Academi Ddigidol Werdd

Yn gwella ffyniant yng Ngwynedd a Môn drwy gynyddu gwytnwch, arloesedd a thwf busnesau bach gan eu galluogi i leihau eu hôl troed carbon.

Gwerthuswch.Mentorwch.Datbygwch.Llwyddwch

Astudiaethau Achos

Dewch i weld ein hastudiaethau achos diweddaraf a darganfod sut mae'r Academi Ddigidol Werdd yn helpu busnesau yn Ynys Môn a Gwynedd i leihau eu hôl troed carbon. Gallwch ddarllen ein astudiaethau achos yma.

Y Canllaw Arbedion Gwyrdd

Nod y Canllaw Arbedion Gwyrdd yw eich cynorthwyo i arbed arian trwy gynnig cyngor ynghylch ble y gall camau arbed ynni gynyddu effeithlonrwydd yn y cartref ac yn y gweithle, lleihau eich ôl troed carbon, a chynyddu cynaliadwyedd. Cofrestrwch i gael eich 'Canllaw Cynilion Gwyrdd' rhad ac am ddim trwy glicio yma.

Logo digidol gwyrdd

Ydych chi'n fusnes micro neu'n fusnes bach yng Ngwynedd neu Fôn?

Hoffech chi fod yn fwy ecogyfeillgar a lleihau eich ôl troed carbon?

Yna mae'r Academi Ddigidol Wyrdd yma i'ch helpu chi.

Beth yw'r Academi Ddigidol Wyrdd

Mae'r Academi Ddigidol Wyrdd yma i helpu busnesau sy'n gweld gwerth mewn defnyddio technoleg ddigidol newydd, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau.

Gan weithio gyda mentor, gallwn eich helpu i werthuso eich sefyllfa bresennol a datblygu cynllun i gael hyfforddiant a chyllid i'ch cefnogi i leihau eich ôl troed carbon.


Pwy all fod yn rhan o'r prosiect?

Rhaid i'r busnesau fod wedi'u cofrestru yng Ngwynedd neu Fôn a bod yn fusnesau:

 • Micro – hunangyflogedig neu'n cyflogi llai na 10 gweithiwr
 • Bach – llai na 50 gweithiwr

Mae nifer y busnesau a gefnogir drwy'r prosiect wedi'i gyfyngu felly'r cyntaf i'r felin fydd hi.

Pam ddylech chi ymuno â'r Academi Ddigidol Wyrdd?

Bydd y prosiect hwn yn gweithio gyda chi i fynd â'ch busnes ar daith arloesi fydd yn eich helpu i:

 • Ennill mantais gystadleuol a chael hwb i'ch enw da fel busnes gwyrdd
 • Deall eich blaenoriaethau digidol a sero net a pha gamau i'w cymryd
 • Addasu'n gyflym i'r cynnydd yn rheoliadau sero net y llywodraeth a’r pwysau gan gontractwyr
 • Ehangu eich busnes drwy ddatblygu datrysiadau arloesol newydd i ymuno â'r cynnydd yn y farchnad 'sero net'
 • Diwallu'r cynnydd mewn galwadau gan gwsmeriaid am gynnyrch a gwasanaethau ecogyfeillgar
 • Cynyddu elw, gostwng costau cynhyrchu a chanfod mesurau sy'n arbed ynni
 • Gwella eich sefyllfa yn y gadwyn gyflenwi drwy gynnwys cynaliadwyedd yn eich prosesau caffael

Beth fyddwch chi'n ei gael?

Drwy'r prosiect byddwch yn gallu cael mynediad at gefnogaeth wedi'i ariannu'n llawn gan fentor arbenigol a fydd yn gweithio gyda chi i werthuso ble mae eich busnes chi heddiw.

Bydd yn eich helpu i gynnal asesiad diagnostig sero net o allbwn carbon eich busnes a'ch gweithwyr, gan gynnwys teithio mewn car, defnyddio ynni, gwaredu gwastraff a defnyddio deunyddiau, yn ogystal ag asesiad diagnostig manwl o alluoedd digidol. Bydd hyn yn arwain at adroddiad fframwaith unigol a map i'r busnes.

Yna bydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun a fydd yn eich helpu i gael cyllid a hyfforddiant i ymgysylltu'n llwyddiannus â thechnoleg ddigidol a'i defnyddio i leihau eich ôl troed carbon, ac i gefnogi'r gwaith o gyflwyno map ar gyfer eich busnes.

I gael rhagor o wybodaeth

Llenwch y ffurflen isod, neu cysylltwch â'r Academi Ddigidol Wyrdd ar:

 • digidol.gwyrdd@gllm.ac.uk
 • 08445 460 460

Rhowch eich neges.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Mae Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn rhaglen gan Lywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Ei nod yw cefnogi’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd o baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae'n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnes lleol, a chefnogi pobl i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus