Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n falch o gyflwyno 'Potensial', sef y brand a'r enw newydd ar gyfer ein darpariaeth dysgu gydol oes.

Logo Potensial - Dysgu Gydol Oes

Bwriad Potensial yn cynnal a datblygu ymhellach y profiadau dysgu a'r canlyniadau rhagorol sy’n gysylltiedig â dysgu gydol oes yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan barhau i ddatblygu a chynnig cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu gydol oes ar draws gogledd orllewin Cymru.

Gan weithredu ar draws y pedair sir, Conwy, Dinbych, Gwynedd a Môn, mae Potensial yn cynnig ystod eang o gyrsiau i oedolion ddatblygu sgiliau newydd, dychwelyd i ddysgu, cael gwybodaeth newydd am bwnc sy'n ddiddordeb iddynt, a/neu eu helpu i baratoi ar gyfer dysgu pellach neu gyflogaeth.

Trwy Potensial, gallwch gael mynediad at gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol, o gyrsiau lefel mynediad i gymwysterau proffesiynol sy'n cael eu cyflwyno'n ddwyieithog lle bynnag y bo modd ac sy'n hygyrch i bob dysgwr.

Beth bynnag fo'ch oedran, ble bynnag yr ydych chi'n byw, beth bynnag fo'ch diddordebau neu'ch rhesymau dros fod eisiau datblygu sgiliau newydd neu ddysgu rhagor - gall Grŵp Llandrillo Menai eich helpu i wireddu eich Potensial llawn.

Myfyrwyr yn dysgu ar gyfrifiaduron

Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau am Ddim i Oedolion

Ydych chi yn cael trafferth efo rhifau? Fasa chi’n hoffi cael cyfle i wella eich sgiliau rhifedd drwy fynychu sesiynau 1 am 1 neu grwpiau bach cyfeillgar? Gall y prosiect Lluosi eich helpu i wneud hyn, a’ch galluogi i ddysgu ar gyflymder sy’n gyfleus i chi.

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn, heb TGAU Mathemateg gradd C (neu gymhwyster gyfatebol) mae modd i chi fynychu cyrsiau rhifedd yn rhad ac am ddim.

Dewch i wybod mwy...
Myfyriwr yn cael cymorth i ddefnyddio cyfrifiadur

Sgiliau Sylfaenol – Saesneg a Mathemateg

Ydych chi angen gwella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg? Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnoch ar gyfer bywyd bob dydd, gan eich helpu i wella eich addysg a'ch gyrfa.

Rydym ni hefyd yn cynnig cyrsiau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg. Tydi hi bydd yn rhy hwyr i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymwysterau hanfodol hyn a all agor y drws ar gyfleoedd amrywiol o ran addysg a gyrfa.

Dewch i wybod mwy...
Myfyrwyr yn defnyddio gliniadur

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Os yw'r Saesneg yn ail iaith i chi a'ch bod am wella eich sgiliau Saesneg, yna mae ein cyrsiau ESOL yn berffaith ar eich cyfer.

Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i fynd ymlaen i fyd gwaith neu i gwrs pellach yn y coleg.

Dewch i wybod mwy...
Pobl yn defnyddio gliniadur

Prosbectws Ar-lein – Cyrsiau Rhan-amser, Cyrsiau i Oedolion a Chyrsiau yn y Gymuned

Gyda'n prosbectws ar-lein gallwch chwilio am amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser, cyrsiau i oedolion a chyrsiau yn y gymuned ac archebu lle arnynt.

Dewch i wybod mwy...
Logo Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Siroedd Dinbych a Chonwy

Oes gennych chi awydd astudio i feithrin sgiliau newydd, ennill cymwysterau neu ddilyn diddordeb?

Gallwch ymweld â Phartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Conwy a Sir Ddinbych i ddarganfod mwy.

Dewch i wybod mwy...
Logo Addysg Gymunedol Gwynedd & Môn

Partneriaeth Dysgu Cymunedol Gwynedd a Môn

Oes gennych chi awydd astudio i feithrin sgiliau newydd, ennill cymwysterau neu ddilyn diddordeb?

Ewch i wefan Partneriaeth Addysg Gymunedol Gwynedd a Môn i gael gwybod rhagor.

Dewch i wybod mwy...

A oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu efo cwestiwn?

Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau. Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

Beth bynnag yw eich nod, rydym yn sicr o gael cwrs i chi!