ddelfrydol fel rheolwr mewn cartref preswyl; is-reolwr, neu ymarferwr uwch)
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ
 • Yn ddelfrydol, bydd prentisiaid wedi cwblhau Diploma Lefel 3 ym maes Gofal

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori
 • Aseiniadau ysgrifenedig

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3 ac yna i Brentisiaeth Uwch Lefel 4

Ariannwyd y rhaglen hwn yn rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460