Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cynorthwy-ydd Cynnal a Chadw

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

 • Gweithio fel rhan o'r Tîm Cynnal a Chadw i sicrhau bod gofynion ataliol a chynnal a chadw cyfredol yn cael eu cyflawni i safon uchel.
 • Ymgymryd â gofynion cynnal a chadw o ddydd i ddydd – peintio, addurno, gwaith coed, gwaith plymwr sylfaenol a gwaith trydanol.
 • Cynnal lefel o wybodaeth ehangach sy'n eich galluogi i ymdrin â mân broblemau ym mhob agwedd ar yr adran
 • Rhoi sylw i bob math o waith atgyweirio a chynnal a chadw ar safle'r Gwesty
 • Atgyweirio a chynnal a chadw cyfleusterau ystafell westeion, cyfleusterau golau, dodrefn ac offer
 • Cynorthwyo gyda gweithredu system cynnal a chadw ataliol y gwesty a system log atgyweirio
 • Blaenoriaethu gwaith yn unol â cheisiadau gwesteion a blaenoriaethau rheoli
 • Gweithredu a chyflawni rhaglen cynnal a chadw yn unol â'r amserlenni a bennwyd gan y Rheolwr Cynnal a Chadw.
 • Cymryd rhan mewn cefnogi cydweithwyr ar weithrediad cywir, gweithdrefnau diogelwch a glanhau'r holl offer, pan fo angen.
 • Cefnogi'r adran i wneud defnydd effeithlon ac effeithiol o ddulliau ailgylchu
 • Cefnogi'r adran i sicrhau bod ffeiliau priodol yn cael eu cynnal a bod adnoddau'n cael eu cadw er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol
 • Cynorthwyo crefftwyr a chydweithwyr gyda gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio pan fo angen
 • Cynnal a chadw ystafelloedd peiriannau, dan gyfarwyddyd y Rheolwr Cynnal a Chadw
 • Darparu cefnogaeth effeithlon i'r gwesty trwy ymateb i ddiffygion a adroddwyd ac adroddiadau cynnal a chadw sy'n weddill

Sut i wneud cais

E-bostiwch CV i HR@quayhotel.co.uk


Manylion Swydd

Lleoliad

Deganwy

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Dyddiad cau

14.06.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 • Prentisiaethau
 • Swyddi llawn amser
 • Swyddi rhan-amser
 • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi