Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ffioedd cyrsiau - Cyrsiau Gradd

Gwybodaeth am ffioedd cyrsiau a chostau ychwanegol.

Cyrsiau Llawn-Amser

Mynediad ym Mis Medi 2024
NODER: Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau, cyn cofrestru ar gwrs, ei fod wedi sicrhau cyllid i dalu ei ffioedd dysgu ac unrhyw gostau eraill yn gysylltiedig â'r cwrs penodol hwnnw.

  • Dim ffioedd i'w talu ymlaen llaw
  • Mae'r ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau Gradd israddedig amser llawn ar hyn o bryd yn £8,300 y flwyddyn, cyfanswm o £24,900 ar gyfer rhaglenni tair blynedd amser llawn. Gall y ffioedd blynyddol gynyddu yn unol â chwyddiant (gan ddefnyddio cyfradd chwyddiant CPIH mis Medi y flwyddyn flaenorol yn unol â gwefan SYG). Ni fydd cynnydd mewn ffioedd chwyddiant yn uwch na'r lefel ffioedd uchaf a ragnodir yng Nghymru (ar hyn o bryd £9,250k y flwyddyn).
  • Bydd cyllid ar gael i gefnogi eich astudiaethau drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru
  • Bwrsarïau ar gael
  • Mae myfyrwyr gradd yn cael lwfans argraffu o £30 – dim ond os ewch chi dros y lwfans hwn y bydd angen i chi dalu costau argraffu .

Gellir dod o hyd i'n Cynllun Ffioedd Addysg Uwch ar y Dudalen Polisïau AU

Bydd cyllid ar gael i gefnogi'ch astudiaethau drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Ffioedd ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau i 2024/25
Y ffi ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy'n mynd ymlaen yn ddi-dor i lefel nesaf eu cwrs yn 2023/24 yw:

  • Lefel 4 i Lefel 5 = £8,300
  • Lefel 5 i Lefel 6 = £8,300

Bydd angen i chi wneud cais arall am gyllid pan fydd yr asiantaeth cyllid myfyrwyr yn rhoi gwybod bod angen i chi wneud hynny, yn ystod mis Mawrth/Ebrill fel arfer.

Cyrsiau Rhan-Amser

Fel arfer codir ffioedd rhan-amser ar sail nifer y credydau a astudir mewn blwyddyn academaidd, a gall hyn amrywio fesul cwrs. Ceir gwybodaeth yma am faint o gredydau rhan-amser a astudir ym mhob cwrs a'r gost bob blwyddyn.

Ar gyfer y mwyafrif o gredydau rhan-amser, codir £275 am bob 10 credyd a astudir (cyfradd 2024/2025), fel yr amlinellir yn y Polisi Ffioedd Dysgu.

Mae rhai eithriadau i'r ffioedd rhan-amser a godir am gyrsiau penodol fel Paratoi i Addysgu (cwrs 10 credyd £374), TBAR (£2,244 y flwyddyn), a'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Adeiladu (£1650 y flwyddyn) ac fe'u hamlinellir ar dudalennau'r cwrs ac yn y Polisi Ffioedd Dysgu (cyfradd 2024/2025).

Ceir rhestr yma o ffioedd ein cyrsiau rhan-amser.

Gwybodaeth ychwanegol am gostau cwrs ychwanegol

Wrth gynllunio'u hastudiaethau bydd angen i fyfyrwyr ystyried y costau ychwanegol a all fod yn rhan o'r rhaglen nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y ffioedd dysgu.

Gall y rhain gynnwys costau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, teithio yn ôl ac ymlaen i leoliadau profiad gwaith, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith/profiad gwaith, argraffu dros ben y lwfans (gallai hyn gynnwys costau argraffu a rhwymo traethodau hir), cofion bach, deunyddiau swyddfa a chostau'n gysylltiedig â'r seremoni raddio.

Bydd angen i fyfyrwyr ystyried costau'r adnoddau a'r deunyddiau fydd eu hangen arnynt i astudio'n annibynnol y tu allan i'r coleg, e.e. cyfrifiadur personol/gliniadur, mynediad i'r rhyngrwyd, meddalwedd swyddfa a phwnc, deunyddiau fydd eu hangen ar gyfer datblygiad personol a llyfrau/cyfnodolion ac ati os ydych yn dymuno eu prynu yn hytrach na'u benthyg, neu gostau ychwanegol am gael gwneud cais am fenthyg cyhoeddiadau nad ydynt ar gael drwy'r gwasanaeth llyfrgell. Gall myfyrwyr ddefnyddio llyfrgelloedd y coleg a gwasanaethau benthyg llyfrau, ond rhaid iddynt dalu dirwy am lyfrau sy'n cael eu dychwelyd yn hwyr neu'n cael eu colli.

Mae myfyrwyr gradd yn cael lwfans argraffu o £30 – dim ond os ewch chi dros y lwfans hwn y bydd angen i chi dalu costau argraffu.

Mae costau eraill ar gyfer cyrsiau penodol ar gael ar bob tudalen cwrs.

Myfyrwyr mewn seremoni raddio