Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Calendr Dysgwyr

Digwyddiadau myfyrwyr sydd i ddod


Llun 02 Hyd

Arbed Arian

  Dydd Llun 02 Hydref 2023


  Cael cyngor a chymorth ariannol:

  Cyngor ar
  Bopeth​:
  darparu cyngor cyfrinachol, annibynnol am ddim ar lawer of broblemau. Mae hyn yn cynnwys budd-daliadau, dyled ac arian neu faterion cyfreithiol.

  Helpwr Arian:​ yn darparu cyngor ariannol diduedd am ddim. Gall eich helpu i gynllunio a rheoli eich cyllid a chaiff ei sefydlu gan lywodraeth y DU.

  Cael cyngor ariannol: mae gan dudalen we Dewis Cymru hon ddolenni i amrywiaeth o gyngor a chymorth ariannol

  Cymorth cyllid i fyfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai: cliciwch yma i gael gwybod am y cymorth ariannol sydd ar gael yn y coleg

  TOTUM
  yw'r unig ostyngiad myfyriwr, prawf oedran a cherdyn bywyd campws a llwyfan a argymhellir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr:

  Gofal Plant am Ddim yng Nghymru i blant 3 - 4 oed:
  cymorth ar gyfer costau gofal plant yng Nghymru

  Maw 10 Hyd

  Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

   Dydd Mawrth 10 Hydref 2023


   Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn rhoi cyfle i siarad am iechyd meddwl yn gyffredinol, sut mae angen i ni ofalu amdano, a pha mor bwysig yw hi i siarad am bethau a chael help os ydych yn cael trafferth. Gall hefyd helpu i godi ymwybyddiaeth am gyflyrau iechyd meddwl a pha gymorth sydd ar gael.

   https://meddwl.org/event/diwrn...

   Llun 23 Hyd

   Wythnos Dewisiadau - Meddwl amdan Prifysgol

    Dydd Llun 23 Hydref 2023 - Dydd Gwener 27 Hydref 2023

    Mer 01 Tach

    Movember - Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion

     Dydd Mercher 01 Tachwedd 2023 - Dydd Iau 30 Tachwedd 2023


     Isod mae amrywiaeth o wefannau sy'n ymwneud ag Iechyd Dynion. Estynnwch allan nawr.

     Ymgyrch iechyd dynion mis Tachweddd / Movember - Mis ymwybyddiaeth iechyd dynion: ymunwch â'r ymgyrch! Cliciwch ar y ddolen i gael gwybodaeth am iechyd meddwl dynion, canser y brostad a chanser y ceilliau, ac ystod o wybodaeth iechyd a lles arall.

     iCAN Gogledd Cymru - gwefan yn rhestru ystod o wasanaethau yn lleol ac yn genedlaethol i gefnogi iechyd meddwl dynion, gan gynnwys dolenni i Men's Sheds.

     Dynion ac iechyd meddwl - gwybodaeth gan y Sefydliad Iechyd Meddwl

     Dynion ac iechyd meddwl - gwybodaeth yn Gymraeg gan Meddwl

     Hunan-wiriadau canser y ceilliau - mae'n bwysig cynnal archwiliadau rheolaidd.

     Prostate cancer UK - gwybodaeth, a gwiriwr risg     Llun 13 Tach

     Wythnos Gwrth-fwlio, (Aflonyddwch gan Gyfoedion)

      Dydd Llun 13 Tachwedd 2023 - Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023


      Wythnos Gwrth-fwlio: thema'r DU eleni yw 'estyn allan'. Mae bwlio ac aflonyddu yn effeithio ar filiynau o fywydau a gall ein gadael yn teimlo'n anobeithiol. Ond nid oes rhaid iddo fod fel hyn. Os byddwn yn ei herio, gallwn ei newid. Ac mae'n dechrau trwy estyn allan. Yn y coleg, gartref, yn y gymuned neu ar-lein, gadewch i ni estyn allan a dangos i'n gilydd y gefnogaeth sydd ei hangen arnom. Estynnwch allan at rywun rydych yn ymddiried ynddo os oes angen i chi siarad. Estynnwch allan at rywun rydych chi'n ei adnabod sy'n cael ei fwlio neu ei aflonyddu. Estynnwch allan ac ystyried ymagwedd newydd.

      Mae aflonyddu rhwng cyfoedion yn unrhyw fath o gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol ac ariannol, a rheolaeth orfodol a arferir rhwng plant/pobl ifanc, ac o fewn eu perthnasoedd (agos a phersonol), cyfeillgarwch, a chysylltiadau cyfoedion ehangach. Gall gynnwys

      • gwneud sylwadau rhywiol, sylwadau, jôcs naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein

      • codi sgertiau neu dynnu llun o dan ddillad person heb yn wybod iddynt

      • gwneud sylwadau cas am gorff, rhyw, rhywioldeb rhywun neu edrych i achosi cywilydd, trallod neu ddychryn

      • cam-drin ar sail delwedd, megis rhannu llun neu fideo noethlymun/lled-nude heb ganiatâd y person yn y llun

      • anfon ffotograffau/fideos rhywiol, eglur neu bornograffig digroeso at rywun

      I estyn allan, cysylltwch â Thîm Lles y coleg neu unrhyw un o'r asiantaethau a rhestrir ar y dolenni uchod.

      Llun 27 Tach

      Pwer Yr Ymenydd

       Dydd Llun 27 Tachwedd 2023 - Dydd Gwener 01 Rhagfyr 2023