Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  Bydd hyd y rhaglen yn dibynnu ar ofynion unigol y dysgwr. Ni fydd yn hwy na 2 blynedd.

Gwnewch gais
×

Llwybr 2 - Sylfaen

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dolgellau
Glynllifon
Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn bydd dysgwyr yn magu hyder i fod yn fwy annibynnol ac yn ennill sgiliau a fydd o fantais iddynt i gael gwaith, neu i fynd ymlaen i gyrsiau galwedigaethol pellach yn y coleg.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at ddysgwyr sy'n gadael yr ysgol ac sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau rhifedd a llythrennedd. O ran rhifedd a llythrennedd, bydd gofyn i ddysgwyr fod yn gweithio ar lefel Mynediad 2 neu uwch. Bydd angen iddynt ddod i gyfweliad neu sesiwn rhagflas i wneud yn siŵr bod y cwrs yn addas ar eu cyfer, a bod â'r gallu i gyrraedd y coleg yn annibynnol.

Gofynion mynediad

Mae cynnig lle ar y cwrs hwn yn amodol ar ganlyniad llwyddiannus o gyfres o gyfarfodydd trosiannol a chyfeiriad gan Gwasanaethau Cymdeithasol, Cydlynydd Anghenion Ychwanegol Ysgolion, Ysgolion Arbennig, Ysgolion a Cholegau Arbenigol annibynnol a Gyrfa Cymru

Dysgwyr dilyniant mewnol: Wedi cwblhau rhaglen ddysgu ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3. Mewn rhaglenni nad ydynt yn cael eu hachredu byddwch yn cwblhau asesiad rhifedd a llythrennedd er mwyn Cydnabod a Chofnodi Cynnydd a Chyflawniad (RARPA). Yn ogystal, yn ystod y digwyddiad pontio, byddwch yn cymryd rhan mewn asesiad sy'n cael ei arsylwi fydd yn ein helpu i gytuno ar dargedau priodol.

Llythrennedd / Rhifedd: Llythrennedd a Rhifedd M2/M3 WEST

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o weithgareddau ymarferol a gwaith dosbarth sy'n hyrwyddo annibyniaeth dysgwyr, eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol ynghyd â'u gallu i ddewis a gwneud penderfyniadau. Caiff y dysgwyr eu dysgu mewn grwpiau bach.

Asesiad

Ar ôl gosod a chytuno ar dargedau unigol, gall dysgwyr gael eu hasesu drwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau sy'n bodloni eu hanghenion dysgu unigol. Gall dysgwyr gwblhau cymhwyster ffurfiol lle bo hynny'n briodol.

Dilyniant

Gwaith cyflogedig neu waith gwirfoddol yn yr ardal leol, cyfleoedd gwaith yn y gymuned, cyfleoedd dysgu neu hyfforddi pellach os yw hynny'n briodol.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Nod y cwrs yw:

 • gwella hunan-hyder a sgiliau symbyliadol dysgwyr.
 • darparu sgiliau bywyd ymarferol a all ddatblygu i yrfa yn y dyfodol
 • darparu profiad gwaith
 • gweithio ar sgiliau rhifedd, sgiliau llythrennedd a 4 Piler y cwricwlwm SBA Sgiliau Byw'n Annibynnol; cymuned; byw iach a sgiliau cyflogadwyedd.
 • rhoi cefnogaeth er mwyn mynd ymlaen i'r cam nesaf

Gwybodaeth campws Glynllifon

Nod y cwrs yw:

 • gwella hunan-hyder a sgiliau symbyliadol dysgwyr.
 • darparu sgiliau bywyd ymarferol a all ddatblygu i yrfa yn y dyfodol
 • darparu profiad gwaith
 • gweithio ar sgiliau rhifedd, sgiliau llythrennedd a 4 Piler y cwricwlwm SBA Sgiliau Byw'n Annibynnol; cymuned; byw iach a sgiliau cyflogadwyedd.
 • rhoi cefnogaeth er mwyn mynd ymlaen i'r cam nesaf

Gwybodaeth campws Llangefni

Nod y cwrs yw:

 • gwella hunan-hyder a sgiliau symbyliadol dysgwyr.
 • darparu sgiliau bywyd ymarferol a all ddatblygu i yrfa yn y dyfodol
 • darparu profiad gwaith
 • gweithio ar sgiliau rhifedd, sgiliau llythrennedd a 4 Piler y cwricwlwm SBA Sgiliau Byw'n Annibynnol; cymuned; byw iach a sgiliau cyflogadwyedd.
 • rhoi cefnogaeth er mwyn mynd ymlaen i'r cam nesaf

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Yn meithrin dysgwyr i'w galluogi i:

 • Ennill Sgiliau personol, cymdeithasol ac emosiynol drwy 4 Piler y cwricwlwm SBA drwy raglen ddysgu heb ei hachredu.
 • Yn datblygu cymhwysiad o sgiliau llythrennedd a rhifedd ymarferol ar gyfer byw annibynnol o fewn y sesiynau Skillbuild wedi eu hamserlennu - amser, arian, defnydd o gludiant cyhoeddus ac ati.
 • Sgiliau Hunanhyder a chymhelliant
 • Cynlluniau a syniadau ar gyfer gyrfa dysgwyr i'r dyfodol.

Yn darparu:

 • Ymweliadau Addysgol - yn gysylltiedig gyda 4 Piler y cwricwlwm SBA.
 • Sgiliau Bywyd Ymarferol - coginio ymarferol yn ein cegin SBA, Sgiliau Byw Annibynnol yn ein fflat pwrpasol yng Nghanolfan Marl, hyfforddiant mewn defnyddio bysiau cyhoeddus, sgiliau arian, ac ati.
 • Cyfleoedd Profiad Gwaith Grwp.
 • Sesiynau blasu llwybrau cyflogaeth mewn paratoad ar gyfer dilyniant i'n Rhaglenni Paratoi ar Weithio - ar hyn o bryd yn cynnig llwybrau galwedigaethol mewn lletygarwch a manwerthu.
 • Sesiynau dysgu awyr agored a all o bosib arwain at gymryd rhan yng Ngwobr Efydd Dug Caeredin.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Sgiliau Bywyd a Gwaith

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau Bywyd a Gwaith

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Sgiliau Bywyd a Gwaith

Myfyrwyr yn planu planhigion