Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Rhoi Sglein ar eich Sgiliau ar gyfer Coleg (Dechrau Ionawr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  34 wythnos

Gwnewch gais
×

Rhoi Sglein ar eich Sgiliau ar gyfer Coleg (Dechrau Ionawr)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ddim yn siŵr pa gam i'w gymryd nesaf?

Efallai na chawsoch y graddau roeddech wedi gobeithio eu cael yn yr ysgol?

Os ydych yn ansicr ynglŷn â'ch cam nesaf ac yn awyddus i ddod i'r coleg, efallai mai'r rhaglen 'Rhoi Sglein ar eich Sgiliau ar gyfer Coleg' yw'r dewis iawn i chi.

Yn ystod y flwyddyn byddwn ni'n eich helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer cyflogaeth neu astudio ymhellach yn y coleg. Cewch hefyd gyfle i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i weithio gydag eraill. Byddwn yn eich helpu i wneud hyn drwy wahanol weithgareddau a thripiau gan gynnwys ymweliadau â safleoedd hanesyddol yn Lerpwl a Llanberis, gweithgareddau glan môr yng nghoedwig Niwbwrch, dyddiau chwaraeon a llawer iawn rhagor

Cymhwyster City and Guilds mewn Sgiliau Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol a Chymdeithasol yw'r prif gymhwyster. Rydym hefyd yn cynnwys cymwysterau Mathemateg a Saesneg, ac os oes galw gall y rhain fod ar lefel TGAU.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau addysgol
 • Gwaith grŵp
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad

Rydym yn defnyddio sawl dull asesu. Mae'n bosib y byddwch yn gyfarwydd â rhai ohonynt ac efallai y bydd eraill yn brofiad newydd. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl
 • Arsylwadau
 • Arholiadau

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae'n bosibl y byddwch yn barod i weithio mewn maes rydych wedi'i fwynhau, neu efallai y byddwch yn dewis astudio ar un o'r rhaglenni Lefel 2 amrywiol a gynigir ar draws y Grŵp.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Cyn-Alwedigaethol

Dwyieithog:

n/a

Cyn-Alwedigaethol

Myfyriwr yn gweithio ar feic