Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cynorthwy-ydd Bwyd a Diod

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Pwrpas y Swydd

Gweithio o fewn yr Adran Cynadledda a Gwledda Gwasanaeth Bwyd, sy'n gyfrifol am weini bwyd a diod fel y nodir yn y Llawlyfr Safonau Ymarfer. Sicrhau bod gwesteion yn cael eu gwasanaethu i'r safon uchaf posibl. Sicrhau y cyflawnir safon gyson o wasanaeth drwyddi draw.

 • Sicrhau bod yr holl dablau wedi'u gosod yn gywir yn unol â llawlyfr SOP.
 • Cadw at y polisi gwisg ysgol/edrychiad cywir a chynnal hylendid personol bob amser
 • Er mwyn sicrhau bod pob mis-en-place yn cael ei gyflawni'n gywir
 • Bod yn gwbl ymwybodol o gynnwys y fwydlen, gweithdrefnau'r gwasanaeth a gwybodaeth berthnasol am archebion
 • Cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid bob amser.
 • Clirio llestri a ddefnyddir, cyllyll a ffyrc, sbectol ac ati, yn ôl yr angen yn ystod gwasanaeth
 • Sicrhau bod y gwesteion yn fodlon iawn
 • Cynnal amgylchedd gwaith glân a thaclus bob amser
 • I ailosod byrddau, tacluso ardaloedd gwaith a pharatoi'r ardaloedd gwasanaeth bwyd ar gyfer y gwasanaeth nesaf
 • Cydymffurfio bob amser â'r safon ofynnol
 • Sicrhau bod gweini gwin a diodydd yn gywir ac yn unol â llawlyfr SOP
 • Cwblhau dyletswyddau arian parod cyffredinol, cyflwyno biliau a setlo
 • Ymdrin â chwynion cwsmeriaid yn brydlon ac yn broffesiynol, gan ddangos gofal cwsmer gwirioneddol.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau neu gyfarwyddiadau rhesymol eraill, ar gais eich Rheolwr Llinell.

Sut i wneud cais

E-bostiwch CV i HR@quayhotel.co.uk


Manylion Swydd

Lleoliad

Deganwy

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Dyddiad cau

14.06.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 • Prentisiaethau
 • Swyddi llawn amser
 • Swyddi rhan-amser
 • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi