Diploma mewn Astudiaethau Ffasiwn, Theatr, Cyfryngau, Gwallt a Cholur - Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhos-on-Sea
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Llawn Amser
 • Maes Rhaglenni
  International, Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd

  Mae cwrs llawn amser dros flwyddyn (3 diwrnod yr wythnos).

 • Math o gwrs
  Llawn Amser
 • Dwyieithog
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer rhai sy'n awyddus i ddilyn gyrfa ym maes coluro neu ddiwydiannau perthnasol, neu rai sydd â diddordeb yn y pwnc ac eisiau datblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth.

Mae’r cwrs yn cynnwys yr unedau a ganlyn:

 • Coluro

 • Paentio wyneb a chorff

 • Coluro ffasiwn a ffotograffig

 • Cuddliwio cosmetig / Colur Airbrush ar yr wyneb

 • Coluro ar gyfer y cyfryngau

 • Gosod darnau prosthetig a chapiau moel

 • Crefft trin/gwisgo gwallt

 • Cynhwysir elfennau gofynnol iechyd a diogelwch, anatomi a ffisioleg ym mhob uned.

Yn ogystal â hyn, byddwch yn astudio:

Sgil Hanfodol Sgiliau Cyflogadwyedd, Llythrennedd Digidol neu debyg. Os na lwyddoch chi i gael Gradd C o leiaf yn eich TGAU Mathemateg neu Saesneg, bydd gofyn i chi ailsefyll yr arholiadau.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Mae cwrs llawn amser dros flwyddyn (3 diwrnod yr wythnos). Gall hyn gynnwys y dulliau cyflwyno isod:

 • Dosbarthiadau o bell a dysgu ar-lein
 • Astudio gartref a meithrin sgiliau ymarferol.
 • Gweithdai ymarferol yn salonau'r coleg.
 • Asesiadau mewn Amgylchedd Gweithio Realistig (RWE)
 • Cyfleoedd Profiad Gwaith lle bo hynny'n bosib.
 • Fideo ac arddangosiadau
 • Gwaith grŵp yn cynnwys meithrin sgiliau gyda chyfoedion.
 • Gwaith ysgrifenedig a thasgau adolygu.
 • Aseiniadau, ymchwil, dylunio a chynllunio.
 • Arholiadau ar-lein

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Portffolio o asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned.

 • Aseiniadau a thasgau ymchwil.

 • Profion yn cynnwys cwestiynau amlddewis am yr wybodaeth greiddiol

 • Bydd eich ymddygiad yn rhan o'r asesiad, hynny yw eich aeddfedrwydd, proffesiynoldeb, datblygiad personol, rhyngweithio a chyfathrebu

Dilyniant

 • Gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau coluro
 • Mynd ymlaen i raglenni astudio eraill ym maes gwallt/harddwch
 • AU mewn Coluro ar gyfer y Cyfryngau/Ffasiwn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos