Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentis Cynorthwy-ydd Cegin x 2

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Yma yn 'Sports For Champions UK (CIC)', ein nod yw addysgu, galluogi a grymuso'r genhedlaeth nesaf drwy chwaraeon. Rydym yn Gwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) sy’n cyfuno pŵer trawsnewidiol chwaraeon ag egwyddorion menter gymdeithasol.

Rydym yn chwilio am Brentisiaid i ymuno â fy nhîm

Dyletswyddau

 • cario cyflenwadau bwyd i mewn a'u rhoi yn y storfa.
 • glanhau ffyrnau, llestri, sosbenni ac offer arall.
 • glanhau'r llawr a chael gwared ar wastraff cegin a sbwriel yn gywir.
 • gwirio dyddiadau gwerthu a chylchdroi stoc.
 • Defnyddio'r system til i gymryd archebion
 • Gwneud diodydd poeth yn unol â chais y cwsmer
 • Gwneud brechdanau yn unol â chais y cwsmer
 • Diweddaru'r llwyfannau dosbarthu


Cymwysterau gofynnol

TGAU Gradd G neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg neu gyfwerth mewn tystysgrifau Sgiliau Hanfodol

Agwedd dda a pharodrwydd i ddysgu a fydd yn eich helpu i lwyddo yma gyda ni.

Cydwybodol, brwdfrydig, a'ch bryd ar Yrfa, prydlon, yn Ymroddedig


Sut i wneud cais

Anfon CV at Lloyd Yates, Rheolwr Gweithrediadau - lloyd@sportsforchampions.com


Manylion Swydd

Lleoliad

Deeside

Sir

Arall

categori

Prentisiaethau Llawn Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Gwefan

https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/kitchen-assistant-3

Dyddiad cau

15.07.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 • Prentisiaethau
 • Swyddi llawn amser
 • Swyddi rhan-amser
 • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi