Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ddatblygu gyrfa mewn gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai?

Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn gwasanaethau mewn lifrai e.e. gwasanaeth tân, heddlu, byddin, llynges ac ati.

Mae'r rhaglen yn briodol ar gyfer dysgwyr sy'n weithgar yn eu ffitrwydd a'u dysgu. Fe'i cynlluniwyd i'ch arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i lwyddo mewn cyflogaeth gyfredol ac yn y dyfodol, neu symud ymlaen i gyrsiau Lefel 3.

Mae'r cwrs yn cynnwys gweithgareddau awyr agored lle cewch eich herio yn gorfforol ac yn feddyliol. Bydd hyn yn gofyn am y dillad cywir ac agwedd gadarnhaol tuag at ddatblygu'ch hun. Fe'i cyflwynir gan ddefnyddio cymysgedd o dasgau a gweithgareddau ymarferol, cysylltiedig â gwaith a damcaniaethol

I gael gwybodaeth am ein Academïau Chwaraeon, cliciwch yma Academïau Campfa a Chwaraeon

Gofynion mynediad

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi:

 • 4 TGAU gradd D neu uwch. Yn ddelfrydol, byddai'r rhain yn Saesneg neu Gymraeg 1af Iaith a Mathemateg / Rhifedd

NEU

 • Os ydych chi'n symud ymlaen o Lefel 1 dylai fod gennych gymhwyster lefel 1 perthnasol (Lefel 1 Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn ddelfrydol) ynghyd ag o leiaf Rhif Sgiliau Hanfodol Mynediad 3 a Chyfathrebu Lefel 1 (neu TGAU cyfwerth)

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych y proffil gofynion mynediad, neu a oes gennych gymwysterau amgen sy'n gyfwerth yn eich barn chi, cysylltwch â gwasanaethau dysgwyr trwy'r swyddogaeth sgwrsio neu'n uniongyrchol. Bydd gwasanaethau dysgwyr yn gallu trafod eich proffil a'ch cynghori ynghylch opsiynau cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gweithgareddau ymarferol ac awyr agored
 • Trafodaeth ystafell ddosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymchwil unigol
 • Gwaith grŵp
 • Prosiectau
 • Dysgu ar-lein (e.e. Google Classroom / Moodle)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

 • Asesiadau allanol
 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Byddwch wedi meithrin gwybodaeth werthfawr am y gwasanaethau cyhoeddus lifrog ac wedi derbyn hyfforddiant a chymhwyster i'ch helpu i lwyddo. Yn ogystal â mynd ymlaen i weithio i'r gwasanaeth cyhoeddus o'ch dewis, gallwch hefyd geisio am swyddi eraill fel gweithio i awdurdod lleol neu i gwmni diogelwch.

Os hoffech fynd ymlaen i ddilyn cwrs uwch, cewch ddewis o nifer o gyrsiau Lefel 3, yn enwedig os cewch Ragoriaeth ar Lefel 2.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai Lefel 3
 • Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3
 • Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) Lefel 3
 • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Llandrillo-yn-Rhos