Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cynllun Strategol 2022-2027


Gwella dyfodol pobl

Improving people's futures

Rhagair

Mae'n bleser gennym gyflwyno cynllun pum mlynedd Grŵp Llandrillo Menai hyd at 2027, sy'n cynnwys pum thema allweddol. Mae ein cynllun newydd yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ein cynllun blaenorol drwy ymgorffori'r hyn a ddysgwyd o heriau'r pandemig, rhoi ffocws newydd ar faterion amgylcheddol a mynd ati o ddifri i hyrwyddo arloesedd. Rydym wedi ymrwymo i fod yn ddarparwr Addysg Bellach arweiniol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae ein cenhadaeth o 'Wella Dyfodol Pobl' yn cyfleu pwrpas ein sefydliad addysg bellach. Er bod darparu cymwysterau'n llwyddiannus yn hanfodol i ni, rydym hefyd yn cael effaith sylweddol ar gydlyniant cymdeithasol a datblygiad economaidd. Ein bwriad yw chwarae rhan flaenllaw yn ein cymunedau a darparu'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi llwyddiant yng Ngogledd Cymru.

Mae gweithio mewn partneriaeth â'r sector preifat a chyhoeddus yn allweddol i gyflawni'r amcanion hyn. Nod ein cynllun uchelgeisiol ar gyfer buddsoddi cyfalaf yw darparu adnoddau o'r radd flaenaf. Serch hynny, gan eu bod yn hanfodol i lwyddiant pob un o'r themâu allweddol, ein blaenoriaeth fydd buddsoddi yn ein staff i fod y gorau yn y sector.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau edrych ar ein 'his-safle digidol' newydd sy'n amlinellu ein blaenoriaethau o dan bob un o'r prif themâu gan ddangos rhai o'r dangosyddion perfformiad allweddol ynghyd â thystiolaeth o sut rydym yn cyflawni ein cynllun.

Dafydd Evans
Prifweithredwr

Dr Griff Jones
CadeiryddEin 5 thema allweddolEin gwerthoedd

Parch

Arloesedd

Rhagoriaeth

Chydraddoldeb

Ein nod yw sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn cael eu trin â pharch ac ein bod yn eu harfogi â’r sgiliau a’r rhinweddau i lwyddo mewn bywyd.

Beth mae hyn yn ei olygu i ddysgwyr

Bydd ein dysgwyr:

 • Yn trin ei gilydd, staff ac ymwelwyr gyda pharch a chwrteis
 • Yn parchu ac yn dathlu amrywioldeb
 • Yn ymfalchïo yn niwylliant a iaith Cymru
 • Yn barod i leisio barn a chyfranogi yn eu cymunedau
 • Yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd addysg a hyfforddiant a ddarperir ar eu cyfer
 • Yn ymgyrraedd at y safonau cyflawni uchaf
 • Yn ymddwyn mewn ffordd gyfrifol sy'n parchu eu lles a'u diogelwch eu hunain ac eraill
 • Yn parchu'r amgylchedd a'r adnoddau a ddarperir ar eu cyfer
 • Yn cydweithio'n effeithiol ac yn broffesiynol gyda'u cyd-ddysgwyr
 • Yn ymdrechu i ddatblygu eu hyder a'u cyflogadwyedd

Beth mae hyn yn ei olygu i staff

Bydd ein staff:

 • Yn trin pob dysgwr, staff eraill, ymwelwyr a chleientiaid gyda pharch a chwrteisi
 • Yn parchu ac yn dathlu amrywioldeb
 • Yn hyrwyddo ethos Cymreig ac yn parchu hawliau ieithyddol dysgwyr a staff
 • Yn gwrando ar ac yn ymateb i farn dysgwyr
 • Yn sicrhau bod dysgwyr yn ganolog i'w holl weithgareddau
 • Yn ymrwymedig i ragoriaeth, beth bynnag fo eu rôl
 • Yn ymroddedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac yn agored i syniadau newydd
 • Yn hyrwyddo'r safonau uchaf o ran diogelwch a lles
 • Yn parchu'r amgylchedd ac yn defnyddio adnoddau a chyfleusterau mewn ffordd gynaliadwy
 • Yn anelu at fod yn arloesol yn y modd y maent yn darparu gwasanaethau i ddysgwyr, cyflogwyr a chleientiaid
 • Yn cydweithio'n gydlynol gyda chydweithwyr a phartneriaid
 • Yn gweithio mewn ffordd sy'n ymgyrraedd at ddarparu gwerth am arian


Bod ar flaen y gad yn y byd modern

Eicon glôb


Blaenoriaethau


Dangosyddion perfformiad allweddol (DPA)


DPA 1 - Cyfran y staff sy'n ymgymryd ag o leiaf 30 awr o DPP
Mae system newydd yn cael ei datblygu i fonitro
DPA 2 - Buddsoddiad Cyfalaf bob blwyddyn
£26m - gyda £12m ohono wedi’i ariannu gan GLLM (2023/24)
DPA 3 - Nifer y dysgwyr sy'n cael eu cefnogi i gael eu galluogi'n ddigidol
Benthycwyd 1369 o liniaduron i ddysgwyr a darparwyd sesiynau sgiliau digidol i 3486 o ddysgwyr
Leading the way in the modern world


Ein lle yn y gymuned

Eicon rhwydwaith cymuned


Blaenoriaethau


Dangosyddion perfformiad allweddol (DPA)


DPA 1 - Cyfraddau llwyddo grwpiau lleiafrifol
82% yn 2022/23 sydd 1% yn uwch na grwpiau nad ydynt yn BAME
DPA 2 - Cyfraddau llwyddiant mewn ardaloedd o amddifadedd
79.5% yn 2022/23 sydd 1.5% yn uwch na'r meincnod cenedlaethol
DPA 3 - Nifer yr oedolion a addysgir yn y gymuned
2050 o ddysgwyr wedi'u cynllunio ar gyfer 2023/24


Cyfleoedd i ddysgwyr a llwyddiant dysgwyr

Eicon o dystysgrif


Blaenoriaethau


Meddu ar strategaeth farchnata gyffrous i hyrwyddo ein darpariaeth

Dangosyddion perfformiad allweddol (DPA)


DPA 1 - Cyfraddau Llwyddo Dysgwyr
Llwyddodd 81% o ddysgwyr yn 2022/23 – 3% yn uwch na’r Meincnod Cenedlaethol
DPA 2 - Nifer y dysgwyr sy'n cael eu recriwtio
Recriwtiwyd 4663 o ddysgwyr llawn amser yn 2023/24 - cynnydd o 7% ar y flwyddyn flaenorol
DPA 3 - Nifer y dysgwyr sy'n derbyn cefnogaeth
Yn 2022/23, darparwyd cymorth lles a mentora i 2121 o ddysgwyr


Defnyddio sgiliau a gwybodaeth i ysgogi'r economi

Eicon o siartiau a thablau


Blaenoriaethau


Dangosyddion perfformiad allweddol (DPA)


DPA 1 - Nifer y prentisiaethau llwyddiannus
1384 o Brentisiaid wedi cwblhau yn 2022/23
DPA 2 - Nifer y dysgwyr AU llwyddiannus
480 o ddysgwyr yn llwyddiannus yn 2022/23
DPA 3 - Nifer y dysgwyr a hyfforddwyd sydd mewn cyflogaeth
Roedd 3540 o ddysgwyr mewn cyflogaeth yn 2022/23


Ein rôl mewn Cymru gynaliadwy

Eicon o blanhigyn ar gledr llaw


Blaenoriaethau


Dangosyddion perfformiad allweddol (DPA)


DPA 1 - Categorïau iechyd ariannol
Yn rhagorol yn seiliedig ar alldro 2022/23 a chyllideb 2024/25
DPA 2 - Cyfraddau salwch staff
Collwyd 4.9% o ddyddiau gwaith yn 2022-23
DPA 3 - Dysgwyr yn cymryd rhan mewn addysgu dwyieithog
1049 o ddysgwyr Llawn Amser yn dysgu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg
2810 o ddysgwyr yn dysgu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg
DPA 4 - Targed Amgylcheddol / Ein cynnydd tuag at fod yn sefydliad Sero Net
Dangosfwrdd Cynaliadwyedd GLlM