Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaethau

Mae Prentisiaethau'n dod yn llwybr mwyfwy poblogaidd at yrfa lwyddiannus. Wrth ddilyn prentisiaeth, byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu, gan ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol a meithrin sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r gwaith. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i sefyll allan yn y farchnad swyddi.

P'un a ydych yn berson ifanc 16-19 oed neu'n berson 20 oed neu drosodd, mae’n bosib fod amryw o ddewisiadau, a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau wrth weithio, ar gael i chi.

Prentisiaethau Adeiladu yng Ngrŵp Llandrillo Menai:

  • Wedi cael cymhwyster ôl-16 Lefel 1 neu Lefel 2 mewn Adeiladu neu'ch bod wedi cael o leiaf flwyddyn o brofiad mewn sgiliau bywyd ar ôl gadael addysg orfodol.
  • Meini prawf mynediad y Brentisiaeth.

Yn aml, bydd y dysgu'n digwydd yn y gweithle dan oruchwyliaeth hyfforddwyr cymwys, gyda hyfforddiant yn y coleg i ategu hynny.

Gallwch bori drwy ein prentisiaethau cyfredol yma neu lenwi’r ffurflen gyswllt a bydd un o'n Hymgynghorwyr yn cysylltu i drafod eich opsiynau.

Mae modd i chi ddilyn prentisiaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai yn Gymraeg, Saesneg, neu'n ddwyieithog.

Cwestiynau Cyffredin

Oes yna derfyn o ran oedran?
Nac oes — OND – ar raglenni Prentisiaeth, rhoddir blaenoriaeth i bobl ifanc 16–19 oed neu weithwyr sy'n newydd yn y swydd.

Prentisiaethau Adeiladu yng Ngrŵp Llandrillo Menai:

  • Wedi cael cymhwyster ôl-16 Lefel 1 neu Lefel 2 mewn Adeiladu neu'ch bod wedi cael o leiaf flwyddyn o brofiad mewn sgiliau bywyd ar ôl gadael addysg orfodol.
  • Meini prawf mynediad y Brentisiaeth.

Pwy gaiff wneud cais am brentisiaeth?
Gall unrhyw un sydd dros 16 oed, sy'n byw yng Nghymru ac sydd ddim mewn addysg lawn amser, wneud cais

Ble bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?
Cewch eich rhyddhau i dreulio dyddiau astudio ar un o safleoedd y coleg neu byddwch yn dilyn rhaglen Dysgu Agored/o Bell, os yw'r ddarpariaeth yn y gweithle yn unig..

Sawl awr sy'n rhaid i brentis weithio?
Rhaid i Brentis gael ei gyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos.

Faint mae'r cyflogwr yn ei dalu i'r prentis?
Rhaid i brentis gael yr isafswm cyflog cenedlaethol. I gael gwybod beth yw'r isafswm hwn, ewch i wefan www.direct.gov.uk neu ffoniwch linell gymorth ACAS ar 0300 123 1100..

Pa gymwysterau sy'n gynwysedig?
Bydd hyn yn dibynnu ar y llwybr y mae'r dysgwr yn ei ddilyn, ond mae'r rhan fwyaf o fframweithiau Prentisiaethau'n cynnwys NVQ, Tystysgrif Dechnegol a Sgiliau Hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran ar lwybrau penodol ar y wefan neu anfonwch neges i’n cyfeiriad ebost cyffredinol.

Faint o amser fydd hi'n ei gymryd i gwblhau'r brentisiaeth?
Mae'n cymryd rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar y llwybr a ddilynir. Pan fydd prentis yn cofrestru ar gynllun hyfforddi, caiff wybod erbyn pryd y disgwylir iddo orffen.

Oes raid i sefydliad fod o faint penodol?
O ran dysgwyr sy'n dilyn prentisiaeth, nid oes cyfyngiadau ar faint y sefydliad sy'n cyflogi.

Pa gefnogaeth gaiff cyflogwr?

  • Help i recriwtio prentisiaid
  • Arweiniad yn ystod rhaglen brentisiaeth y dysgwyr
  • Adolygiadau ar Gynnydd y Prentis bob yn ail fis

Oes yna ben draw i faint o brentisiaid y gallaf eu cymryd?
Nid oes pen draw i faint o brentisiaid y gallwch eu cyflogi.

Sut mae dod o hyd i brentis?
Os nad oes gennych weithiwr sy'n dymuno dilyn cynllun prentisiaeth, gallwch gysylltu â'r Swyddogion Lleoliadau Gwaith yn y Coleg. Yn aml, bydd gennym restr o ddysgwyr sy'n chwilio am gyflogwyr i'w cefnogi ar Brentisiaethau. Mae Gwasanaeth Paru Prentisiaethau hefyd ar gael drwy Gyrfa Cymru – gweler eu gwefan: www.careerswales.com

Person yn adeiladu wal frics

Twf Swyddi Cymru+

Rydym ni yn un o reolwyr asiant ar gyfer Twf Swyddi Cymru+, rhaglen sydd wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru i greu miloedd o swyddi bob blwyddyn i bobl ifanc trwy Gymru.

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn defnyddio cyfrifiadur

Prentisiaethau Gradd

Mae prentisiaethau gradd yn cynnig llwybr gwahanol i'r un addysg uwch academaidd arferol. Maent yn cyfuno gwaith llawn amser ag astudio'n rhan-amser.

Dewch i wybod mwy
Pobl yn defnyddio gliniadur

Prentisiaeth Uwch

Drwy ddilyn rhaglen Prentisiaeth Uwch, gallwch weithio tuag at ennill cymhwyster lefel 4 neu 5 seiliedig ar waith ochr yn ochr â chymhwyster uwch, fel Gradd Sylfaen neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), a fydd yn ehangu'ch gwybodaeth.

Dewch i wybod mwy

Oeddech chi'n gwybod?

Gall prentis ddisgwyl ennill rhwng £77,000 - £117,000 mewn enillion ychwanegol dros oes.

Dywedodd 86% bod eu prentisiaeth yn codi en hunan hyder.