Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae Tre-Ysgawen Hall yn westy gwledig a sba pedair seren sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi’i leoli yng nghanol Ynys Môn. Wedi'i adeiladu ym 1882 fel un o blastai mwyaf crand y wlad, mae bellach yn lleoliad ar gyfer gwyliau hamdden moethus, priodasau, digwyddiadau a chynadleddau.

Ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer swydd derbynnydd, byddai'r rôl yn gyfle gwych i rywun sydd eisoes â rhywfaint o brofiad mewn rôl debyg ond byddai ystyriaeth hefyd yn cael ei rhoi i rywun heb unrhyw brofiad blaenorol ond gyda'r sgiliau a'r rhinweddau cywir. Mae’r rôl hon yn gyfle gwych i symud ymlaen yn eich gyrfa yn y diwydiant lletygarwch.

⁠Dyletswyddau i gynnwys -
Cyfarfod a chyfarch gwesteion wrth gyrraedd
Cymryd archebion
Dyletswyddau Concierge - Cynghori gwesteion ar sut i wneud y gorau o'u harhosiad. Ymateb i geisiadau gwesteion.
Prosesu taliadau
Ymdrin â chwynion
Dyletswyddau swyddfa cyffredinol eraill fel sy'n ofynnol

Sgiliau a phriodoleddau -
Sgiliau Darparu Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Hyderus a chyfforddus yn ymgysylltu â phobl
Y gallu i weithio o dan bwysau.
Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig
Dim ofn her!
Sgiliau TG rhagorol
Dim ofn cyfrannu syniadau ar gyfer rhediad esmwyth swyddfa flaen derbynfa nac i gyfoethogi profiad yr ymwelydd

Nid oes angen profiad blaenorol er y byddai'n fantais amlwg. Byddai rhywun gyda'r cymysgedd cywir o sgiliau a rhinweddau personol yn cael ei ystyried. Byddai ymgeisydd Cymraeg hefyd o fantais ond nid yw hyn yn hanfodol.

Bydd y rôl yn rhan-amser i ddechrau ond yn dod yn amser llawn ar ôl cwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus.

Yn dilyn cyfnod setlo cychwynnol, byddai disgwyl i'r ymgeisydd gofrestru ar brentisiaeth i helpu i ddatblygu ei ddatblygiad proffesiynol parhaus.


Sut i wneud cais

Ebostiwch eich CV a llythyr at catherine@k2re.co.uk


Manylion Swydd

Lleoliad

Llangefni

Sir

Ynys Môn

categori

Rhan Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Gwefan

http://www.treysgawen-hall.co.uk

Dyddiad cau

21.05.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi