Diploma mewn Astudiaethau Ffasiwn, Theatr, Cyfryngau, Gwallt a Cholur - Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  International
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  Mae cwrs llawn amser dros flwyddyn (3 diwrnod yr wythnos).

 • Dwyieithog:

  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs ar gyfer rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn colur neu ddiwydiannau cysylltiedig neu rhai sydd â diddordeb cryf yn y pwnc hwn ac sy'n dymuno ehangu eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Mae'r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:

 • Colur ffasiwn a ffotograffig
 • Hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau i gleientiaid
 • Gofal a chyfathrebu cleientiaid
 • Monitro a chynnal iechyd a diogelwch

Yn ogystal, byddwch chi'n astudio:

 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Heintiau

Gofynion mynediad

Cymhwyster colur lefel 2 neu'r lefel gyfwerth o brofiad colur.

Nid yw'n hanfodol i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster harddwch neu golur blaenorol. Fodd bynnag, mae angen yr hyn sy'n cyfateb i brofiad a sgiliau colur lefel 2.

 • Rhaid i chi fod yn frwdfrydig ac yn gallu dangos angerdd am y diwydiant colur.
 • Rhaid i chi gael ymddangosiad digynnwrf a gwastrodol.
 • Bydd gofyn i chi ddod i gyfweliad a darparu tystiolaeth o sgiliau colur.
 • Bydd disgwyl i chi brynu cit, gwisg a llyfr testun


Cyfweliad

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn, cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn rhan amser a bydd yn rhedeg dros ddau dymor rhwng mis Ionawr a chanol mis Mehefin. Bydd yn cael ei ddarparu yn ystod y dydd gyda'n dysgwyr cyfansoddiad lefel 3 amser llawn a bydd yn 3 awr yr wythnos. Gall eich dysgu gynnwys y dulliau cyflwyno canlynol:

 • Dosbarthiadau o bell a dysgu ar-lein.
 • Astudio gartref ac adeiladu sgiliau ymarferol.
 • Gweithdai ymarferol yn salonau'r coleg.
 • Asesiad yn yr AGR, (Amgylchedd Gwaith Realistig).
 • Fideo ac arddangosiadau.
 • Gwaith grŵp gan gynnwys adeiladu sgiliau ymarferol ar eich cyfoedion.
 • Tasgau gwaith ysgrifenedig ac adolygu.
 • Aseiniadau, ymchwil, dylunio a chynllunio.
 • Arholiadau ar-lein

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Asesir y cwrs trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolio o asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned.
 • Aseiniadau a thasgau ymchwil.
 • Profion ar-lein amlddewis sydd yn cwmpasu 'r wybodaeth sylfaenol.
 • Bydd eich ymddygiad hefyd yn cyfrif tuag at eich asesiad, o ran aeddfedrwydd, proffesiynoldeb, datblygiad personol, rhyngweithio a chyfathrebu.

Dilyniant

Mynd ymlaen i raglenni astudio eraill ym maes gwallt/harddwch

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos