Datblygiad ac Addysg Plant: Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Pwllheli, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  International
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni
  • Pwllheli

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

PLÎS NODWCH: NID YDYM YN DERBYN UNRHYW GEISIADAU YN EIN CAMPWS Y RHYL, MAE'R CWRS NAWR YN LLAWN.

Hoffech chi gael gyrfa'n gweithio i gefnogi lles a datblygiad Plant a Phobl Ifanc? Hoffech chi ddeall rhagor am ddatblygiad plant, gan feithrin sgiliau ymarferol a chreadigol ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc?

Mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiol yrfaoedd ym maes datblygiad ac addysg plant mewn lleoliadau gofal plant a lleoliadau blynyddoedd cynnar. Byddwch yn meithrin sgiliau uwch ac yn cael eich paratoi i weithio'n annibynnol neu i oruchwylio gweithwyr eraill. Mae'r rhaglen i'r dim i fyfyrwyr sydd wedi sefyll eu harholiadau TGAU neu AS ac am ddilyn trywydd galwedigaethol i Addysg Uwch neu'r gweithle.

Mae'r cwrs yn darparu rhaglen ymarferol sy'n canolbwyntio ar anghenion swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Yn rhan o'r cwrs, bydd yn rhaid treulio cryn dipyn o amser ar brofiad gwaith, a byddwch yn gallu bodloni llawer o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol y sector. Byddwch hefyd yn meithrin gwybodaeth a fydd yn eich galluogi, yn y pen draw, i fynd ymlaen i Addysg Uwch, neu i gael hyfforddiant proffesiynol fel athro, nyrs bediatrig neu reolwr darpariaeth blynyddoedd cynnar.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y rhaglen hon, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), a gradd D neu uwch yn Mathemateg
 • Cymhwyster Lefel 2 Iechyd, Cymdeithasol neu Ddatblygiad Plant perthnasol (Llwyddo)

Bydd hefyd angen lefel presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Gan ei bod yn cynnwys rhaglen alwedigaethol Lefel 3 Cymru Gyfan mae'n gyfwerth â thair Lefel A. I'r sawl sy'n dechrau astudio ar lefel 3, heb astudio ar lefel 2 yn gyntaf, bydd y rhaglen yn cynnwys Cymhwyster Craidd Cymru Gyfan, sy'n ofynnol er mwyn cofrestru i weithio yn y sector. Bydd y brif raglen alwedigaethol yn cynnwys: Bagloriaeth Uwch Cymru, cyrsiau cyflogadwyedd byr, cyrsiau rhifedd a llythrennedd, tiwtorialau a phrofiad gwaith.

Cyflwynir yr uchod trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Prosiectau
 • Gweithdai ymarferol
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Astudiaeth hunangyfeiriedig
 • Gwaith grŵp
 • Lleoliad gwaith
 • Lleoliad Gwaith ac Ymgysylltu â'r Sector

Asesiad

Asesir cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 3: Ymarfer a Theori trwy leoliad 700 awr / 100 diwrnod yn ystod y rhaglen ddwy flynedd lawn.

Asesir astudiaeth academaidd trwy 70% o asesiad mewnol a 30% o asesiad allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'n llwyddiannus:

 • set o dasgau wedi'u gosod yn allanol, wedi'u marcio'n fewnol
 • portffolio o dystiolaeth
 • trafodaeth gyda'u hasesydd
 • arholiad allanol
 • ymchwiliad estynedig wedi'i osod a'i farcio'n allanol.

Bydd y rhaglen lawn hefyd yn cynnwys asesiad trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arholiadau

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn werth hyd at 168 pwynt UCAS. Felly, bydd y cwrs yn eich galluogi i fynd ymlaen i ddilyn amrediad o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad. Mae Astudiaethau Plentyndod, Datblygiad Plant, Addysgu, Cefnogi Dysgu ac Addysgu yn enghreifftiau o gyrsiau addysg uwch y gallech eu dilyn.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn gwella'ch cyflogadwyedd, ac yn rhoi i chi nifer o ddewisiadau proffesiynol pe baech yn penderfynu mynd ymlaen yn uniongyrchol i fyd gwaith. Byddwch yn gallu dechrau eich gyrfa mewn nifer o gyd-destunau gofal plant, gan gynnwys gweithio neu addysgu mewn meithrinfa, ysgol fabanod, ysgol gynradd neu ward plant.

Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, fe allech chi symud ymlaen i nifer o raglenni, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) mewn Astudiaethau Cymorth Plentyndod a Dysgu
 • Fel arall, fe allech chi ymgymryd â hyfforddiant pellach i weithio fel athro cymwys neu nyrs plant.
 • Prentisiaeth lefel uwch

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Llandrillo-yn-Rhos