Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llangefni, Pwllheli, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau
  • Llangefni
  • Pwllheli

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? Mae'r rhaglen hon yn darparu cymhwyster lefel sylfaen, a ddarperir gan weithwyr proffesiynol profiadol. Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau, gan eich paratoi i symud ymlaen i astudio lefel Uwch neu i'r sector iechyd neu ofal cymdeithasol. Mae'n darparu rhaglen astudio ymarferol, gan ganolbwyntio ar anghenion rolau a sefyllfaoedd swyddi go iawn. Mae'r rhaglen yn addas os ydych chi'n symud ymlaen o gwrs Lefel 1 cysylltiedig neu o gyrhaeddiad TGAU addas.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, byddwch chi'n gallu gweithio mewn nifer o rolau, gan gynnwys cefnogaeth a gwaith sesiynol ar draws y sector gofal. Byddwch hefyd yn barod ar gyfer astudio Uwch, a gyrfaoedd yn y pen draw gan gynnwys nyrsio, gwaith cymdeithasol a phreswyl.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs. Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)

NEU

 • Dylai fod gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o Lefel 1 gymhwyster Lefel 1 perthnasol; ynghyd ag isafswm Mynediad 3 / Lefel 1 ESQ mewn Rhifedd a Chyfathrebu yn y drefn honno.u

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Bydd y rhaglen yn cynnwys cymhwyster Craidd Cymru Gyfan sy'n caniatáu i gofrestriad weithio yn y sector. Yn ogystal, byddwch hefyd yn dilyn rhaglen astudio unigol (yn ddibynnol ar broffil campws a gradd) gan gynnwys o bosibl: cyrsiau cyflogadwyedd byr, Llythrennedd, Rhifedd, Tiwtorial a sgiliau lleoliad.

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Siaradwyr gwadd sector neu ddigwyddiadau

Asesiad

Asesir y cymhwyster galwedigaethol trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'n llwyddiannus:

 • Tri asesiad mewnol wedi'u gosod yn allanol ar sail senario
 • Un prawf amlddewis wedi'i osod yn allanol, wedi'i farcio'n allanol

Asesir y rhaglen ehangach trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arholiadau a asesir yn allanol
 • Tasgau a phortffolios sy'n gysylltiedig â phrofiad gwaith
 • Arholiadau

Dilyniant

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant. Byddai cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i gofrestru ar unwaith i weithio yn y sector.

O ran addysg, bydd y cwrs yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau, gan gynnwys:

 • Gofal Plant Lefel 3
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos