Trin Gwallt Lefel 1 (Dechrau Ionawr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  1 blwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'ngobeithio cychwyn gyrfa ym maes trin gwallt? Hoffech chi ennyn amrywiaeth o sgiliau proffesiynol yn y sector hwn?

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyflwyniad i'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael rôl draddodiadol fel is-steilydd gwallt fel y gallwch helpu steilydd gyda'r gwaith beunyddiol mewn salon neu weithle tebyg. Gall hefyd fod yn gam ymlaen at eich astudiaethau Lefel 2.

Mae'r cwrs yn cynnwys defnyddio siampŵ, sychu, iechyd a diogelwch, gwaith derbynfa a phynciau hanfodol eraill.

Gofynion mynediad

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 TGAU gradd D neu uwch
 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisoes yn astudio yn y coleg wrth bresenoldeb o 86% ar eu cwrs presennol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cyflwyniad Ymarferol
 • Sesiynau Theori
 • Gweithdai
 • Amgylchedd dysgu Realistig
 • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
 • Ystafell Ddosbarth
 • Dysgu o bell

Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o'r rhaglen.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Byddwch hefyd yn astudio cymwysterau perthnasol eraill. Cewch wybod am hyn yn eich cyfweliad neu cysylltwch â Gwasanaethau i Ddysgwyr am fwy o wybodaeth.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ymarferol yn yr salon
 • Profion ysgrifenedig ac ar lafar

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi cymhwyster a set gwerthfawr o sgiliau i'ch helpu symud ymlaen i swydd neu addysg.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Trin Gwallt, Lefel 2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd.