Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Lefel 1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  34 wythnos (18 awr yr wythnos)

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? A fyddech chi'n elwa o ddilyn cwrs rhagarweiniol ymarferol?

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feithrin gwybodaeth a sgiliau sy'n angenrheidiol i ddilyn sawl gyrfa yn y sector gofal.

Mae'r cwrs yn un ymarferol a ddysgir yng nghyd-destun swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Canolbwyntia'r rhaglen hon ar iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi archwilio'r amrediad o gyfleoedd sydd ar gael yn y sector, un ai yng ngholeg neu yn y gweithle.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs. Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant.

MAE UNEDAU'N CYNNWYS (gall y rhain amrywio ar draws safleoedd):

I'ch cefnogi ar y daith:

 • Bod yn drefnus
 • Datblygu cynllun datblygu personol
 • Gweithio gydag eraill
 • Ymchwilio i bwnc

Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant

 • Cynllunio amgylchedd gofal plant diogel
 • Cefnogi dysgu plant drwy brofiadau pob dydd
 • Sgiliau cyfathrebu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Yr Iaith Gymraeg mewn meithrinfeydd ar gyfer Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar (cyfarchion, anghenion, rhifau, lliwiau, mynegiant o fwriad, dyddiau'r wythnos)
 • Opsiynau Gofal
 • Cyflwyniad i Iechyd
 • Chwarae a datblygiad plant
 • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd cynnar a Gofal plant.

Unedau Ychwanegol i'ch datblygu ymhellach:

 • Cyfrannu at redeg digwyddiad
 • Cael pobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd egnïol
 • Cadw'n egnïol a iach
 • Deall seiberfwlio
 • Iechyd a Diogelwch

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Saesneg neu Gymraeg gyntaf gradd E neu uwch
 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisoes yn astudio yn y coleg wrth bresenoldeb o 86% ar eu cwrs presennol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau allanol
 • Dysgu rhyngweithiol
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Gwaith grŵp
 • Amgylchedd dysgu rhithwir

Byddwch yn cael tiwtor personol a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich amser yn y coleg.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Proffil myfyriwr
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl
 • Arsylwi

Dilyniant

Mae'r cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer dilyniant i gwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant Lefel 2, neu Brentisiaeth.

Efallai y byddwch hefyd yn ystyried gwaith, yn dibynnu ar y cyfleoedd sydd ar gael. Gall hyn fod yn gyflogedig neu wirfoddol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni