Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Sicrhau a chynnal ymddangosiad personol, hylendid a gwasanaeth cwsmeriaid o'r safon uchaf, gan gynnig triniaethau o safon, darparu gwybodaeth fanwl a chyngor mewn perthynas â gweithdrefnau a chynhyrchion Sba.

Mae Therapyddion Sba i hyrwyddo delweddau cadarnhaol o'r gwesty, bod yn ddymunol, yn gyfeillgar ac yn gallu mynd i'r afael â phroblemau neu geisiadau arbennig a wneir gan westeion. Yn atebol i'r Rheolwr Sba a Hamdden Masnachol.

Cyfrifoldebau:⁠
• Gwneud asesiad llawn o ofynion cleientiaid ac addasrwydd y triniaethau a'r cynnyrch a gynigir
• Gwneud triniaethau i'r safon broffesiynol uchaf
• Ymgymryd gyda dyletswyddau derbynfa yn y Sba ac yn achlysurol yn Hamdden gan gynnwys trin arian parod.
• Llwyddo i werthu cynnyrch o dargedau a osodwyd gan y Rheolwr Masnachol, Sba a Hamdden
• Sicrhau bod y safonau uchaf o lanweithdra a thaclusrwydd yn cael eu cynnal
⁠• Dyletswydd gofal i sicrhau ei hiechyd a'u diogelwch eu hunain, cydweithwyr a gwahoddedigion
⁠• Mynychu cyfarfodydd staff, sesiwn hyfforddi a digwyddiadau hyrwyddo a all ofyn am weithio y tu allan i oriau arferol


Sut i wneud cais

E-bostiwch CV i HR@quayhotel.co.uk


Manylion Swydd

Lleoliad

Deganwy

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser

Sector

Trin Gwallt a Therapi Harddwch / Hairdressing and Beauty Therapy

Dyddiad cau

14.06.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi